nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 10/2010 (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-15 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 10/2010 (IV.1.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 6.§. c) pontjában foglaltakra -, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Értelmező rendelkezések


1/A. [1]§ A rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós verseny jogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás. 


1. § [2] (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).


(2) Az adó alanya a vállalkozó.


(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén, telephelyén vagy azon kívül végzi.


2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2.00 %-a.

(2) [3] Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4.000 Ft,


Adókedvezmény


2/A. § [4](1) Adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót az adóévre fizetendő helyi iparűzési adóból 50.000 forint erejéig, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.0) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartamáról. A nyilatkozat rendelet 1. mellékletét képezi.

(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhat ja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós verseny jogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséró1 szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L ll4., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(8)A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy a csekély összegűnek minősül. Az igazolás a rendelet 2. mellékletét képezi.

(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


3.§.  (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 15/2002.(XII.18.) számú rendelet, valamint az azt módosító 17/2004. (VI. 30.); a 41/2004. (XII. 17.); a 19/2005. (XI. 30.); a 30/2006.(XII. 13) és a 17/2008. (XI. 26.) számú rendeletek hatályukat vesztik.
                   Molnár Gyula                                                             Kovács Éva

                   Polgármester                                                                    jegyző
A rendelet 2010. április 1. napján kihirdetésre került.Kovács Éva

jegyző[1]

A rendelet szövegét a 21/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 15-tól

[2]

Módosította  17/2015. (XI.26). rendelet. Hatályos 2015. november 27-től

[3]

Módosította a 4/2011. (II. 24.). rendelet. Hatályos 2011. január 25-től.


[4]

A rendelet szövegét a 21/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 16.-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
21.54 KB
2.számú melléklet
12.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!