nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. (V.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2018-05-16
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. (V.29..) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Első rész

Általános szabályok


 1. §


 1. E rendelet hatálya arra a természetes személyre terjed ki, aki Balatonmáriafürdő község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.


 1. Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


 1. A közigazgatási hatósági eljárás
 1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon

belül indítható.


 1. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.


 1. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.


2.§.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 66900045-11022420 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.


 1. Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.


 1. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.


 1. A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható.


 1. Az (5) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a szabályszegő

a) igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy

b) rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését.


 1. Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről.

Második rész

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


 1. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

3.§

Aki a község jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


2. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások


4.§


 1. Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
 2. Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


3.A közterületek használatával kapcsolatos magatartások

5.§


Aki

 1. közterületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, illetőleg a külön önkormányzati rendelet szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe;
 2. a közhasználatú közterületen a kerti építményeket, berendezéseket rendeltetésellenes használja, vagy tönkre teszi;
 3. a közhasználatú közterületek útjain, terein a forgalmat akadályozza;
 4. a közhasználatú közterületen a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki;
 5. a közhasználatú közterületen a fákat engedély nélküli kivágja, kivéve a lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását;
 6. a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja;
 7. a közhasználatú közterületeken munkavégzés során a fákat, növényeket nem védi a sérülésektől;
 8. a közhasználatú közterületen olyan munkát, mely a növényzetben kárt okoz, engedély nélkül – a halasztást nem tűrő eset kivételével (élet, egészség, vagyonvédelmi okból) –végez és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
 9. a beépített építési telkek területének legalább a helyi építési szabályzatban (a HÉSZ-ben) meghatározott részén zöldfelületet nem alakít ki és azt nem tartja fent;
 10. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül használja belterületen a közterületet:

ja) a közút területén nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez;

jb) közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó ipari, továbbá egyéb, szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén;

jc) útcsatlakozás létesítésekor;

jd) kapubejáró kivitelezése esetén;

je) telephelyre utaló reklámtábla és KRESZ tábla elhelyezése esetén;

jf) közterület területén kívüli területről csapadékvíz bevezetése a közút vízelvezető létesítményébe;

 1. a közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban előírtakat nem tartja be;
 2. a település közúti forgalmáról szóló rendeletben meghatározott önkormányzati utakra vonatkozó korlátozó vagy tiltó tábla ellenére behajt, vagy parkol,
 3. aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve:  az engedélyezett alkalmi rendezvényt,  a vendéglátó-ipari előkertet,  kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi rendezvényt, és  minden év december 31. napján 20 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakot, a strandok működéséről szóló rendeletben meghatározott nyitvatartási időtartam alatt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.4.Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások

6.§[1]

Aki

 1. közterületet közterület használati engedélytől eltérően használ, vesz igénybe,
 2. közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület használati engedélyben vállalt kötelezettségeinek megszegésével, illetve a közterület használati eljárásban meghatározott előírásokat figyelmen kívül hagyásával vesz igénybe,
 3. a közterület bérlőjeként az általa bérelt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról naponta nem gondoskodik,
 4. a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza,
 5. nem tartja be a kereskedelmi, üzleti előkert létesítésére vonatkozó a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat,
 6. a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg,
 7. közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonosi, valamint a közútkezelői hozzájárulásával,
 8. roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen,
 9. roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen,
 10. a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, tevékenységével annak forgalmát veszélyezteti,
 11. olyan tevékenységet végez, vagy olyan készüléket, berendezést üzemeltet, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, és az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértékeket,
 12. a község bel- és külterületén szállásférőhelyet ideiglenesen gépjárműre szerelt, gépjárművön vagy járműben elhelyezett, illetve kézben tartott hirdetőeszközzel reklámoz, és erre utaló tevékenységet folytat,
 13.  közterületen tüzelőanyagot, vagy egyéb ömlesztett anyagot hozzájárulás nélkül az ingatlan előtt május 15-től szeptember 15-ig  3 napon túl, vagy szeptember 14. és május 14. között  14 napon túl tárol,
 1. közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt továbbá közúti forgalomban résztvevő  3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet (gépjárműszerelvény), valamint üzemképtelen gépjárművet, pótkocsit, lakókocsit és utánfutót közterületen tárol  közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.5.Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások

