nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2015-03-23 -tól
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


A rendelet hatálya:

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki.


2.§


  1. A  képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2014. évre a  /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
  2. Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.   (5. számú melléklet tartalmazza.)
  3. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.


A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§


(1) A képviselőtestület az önkormányzat, és az intézmény együttes 2014. évi módosított előirányzatát

                                                           71 982 000    Ft költségvetési bevétellel

                                                           83 492 000    Ft  költségvetési kiadással

                                                            10 696 000     Ft költségvetési hiánnyal és

                                                                814 000     Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.                                                                                                                                 

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

                                      83 492 e Ft kiadással, ebből

                                      34 318 e Ft személyi juttatással

                                        8 116 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal

                                      29 169 e Ft dologi kiadással

                                        3 317e Ft ellátottak pénzbeli juttatás

                                        3 054 e Ft egyéb működési kiadások

                                                          ebből:     505 e Ft támogatásértékű működési kiadással

                                                                       2 442e Ft működési pénzeszköz átadással

                                                                       107 e Ft elvonások, befizetések

                                                400 e Ft egyéb felhalmozási kiadások

                                                              ebből:           400 e Ft pénzeszköz átadás államházt kivülre

                                                                        

                                           510 e Ft felújítási kiadásokkal

                                         1 401 e Ft beruházási kiadásokkal

                                         2 393 e Ft fejlesztési hiteltörlesztéssel

                                            814 e Ft államháztartáson belüli megelőlegzés

                                                10 fő költségvetési létszámkerettel 

     4 fő közfoglalkoztatási létszámelőirányzattal állapítja meg


(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekébe a működési hiány belső finanszírozásához 10 696 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) 2014. év során a hitel tényleges felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 10 696 eFt-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.)kiadási főösszegét    83 492 e Ft-ban

b.)bevételi főösszegét   83 492 e Ft-ban 

határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                 


4. §


  1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg .

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi


5. §


  1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg
  2. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg6. §


(1)     Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 10 főben állapítja meg, a 6. számú     mellékletben részletezettek szerint.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 3 főben határozza meg.7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat  feladatonkénti megoszlásban az 7 számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7/a. és 7/b. mellékletek alapján hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.11. §


  1. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(2)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza


12.§


Az önkormányzatot megillető 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.


13. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.14. §


(1) Az önkormányzat átal felvett hitelállomány alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait célok és évek szerinti bontásban a 15. sz. melléklet állapítja meg azzal, hogy az előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


15. §

Az Önkormányzat a 2014. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2 275 eFt-ban hagyja jóvá.


2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


17. §


Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény  előirányzatait.18.§


Az önállóan működő intézmény (címek) a képviselőtestület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.19.§


 A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


20. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 15. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.


21.§


 A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.


22.§


A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.  A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.


23.§


/1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

/2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

/3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a  saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

/4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.24.§


Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.25. §


/1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.26.§


Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.27.§


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2014. március 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.-től kell alkalmazni.
Tuba Erik                                                                                          Dr. Gál László

polgármester                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2014.költségvetés 1-17. sz.
277.5 KB
1.sz.melléklet
76.43 KB
2.sz.melléklet
35.97 KB
3.sz.melléklet
34.69 KB
4.sz.melléklet
32.83 KB
5.sz.melléklet
29.08 KB
6.sz.melléklet
7.84 KB
7.sz.melléklet
20.86 KB
8.sz.melléklet
93.03 KB
9.sz.melléklet
38.59 KB
10.sz.melléklet
28.57 KB
11.sz.melléklet
23.56 KB
12.sz.melléklet
17.47 KB
13.sz.melléklet
9.2 KB
14.sz.melléklet
19.21 KB
15.sz.melléklet
9.42 KB
1.sz.melléklet
1.18 MB
2.sz.melléklet
318.25 KB
3.sz.melléklet
640.08 KB
4.sz.melléklet
362.49 KB
5.sz.melléklet
350.95 KB
6.sz.melléklet
123.62 KB
7.sz.melléklet
282.74 KB
8.sz.melléklet
258.21 KB
9.sz.melléklet
592.48 KB
10.sz.melléklet
289.29 KB
11.sz.melléklet
257.27 KB
12.sz.melléklet
266.01 KB
13.sz.melléklet
168.04 KB
14.sz.melléklet
233.13 KB
15.sz.melléklet
143.9 KB
16.sz.melléklet
155.03 KB
2014. költésgvetési melléklet
34.5 KB
1-17. melléket
250 KB
1-16. sz. melléklet
154.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!