nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-06-11 - 2019-06-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]


I.Fejezet

A rendelet személyi hatálya

1.§[2] [3] [4]


Ez a rendelet Jászapáti Város területén lévő alap- középfokú oktatási-, egészségügyi intézményekben, illetve Városi Könyvtár és Művelődési Központban, Egyesített Szociális Intézményben, a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, kulturális illetve vállalkozói tevékenységet folytató személyekre, valamint a Jászapáti Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászapáti tagjaira terjed ki.


2.§

Pedagógiai Díj[5]


„Pedagógiai díj” adományozható azoknak a pedagógusoknak, pedagógus családoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, iskolai oktató, nevelő munkában, a tehetséggondozás terén. Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Kiemelt feladatuknak tekintették az esélyegyenlőség megvalósulását, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. Tekintélyt, megbecsülést szereztek munkájuk során a gyermekek és szülők körében.


3.§

Közszolgálati Díj


A „Közszolgálati Díj” azoknak a személyeknek adományozható, akik köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel általános elismerést vívtak ki a szolgáltatást igénybevevők körében.


3/A.§[6] [7]

Egészségügyi Díj


A díj adományozható a város egészségügyi feladatainak ellátásában tartósan, példamutató, kimagasló teljesítményt nyújtó köztiszteletben álló személyeknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak ezen közszolgáltatás minél magasabb színvonalon történő ellátásához, fejlesztéséhez.3/B.§[8] [9]

Vállalkozói Díj


Azon Jászapáti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy gazdasági társaság (továbbiakban: Vállalkozó) részére  adományozható, aki huzamosabb ideje sikeresen működik, stabil eredményes gazdálkodással bír, szakmailag elismert, köztiszteletben álló személy, vagy társaság, és tevékenységével hozzájárul a város fejlődéséhez, hírnevének megbecsüléséhez.
3/C.§[10] [11]

Pájer Antal Díj


A díj a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más Jászapáti lakos, továbbá család számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez.              3/D.§[12] [13] [14]

Polgárőr Díj


A díj azoknak a személyeknek adományozható munkájuk elismeréseként, akik a polgárőr tevékenységükkel huzamosabb ideje, olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak a város közbiztonságának javításához, elősegítve azt a célt, hogy az állampolgárokban erősítsék a közbizalmat. Adományozható továbbá azon személyeknek, akik rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű tevékenységről tesznek tanúbizonyságot.              3/E.§[15][16] [17]

Tűzoltó Díj


A díj azoknak a személyeknek adományozható munkájuk elismeréseként, akik a Tűzoltóságnál végzett tevékenységükkel huzamosabb ideje, olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak a város közbiztonságának javításához, a tűzesetek megelőzéséhez, elősegítve azt a célt, hogy az állampolgárokban erősítsék a közbizalmat. Adományozható továbbá azon személyeknek, akik rendkívüli-, illetve katasztrófahelyzetben kiemelkedő, példaértékű tevékenységről tesznek tanúbizonyságot.


4.§


(1) A kitüntetésekkel oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom nettó 50.000,- Ft.

(2) A kitüntető díjakat a polgármester adja át oklevél kíséretében. Az oklevél tartalmazza:

            - a díj adományozásának rövid indokolását,

            - a kitüntetett nevét,

            - a testületi határozat számát,

            - a kiállítás keltét,

            - a polgármester aláírását, pecsétjét.


(3)[18] [19] A Pedagógiai Díj, a Közszolgálati Díj, az Egészségügyi Díj, Az év vállalkozója díj, az Év Polgárőre Díj, az Év Tűzoltója Díj és a Pájer Antal díj évente egy alkalommal adományozható.

(4)[20] [21] A Pedagógiai Díj, a Közszolgálati Díj, az Egészségügyi díj, Az év vállalkozója díj, Az Év Polgárőre Díj és az Év Tűzoltója Díj ünnepélyes keretek között minden év augusztus 20-án, a városi ünnepségen kerül átadásra. A Pájer Antal díj a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényen kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

(5) Aki a kitüntetés odaítélése és a díj átadása között elhalálozik a kitüntetést az egyeneságbeli hozzátartozónak kell átadni.

(6)[22] A kitüntetések posztumusz is adományozhatóak. A kitüntetetések posztumusz adományozása esetén pénzjutalom nem jár.


