nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-06 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki.


2. §


(1) A  Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2016. évre a  (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.   (5. számú melléklet tartalmazza.)

(3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.


A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi nettó költségvetését:72 838 915 Ft

költségvetési bevétellel

93 792 519 Ft

költségvetési kiadással

20 953 604 Ft

849 838 Ft


619 055 Ft

költségvetési hiánnyal –

Finanszírozási bevétellel (államháztartási megelőlegezés)

Finanszírozási kiadással

20 722 821 Ft


ebből:        17 328 743 Ft

3 394 078 Ft

Költségvetési és finanszírozási hiánnyal

Működési hiány

Felhalmozási hiány
állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

34 715 052 Ft

Személyi juttatások

8 954 286 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

39 591 486 Ft

Dologi jellegű kiadások

3 172 110 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 951 874 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

65 280 Ft elvonások, befizetések

1 314 946 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


1 071 648 Ft pénzeszközátadás államháztartáson belülre

500 000 Ft visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre

4 407 711 Ft

Felhalmozási kiadások

ebből:

 2 270 965 Ft beruházási kiadások


 1 736 746 Ft felújítási kiadások


 400 000 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

619 055 Ft


Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához  17.328.743 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásához 3.394.078 ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) 2016. év során a hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 21 572 659 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

               a) kiadási főösszegét    94 411 574 Ft-ban

               b) bevételi főösszegét   94 411 574 Ft-ban

            határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.                                                                                 


4. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg .

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.


5. §


(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg


6. §


(1)  Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 12 főben állapítja meg, a 6. számú     mellékletben részletezettek szerint.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 6 főben határozza meg.


7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat  feladatonkénti megoszlásban az 7 számú melléklet alapján hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 10. számú melléklet szerint, a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 10/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a beruházásokat és a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.


11. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §


(1) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.


13. §


Az önkormányzatot megillető 2016. évi általános  működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 13. sz. mellékletben került megállapításra.


14. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


15. §


Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény  előirányzatait.


16. §


Az önállóan működő intézmény (címek) a Képviselő-testület által meghatározott   keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.


17. §


 A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


18. §


Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 15. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.


19. §


 A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.


20. §


A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.  A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.


21. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

(3) A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként  a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


22. §


Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.


23. §


(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös  Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a félévet követő első testületi ülésen  és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.


24. §


Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit   fejlesztési célra használja fel.


25. §


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2016. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
 Tuba  Erik                                                                                                             Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-15. sz. melléklet
245 KB
1-13. sz. melléklet
270.5 KB
1-15. sz. melléklet
299 KB
1-15. sz. melléklet
305.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!