nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


2/2015. (III.10.) önkormányzati  rendelete[1]

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésben és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


1. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Mélykút város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:


a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítás végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,


b)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.


(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.


2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


2. §[2]


(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató kizárólagosan a a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató)..


(2) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Bajavíz Kft. üzemeltetésében lévő mélykúti szennyvíztisztító telepén kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni és ártalmatlanítani.3.  A közszolgáltatás ellátásának rendje


3. §


(1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató ingatlantulajdonosok számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert köteles működtetni.


(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.


(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – a (2) bekezdésben rögzített módon értesíteni köteles.


4. §


4. Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató jogai és kötelezettségei,

a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.


(2) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosainak jogai és kötelezettségei megegyeznek az ingatlantulajdonosok jogaival és kötelezettségeivel. 


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközét igénybe venni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa.


(5) Az ingatlantulajdonos mentesült a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A mentesítés időtartama megegyezik az ingatlantulajdonos bejelentésében szereplő időtartammal.


5.  §


5. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés

egyes tartalmi elemei


(1) A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejövő szerződés határozza meg.


(2) A szerződésben meg kell jelölni:


a) a közszolgáltatót és az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét amennyiben az ingatlant a tulajdonoson kívül más személy használja, a használó nevét, lakcímét és a használat időtartamát,

b) a szolgáltatással érintett ingatlan címét,

c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeit,

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét,

g) a szerződésmódosításának, felmondásának feltételeit, és

h) az irányadó jogszabályok meghatározását.6.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek


6. §


(1) A háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése személyesen, vagy telefonon a közszolgáltató ügyfélszolgálatán rendelhető meg. A megrendeléseket a közszolgáltató azok sorrendjében, a soron következő szállítási napon köteles teljesíteni.


(2) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(3) A közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.


(5) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.7. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által kijelölt átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.


(2) A háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles vezetni, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye pontosan magállapítható legyen.


7.  Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


8. §


(1) A Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével az ingatlantulajdonosokról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az ingatlantulajdonosok személyes adatait.


(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlantulajdonos alábbi adatait:

a) családi és utónevét,

b) születési családi és utónevét,

c) születési helyét,

d) születési idejét, és

e) anyja születési családi és utónevét,

f) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.


(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlantulajdonosok adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok adatszolgáltatása során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(4) A Közszolgáltató a tulajdonosok adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.


8. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása


9. §


(1) Az ingatlantulajdonosok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíj és ürítési díj – közszolgáltatást kell fizetni, amelynek legmagasabb díját jelen rendelet melléklete tartalmazza.


(2) A Közszolgáltató papír alapú számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által kifizetendő díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.


(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.


(4) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.


(5) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.9. Záró rendelkezések


10. §[3]


Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.       Kovács Tamás                                                                 Vargáné dr. Egyed Ilona

        polgármester                                                                               jegyző
Záradék:A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Mélykút, 2015. március 10.


                                                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 9/2017 (V.8.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.május 9-től

[2]

A § szövegét a 9/2017.(V.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 9-től

[3]

A rendelet szövegét a 12/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.07.01-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
24.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!