nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-01 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításának szabályairól

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


  1. § E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Sonkád közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

  1. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli azonosítását szolgálja.

3. Általános rendelkezések


3. § (1) Sonkád  község közigazgatási területén közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

(2) Sonkád község belterületén a közterületeket el kell, külterületi lakott helyeken a közterületeket el lehet nevezni. Több azonos nevű közterület nem lehet.

(3) Új közterület kialakítása esetén közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

(5) A közterület nevének  megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


4. Közterület elnevezés


4. § (1) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból áll. (2) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a magyar nyelvhelyesség, helyesírás követelményeire, a közérthetőségre, a helyi történelmi, kulturális hagyományokra és természeti értékekre.

(3) Közterületet  kiemelkedő történelmi személyről, a településhez köthető jeles személyiségről, történelmi eseményről, földrajzi névből, településhez köthető foglakozásról, magyar személynévről, növényről vagy állatról lehet.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.


5. § (1) A közterület elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás kérelemre, vagy hivatalból indulhat.       (2) Közterület elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárást kezdeményezheti:  

  1. települési képviselő,
  2. önkormányzati tisztségviselő,
  3. Sonkád községbe  bejelentett állandó lakcímmel rendelkező választópolgár. 

(3) A közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokra a képviselő-testület előkészítő bizottságot hozhat létre.

(4) A közterület elnevezésével, nevének megváltoztatásával kapcsolatos eljárásban ki kell kérni az az eljárással érintett közterület lakosainak véleményét. Ennek formájáról (lakossági fórum vagy kérdőív) a képviselő-testület az eljárás megindításakor dönt.

(5) Közterület nevének megállapítása, megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

                    


6. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületek névtábláit saroktelek kerítésén, saroképületen, vagy külön szerkezeten kell elhelyezni. A névtála kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa, vagy használója a névtáblák elhelyezését köteles eltűrni.

(3) Közterület nevének megváltoztatása esetén a korábbi közterület nevet a változást követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kint kell hagyni. Az új névtáblát a régi mellett kell elhelyezni.


5. Házszám-megállapítás


7. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Egy közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A  házszámozás páros, illetve páratlan oldal bontásban történik, arab számmal. Kisegítő jelzésként, a házszámot alátöréssel, magyar abc ékezet nélküli betűivel kell kiegészíteni.

(4) Telekmegosztás esetén a kisegítő jelzéssel ellátott házszámozást kell alkalmazni.

(5) Telekegyesítés esetén a korábbi házszámokat össze kell vonni, úgy, hogy az egyesítés    előtti legkisebb és legnagyobb számot kötőjellel össze kell kötni.


8. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám-megállapítására irányuló eljárás kérelemre és hivatalból indulhat. A hivatalból indult át-házszámozás költsége az önkormányzatot terheli.

(3) A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy ház falára az utcáról jól látható módon kell kihelyezni.

(4) A házszámtábla kihelyezéséről és cseréjéről – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –, olvasható állapotban tartásáról  az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének saját költségén kell gondoskodnia.


6. Vegyes és záró rendelkezések


  1. § (1) A közterület névvel, vagy házszámmal nem rendelkező ingatlan azonosítására, az elnevezés és a házszámozás megtörténtéig a helyrajzi szám szolgál. A helyrajzi számot a házszámtábla elhelyezésére vonatkozó szabályok szerint kell elhelyezni.

(2) Házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 8. § (4) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.


10. § E rendelet a kihirdetését követően, 2014. október 1. napján lép hatályba.
                       Bandics Zsigmond s.k.                                                               Szabó István s.k.

                           polgármester                                                                               jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!