nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 10/2014 (VIII.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-14 - 2014-08-14
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 10/2014 (VIII.13..) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014 (VIII.13.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 15/2013 (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 15/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni, aki nem nyimi lakos elhunytat a nyimi köztemetőben kíván eltemetni.”


2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.


   (2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


Ságvár, 2014. augusztus 12.

        

                                     

                                     

            Nikovics Tibor s.k.                                                                      dr. Schmieder Ibolya s.k.

               polgármester                                                                                          jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. augusztus 13. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2014. augusztus 13.
                                                                                                                  dr. Schmieder Ibolya s.k.

                                                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!