nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 - 2017-05-28
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület- és parkfenntartásról szóló 8/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített felhatalmazáson alapuló jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) b) pontjával kapott felhatalmazással a következőket rendeli el:


  1. §


Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület- és parkfenntartásról szóló 8/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 „(2a) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülésének elősegítése érdekében az önkormányzat 1 db fa komposztálókeretet biztosít térítésmentesen azon sülysápi belterületi vagy zártkerti kertes ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonos részére, akinek helyi köztartozása nincs. Az ingatlantulajdonos a komposztálókeret átvételével vállalja, hogy onnantól számított három évig nem végez égetést az ingatlanán, aminek megszegése esetén a komposztálókeretet köteles visszaszolgáltatni. A komposztálókeret – az esetleges tulajdonosváltástól függetlenül – egy ingatlanra legfeljebb egy alkalommal igényelhető.”


  1. §


Az Ör. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 1. és május 15., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad.”


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

     


Sülysáp, 2017. május 25.
                           Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                             polgármester                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!