nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (VIII.27.) rendelete
Hatályos:2015-08-28 - 2015-08-29
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (VIII.27.) rendelete
a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §


A szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A rendelet 6. § (2) b) és e) pontjában meghatározott támogatás kivételével nem állapítható meg az e rendeletben szabályozott ellátás, illetve a megállapított ellátását meg kell szüntetni annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, továbbá akinek a családjában élő személy munkanélküliként az 1991. évi IV. tv. 54. § (9) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.”


2. §


A R. a következő alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:


„Iskolakezdési támogatás

13/A. §


(1) Az önkormányzat egyéb pénzbeli szociális támogatásként iskolakezdési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton. Az iskolakezdési támogatás esetében feltétel, hogy a tanuló nógrádsipeki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen.

(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási bizonyítványt.

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 15. napjától szeptember 15. napjáig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a tanuló a 19. életévét betölti.

(4) Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 5000 forint.”


3. §


A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:            „1/2015.(II. 26.) rendelet 1. sz. melléklete


KÉRELEM

települési támogatásként     ÿ aa) lakhatási támogatás,     ÿ ab) gyógyszertámogatás

rendkívüli települési támogatásként  ÿ ba) temetési támogatás,  ÿ bb) eseti támogatás

ÿ c) köztemetés                ÿ d) ösztöndíj támogatás               ÿ e) iskolakezdési támogatás

ÿ f) gyermekszületési támogatás

megállapítására

Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.  Neve:  

1.1.2.  Születési neve:

1.1.3.  Anyja neve:    

1.1.4.  Születés helye, ideje:  

1.1.5.  Lakóhely:  ÿÿÿÿ irányítószám    település

            utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

1.1.6.  Tartózkodási hely: ÿÿÿÿ  irányítószám  település

            utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

1.1.7.  Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ÿÿÿ-ÿÿÿ-ÿÿÿ

1.1.8.  Bankszámlaszáma:     

1.1.9.  Telefonszám (nem kötelező megadni):          

1.1.10.  E-mail cím (nem kötelező megadni):           

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1.  ÿ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2.  ÿ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3.  ÿ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4.  ÿ menekült/oltalmazott/hontalan.


1.3. Kérelmezővel közös családban élők száma: ............ fő

1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai:


A

Név,
születési név

B

Születési helye, ideje

C

Anyja neve

D

Társadalombiz-tosítási Azonosító Jele

Megjegyzés

(rokonsági fok, kt. intézmény, saját jöv. nélküli.)

1.


2.


3.


4.


5
ÿ További személyek külön lapon feltüntetve.

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családtagok havi jövedelme forintban:

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmező családtagjai

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származóTársas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származóTáppénz, gyermekgondozási támogatásokNyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokÖnkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátásokEgyéb jövedelemÖsszes jövedelem
 A kérelmező és a vele együttélő családtagjainak vagyona

(csak a lakhatási támogatás iránti kérelem esetén kérjük kitölteni)


A. Ingatlanok

1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

          címe: .......................................város/község ............................... út/utca..................hsz.
alapterülete: ...........m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ..............év.
Becsült forgalmi érték .......................................... Ft

    Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2.Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

            címe: .......................................város/község ............................út/utca .................... hsz.
alapterülete: .............m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ...................év.
Becsült forgalmi érték .......................................... Ft

3.Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):

    megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ...........................................................................................................................................
címe: ......................................város/község ...........................út/utca ......................hsz.
alapterülete: ............m2, tulajdoni hányad: ..................., a szerzés ideje: ....................év.
Becsült forgalmi érték .......................................... Ft

4.Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ..........................................

            címe: .....................................város/község .............................út/utca ....................hsz.
alapterülete: ...........m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ...................év.
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft


B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: .................................................típus ..........................rendszám

        a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................... Becsült forgalmi érték: ....................................... .Ft
2. személygépkocsi: .................................................típus ..........................rendszám

        a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..................................... Becsült forgalmi érték: ....................................... .Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................típus ..................rendszám;
        a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................................... Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft

3. A kérelem részletei


3.1 Lakhatási támogatás iránti kérelem esetén kitöltendő

A lakásban tartózkodás jogcíme: ....................................................................................................

A támogatásként igényelt költségtérítés (kérjük az igényelt költségtípust húzza alá ):

gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díj költsége, önkormányzati lakás lakbére.

Kérjük mellékeljen az Ön által megjelölt költségtípusnak megfelelő közüzemi számlamásolatot!


3.2 Gyógyszer támogatási kérelem esetén melléklet:

Háziorvosi igazolás a rendszeresen szedett gyógyszerek jegyzékével, amely tartalmazza a készítmények/gyógyászati segédeszközök árát.


3.3 Temetési támogatás iránti kérelem esetén melléklet:

Temetési számla eredetiben és a halotti anyakönyvi kivonat másolata.


3.4 Eseti támogatási kérelem esetén kitöltendő:

            Elemi kár, rendkívüli élethelyzet rövid leírása:

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………


3.5 Ösztöndíj-támogatási kérelem esetén kitöltendő:

            Iskola neve, tanulmányok várható befejezése, szociális nehézségek :

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………

Kérjük mellékelje az intézménytől kért iskolalátogatási igazolását!


3.6 Iskolakezdési támogatási kérelem esetén kitöltendő:

            Iskola neve, tanulmányok várható befejezése:

            …………………………………………………………………………………………

Kérjük mellékelje az intézménytől kért iskolalátogatási igazolását!


3.7 Gyermekszületési támogatás iránti kérelem esetén melléklet:

Kérjük, mellékelje a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, mindkét szülő és a gyermek lakcímkártyáját, valamint a védőnői szolgálat igazolását a terhesgondozásról!4. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelem és vagyoni adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Dátum: ................................................


            ..........................................................             .................................................................

            kérelmező                                                      a háztartás nagykorú tagjainak aláírása


* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

 

Család fogalma: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § (1) c,d) pontja szerinti személyek közössége

A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

A jövedelem nélküli, aktív korú kérelmezőnek és családtagjának mellékelnie kell a munkaügyi központ hatósági bizonyítványát, amelyben igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor nyilvántartott álláskereső.

Jövedelmi adatok:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. ”4. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vizi Zoltán

polgármester

Dr. Kiss Tamás

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!