nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-26 - 2018-02-15
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.26..) önkormányzati rendelete
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testületének 10/ 2017. (X.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testületének  10/ 2017. (X.26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  támogatásrólKarancsalja község Önkormányzat Képviselő – testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2.) pontjában kapott felhatalmazás és Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  támogatása alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról az alábbi rendeletet alkotja meg:


1.§


E rendelet célja, hogy Karancsalja község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által – 2016. évi XC. törvény alapján- biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa.


2.§


Karancsalja Község Önkormányzata az Önkormányzat közigazgatási területén a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerése után a rendeletben szabályozott feltételekkel szociális célú tűzifát biztosít.


3.§


(1)Szociális célú tüzelőanyag támogatás (továbbiakban : támogatás)  nyújtható annak az Önkormányzat közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, vagy bérlőjének

( továbbiakban : kérelmező) akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem  az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át  nem haladja meg és

a)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő kérelmezi.


(2)A támogatás csak annak a kérelmezőnek nyújtható, aki a tulajdonában, vagy bérleményében álló lakás téli fűtését tűzifával oldja meg.4.§


(1)A támogatás igénylése kérelemre vagy hivatalból indul.


(2)A kérelemhez mellékelni kell:

a)a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b)a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló irat másolatát,

c)nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a tulajdonában, vagy bérleményében álló lakás téli fűtését tűzifával oldja meg,

d)előző havi gázszámla.


(3)A kérelmet 2017. november 24-ig lehet benyújtani a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalnál (3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.). A kérelem nyomtatványt az 1. számú melléklet tartalmazza.5.§


(1)A támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában, melynek elbírálására Karancsalja község Képviselő – testülete jogosult. A támogatásért az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.


(2)A támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3 tűzifa kérelmezőnként az Önkormányzat részére megállapított összmennyiség erejéig.6.§


(1)Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


(2)A rendelet 2018. február 15. napján hatályát veszti.Karancsalja, 2017. október 26.
            Sulyok Oszkár Jánosné                                                                  dr. Behan Anett Éva

                           Polgármester                                                                    Jegyző1.számú melléklet


SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM


Benyújtási határidő: 2017. november 24. 12.00 óraA kérelmező neve:                  ____________________________________________________


Szül.hely, idő:                        ____________________________________________________


Anyja neve:                            ____________________________________________________


Állandó lakcíme:                    ____________________________________________________


Tartózkodási helye:                ____________________________________________________


TAJszáma:                              ______________


Foglalkozása:                          ______________


Havi rendszeres jövedelme:   ______________


Közös háztartásban élők adatai:


Név

Szül.hely,idő

Anyja neve

Rokoni kapcs.

TAJ száma

Havi jövedelme, jogcíme
Kérelem indoklása:____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTSÁG ÖSSZEGHATÁRA: 71.250 -FT.


FONTOS FELHÍVÁS!!!


KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKÉNT MINDEN, AZ ADOTT LAKCÍMRE BEJELENTKEZETT SZEMÉLYT FEL KELL TÜNTETNI!

CSAK HIÁNYTALANUL KITÖLTÖTT ÉS AZ ELŐÍRT MELLÉKLETEKKEL FELSZERELT KÉRELMEK KERÜLHETNEK ELBÍRÁLÁSRA.
A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES:
AZ ELBÍRÁLÁSNÁL ELŐNYBEN KELL RÉSZESÍTENI AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁBAN, IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁBAN, LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEKET, VALAMINT A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOKAT.


Jelen kérelem kitöltésével egyidejűleg nyilatkozom arról, hogy a tulajdonomban vagy bérleményemben lévő lakás fűtését tűzifával oldom meg.


Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy az önkormányzat a kérelem megalapozottságának vizsgálata céljából környezettanulmányt végezzen.Melléklet: _______________Dátum:  ______________________________


                                                                                         

                                                                                         

                                                                                                      Kérelmező aláírásaIndokolás

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 10/2017. (X.26.) önkormányzati rendelethezÁltalános indokolás


Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása alapján Karancsalja község Önkormányzat  87 m3 tűzifa után járó támogatásra jogosult. A szociális célú tűzifa támogatás, mint természetbeni jogosultság feltételeit az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania.


Részletes indokolás


A Rendelet 1 §-a  meghatározza a Rendelet elkészítésének célját.


A Rendelet 2. § - 3.§ -a meghatározza a Rendelet területi és személyi hatályát.


A Rendelet 3. §- 5.§ a szociális célú tűzifa támogatásra jogosultság feltételeit, az igénylés módját, az elbírálás feltételeit és az igényelt juttatás mennyiségét határozzák meg.


A 6.§ a hatályba lépésről rendelkezik.Karancsalja, 2017. október 17.

                                                                                              dr. Behan Anett Éva

                                                                                                          Jegyző


HATÁSVIZSGÁLATI LAP


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:


A rendelet tervezet címe: a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló10/2017.( X.26.) önkormányzati rendelet


Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Közvetlen gazdasági hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi hatása a rászorult személyek téli tüzelőjének támogatása.


Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának. Közvetetten azonban az egyes pályázati támogatások céljuk szerint hatással lehetnek a környezetre


Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.


Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása. 


A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel


Csatolmányok

Megnevezés méret
a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról
1.54 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!