II. Fejezet

Az adományozás rendje

5.§


(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

            a) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságai,

            b) Oktatási intézmények nevelő-testületei,

            c) Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője,

            d) Intézmények, társadalmi szervezetek vezetői,

            e)[23] Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat.


(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:

            a)[24] a javasolt adatait,

            b) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.


(3)[25] [26] [27] [28]A Pedagógiai Díjra, a Közszolgálati Díjra, az Egészségügyi díjra, Az év vállalkozója díjra, Az Év Polgárőre Díjra és az Év Tűzoltója Díjra a kitüntetési javaslatot minden év május 31. napjáig kell benyújtani Jászapáti Város Polgármesteréhez. A Pájer Antal díjra vonatkozó kitüntetési javaslatot minden év október 31. napjáig kell benyújtani Jászapáti Város Polgármesteréhez.

(4) A kitüntetések adományozására a Képviselő- testület jogosult.


(5) Ha javaslat, vagy Képviselő-testületi döntés hiányában egy, a fentiekben felsorolt Díj díjazás nélkül marad, annyiban a Pedagógiai Díjra, a Közszolgálati Díjra, az Egészségügyi Díjra, az év Vállalkozója Díjra,  a Polgárőr Díjra, illetve a Tűzoltó Díjra minden év június 30. napjáig, a Pájer Antal Díjra minden év november 30. napjáig – ugyanazon évre vonatkozóan –  javaslattételi póthatáridő áll rendelkezésre. [29]


(6) A póthatáridőben benyújtott javaslatok alapján a kitüntetések adományozására a Képviselő-testület jogosult. [30]


6.§[31]


A kitüntetésre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, amelyet előzetesen a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága megtárgyal.


7.§


(1) Meg kell vonni a kitüntetést attól a személytől, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztés büntetéssel sújtottak.

(2)[32] A kitüntetés adományozásáról és visszavonásáról a Képviselő-testület zárt ülésen dönt. A döntés előtt a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságának véleményét ki kell kérni.


III. Fejezet

Vegyes rendelkezések

8.§


(1) A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében biztosítja.

(3) Kitüntetés, illetve visszavonás tényét az önkormányzati újságban közzé kell tenni.
9.§


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
[1]

Módosította az 1/2013. (II.1.) Önkormányzati rendelet 2013. március 1. napjától.

[2]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[3]

Módosította az 1/2013 (II.1.) Ör. 2013. március 1. napjától.

[4]

Módosította az 5/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[5]

Módosította a 9/2014. (VI.19.) ÖR. Hatályos 2014. június 19. napján 16.00 órától.

[6]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[7]

Módosította a 10/2014 (VI. 25.) Ör. Hatályos 2014. június 26. napjától.

[8]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[9]

Módosította a 10/2014 (VI. 25.) Ör. Hatályos 2014. június 26. napjától.

[10]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[11]

Módosította 28/2012. (IX.14.) Ör. Hatályos 2012. szeptember 20. napjától.

[12]

Beiktatta az 1/2013 (II.1.) Ör. Hatályos 2013. március 1. napjától.

[13]

Módosította az 5/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[14]

Módosította a 10/2014 (VI. 25.) Ör. Hatályos 2014. június 26. napjától.

[15]

Módosította az 5/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[16]

Módosította az 1/2013. (II.1.) Ör. Hatályos 2013. március 1. napjától.

[17]

Módosította a 10/2014 (VI. 25.) Ör. Hatályos 2014. június 26. napjától.

[18]

Módosította az 1/2013. (II.1.) Ör. Hatályos 2013. március 1. napjától.

[19]

Módosította az 5/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[20]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[21]

Módosította az 5/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[22]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[23]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[24]

Módosította 28/2012. (IX.14.) Ör. Hatályos 2012. szeptember 20. napjától.

[25]

Módosította a 30/2007. (XII.1.) Ör. Hatályos 2007. december 1. napjától.

[26]

Módosította a 12/2012 (III.26.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[27]

Módosította az 1/2013. (II.1.) Ör. Hatályos 2013. március 1. napjától.

[28]

Módosította az 5/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[29]

Beiktatta a 10/2014 (VI. 25.) Ör. Hatályos 2014. június 26. napjától.

[30]

Beiktatta a 10/2014 (VI. 25.) Ör. Hatályos 2014. június 26. napjától.

[31]

Módosította a 16/2010 (XI.1.) Ör. Hatályos 2010 november 1. napjától.

[32]

Módosította az 1/2013. (II.1.) Ör. Hatályos 2013. március 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!