nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-28 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint  a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az önkormányzati rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet személyi hatálya a Csibrák Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(2) A rendelet tárgyi hatálya a Csibrák   Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületekre terjed ki. E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a Csibrák  Község Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is. Hatásköri rendelkezések


2. §


(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) a Tolna  Megyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.


(2) Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét – mely magában foglalja az eljárás lefolytatását, a jóváhagyás megadásának vagy megtagadásának jogát is – a polgármesterre ruházza át.II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

 Használat feltételei, díja


3.§


(1) A Csibrák  Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának felső határát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A hatósági szerződésben rögzített közterület-használati díjat, a jóváhagyott hatósági szerződés aláírásától számított 5 napon belül, de a közterület igénybevételét megelőzően kell átutalással teljesíteni Csibrák  Község Önkormányzata  költségvetési elszámolási számlájára.


(3) A hatósági szerződést a polgármester abban az esetben hagyhatja jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:


(4) A hatósági szerződést a polgármester abban az esetben hagyhatja jóvá, ha a filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői hozzájárulások beszerzése megtörtént a kérelmező által:(5) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


(6) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


(7) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

 Mentességek, kedvezmények


4. §


(1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film

a)  a települést, vagy az önkormányzat intézményeit mutatja be,

b) az önkormányzat rendezvényeiről készül.

c.)oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célt.


(2) Nem kell a közterület filmforgatási célú használatát kérelmezni, ha a közterületen kizárólag kézi hordozású eszközökkel történik a filmforgatás, amelynek időtartama az 1 órát nem haladja meg és nem akadályozza a közterület rendeltetésszerű használatát.


 Rendkívüli események eljárásrendje


5. §


(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni az önkormányzatnak.


(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartamra kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatási célú közterület igénybevétel akadályozva volt.


(3)  A közterület filmforgatási célú használatát ilyen esetekben az akadály elhárulása után, továbbá a rendkívüli természeti esemény után, a kárelhárítást és helyreállítást követően, legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.


 A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések


6. §


(1) A közterület filmforgatási célú használata nem haladhatja meg a 15 nap időtartamot, amely indokolt esetben 1 alkalommal, legfeljebb 15 nap időtartammal meghosszabbítható.


(2) A közterület filmforgatási célú használatára kizárólag naponta 7.00-21.00 óra között időtartamban van lehetőség.


(3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú közterület használat nem hagyható jóvá. Filmforgatás nem engedélyezhető az önkormányzat, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére, kivéve az önkormányzat rendezvényéről forgatni tervezett filmet.


(4) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület használat 40 %-át.


(5) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(6) A filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát a használó köteles  helyreállítani.


(7) Ha a filmforgatási célú igénybevétellel érintett közterületre vonatkozóan már külön jogszabály alapján egyéb közterület használat iránti kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


(8) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását azon kérelmező esetében, akinek a közterület használati jogosultsága a filmforgatási célú igénybevételre irányuló kérelme benyújtását megelőző 1 éven belül jogellenes közterület-használat vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg.


III. fejezet


Záró rendelkezések


7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  Szűcs János                    Horváthné Tóth Valéria

Polgármester                                               jegyző


A rendelet kihirdetve: 2014.02.27.


Horváthné Tóth Valéria

Jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1
26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!