nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-29 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól

Kulcs Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  – a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság  előzetes véleményével – a  közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbiakat rendeli el.


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Kulcs település  közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület és nagyobb területű összefüggő településrész, stb. elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet hatálya Kulcs község  közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.2. § E rendelet alkalmazásában

a)  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely

előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.


II. fejezet

Közterületek elnevezése


3. § (1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.

(2) A szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(4) Törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a településészben tálalható és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.

(5) Az utca település rendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.


4. § (1) A község  közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Kulcs  életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Kulcs egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy városunk életében.

(6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(8) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.


5. § (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről és lehetőség szerint a településrészek nevéről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti.

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) az utca sorszámát

b) az utca nevét

c) az utca jellegét

d) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.

(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:

a) a település megnevezését,

b) az utca nevét, jellegét,

c) a ház számát,

d) egyéb helymegjelölést (szükség szerint)

e) helyrajzi számot

f) a változás előtti utcanevet és házszámot.

(4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselő-testületi határozatok alapján vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és a számozást be kell jelölni. A térképészeti nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti.


III. fejezet

Közterület elnevezésének eljárási szabályai


6. § (1) A közterületek elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatására vonatkozó javaslatot – igényt – a polgármester  terjeszti a Képviselő-testület bizottsága elé.7. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az okmányirodát, a levéltárat, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.


IV. fejezet

Utca névtáblák


8. § (1)  Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terheli(k).

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.


V. fejezet

Házszámozás


9. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről  táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.

(2) Az út, utca,  köz,  stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a településközponttól kivezető utcák esetében a településközponttól kezdődően, míg a településközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) A (2) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A,

1/B, 1/C) alkalmazható.

(7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról  látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


10. § (1)  A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni   jogosultakon túl közölni kell a 7.§-ban meghatározott szervekkel.


VI. fejezet

Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet

               hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


      Posch János sk.                           Dr. Árva Helga sk.

      alpolgármester                                   jegyző


Záradék:

A rendeletet Kulcs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kifüggesztéssel kihirdettem 2014. augusztus 28. napján.


A rendelet-tervezet 2014. július 15. napjától a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

Ellene érkezett bejelentés, vélemény, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2014. augusztus 28.
Dr. Árva  Helga

   jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!