nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-26 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Csömend Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 37 462 ezer Ft-ban,

              ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                                         7 625 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      1 497 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                  9 199 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      3 179 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatások                            2 878 ezer Ft

- Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése                605 ezer Ft

- Intézményi beruházási kiadások                                   331 ezer Ft

- Felújítási kiadások                                                    2 148 ezer Ft

- Egyéb felhalmozási kiadások                                   10 000 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 44 301 ezer Ft-ban

              ezen belül:      

- Intézményi működési bevételek                                    781 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                3 327 ezer Ft

- Költségvetési támogatás                                          19 299 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                        5 286 ezer Ft

- Felhalmozási célú támogatás                                   10 000 ezer Ft

- Előző évi maradvány igénybevétele                            4 932 ezer Ft

- Áh-on belüli megelőlegezések                                       676 ezer Ft


állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 58 333 ezer Ft-ban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2016. május 24.           

            Szabó István                                                                          Hajdu Szabina

            polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2016. május 25.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.86 KB
2. melléklet
12.5 KB
3. melléklet
10.46 KB
4. melléklet
13.52 KB
5. melléklet
11.34 KB
6. melléklet
10.64 KB
7. melléklet
13.63 KB
8. melléklet
12.34 KB
9. meléklet
13.02 KB
10. melléklet
9.97 KB
11. melléklet
11.72 KB
12. melléklet
12.52 KB
13. melléklet
12.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!