7.§

Aki

 1. a helyi közszolgáltatással ellátott területen a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,
 2. a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő edényzettel végzi,
 3. a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, és az szétszórja,
 4. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja,
 5. a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényébe helyez el,
 6. hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő időpontban helyez ki,
 7. a hulladékgyűjtő edénybe a hulladékot bedöngöli, tömöríti, a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben helyezi el,
 8. a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, maró lúg, forró hamu,) a gyüjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét,
 9. háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben helyezi el,
 10. az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik,
 11. lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre lomtalanításkor,
 12. az adott övezetre meghatározottól eltérő napon helyezi ki az ingatlan elé az útpadkára, annak hiányában a közterületre a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyakat és egyéb lomokat,
 13. gazdálkodó szervezetként tevékenysége során keletkezett lomot helyez ki közterületre lomtalanításkor,
 1. a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szükség szerint nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

6.Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások

8.§


Aki

 1. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése),
 2. ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal (május 1. május 25., június 15., július 10., augusztus 5., szeptember 5.) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, illetve a füvet 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja,
 3. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként és az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területet nem tartja tisztán, e területen a füvet a vízszintestől számított 45 fokos szöget meghaladó meredek rézsű kivételével május 1-je és szeptember 5-e között a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja,
 4. az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve az útárok tisztán tartására, e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre vonatkozó, a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kötelességét elmulasztja,
 5. közterületi tárgyat, járdát, falat engedély nélkül feliratoz, festékkel vagy más anyaggal beszennyez, firkál,
 6. állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok megsértésével helyez el;
 7. az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetét reggel 8 óráig nem tisztítja meg, vagy folyamatosan nem takarítja,
 8. avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot a köztisztaságról szóló helyi önkormányzati rendeletben meg nem engedett módon helyezi el,
 9. a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokon /lakóház, építési telek, üdülő/, valamint a külterületi kertművelésű ingatlanokon május 1. és szeptember 30. között éget,
 10. aki  kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet május 1. – szeptember 1. között:

ja) munkanapokon  és szombaton nem 9.00 – 12.00 és nem 16.00 – 21.00 óra között végez

   jb) vasárnap és ünnepnapokon végez,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


7.Állattartással kapcsolatos magatartások

9..§


Aki

 1. az állattartási övezetekre vonatkozó, az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével folytat állattartási tevékenységet,
 2. az állatait a lakosság nyugalmának (zaj, bűz stb.) megzavarásával tartja,
 3. az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be,
 4. az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik,
 5. a Balatonban és a Balatonba befolyó vízgyűjtők területéről befolyó vizek belterületi szakaszán állatot fürdet közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.8.Hirdető-berendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások

10.§

Aki

 1. hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során - ideiglenesen elhelyezhető megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével –nem a vonatkozó hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el,
 2. a hirdető- és reklámberendezések megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról a közterület-használati hozzájárulás jogosultjaként vagy annak hiányában annak üzemeltetőjeként nem gondoskodik,

c)   hirdető-berendezést helyez el

ca) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett és ragasztott kivitelben,

cb) közterületen álló fákon, padokon,

cc) emlékműveken,

cd) közterületen lévő közmű-tárgyakon,

ce) játszótéri berendezéseken,

cf) választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, közterületi szobrokra, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével helyez ki,

d.)[2] szórólapos tevékenységet közterület használati engedély nélkül folytat közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


9.Építési tevékenységgel kapcsolatos magatartások

11.§

Aki

a) közterületen szálláshely létesítés, nyaralás, pihenés vagy munkavégzés céljából sátort, lakókocsit helyez el,

b) büfé kocsit, lakókocsit, sátort, sátorgarázst, lakó-, iroda-, tároló és szállítókonténert szabálytalanul helyez el közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
Harmadik rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§


(1) A rendelet 2013. június 3. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.


Galácz György              Mestyán Valéria

                                                              polgármester               címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:

2013. május 29-én


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 8/2015.  (IV.14.) ör. Hatályos: 2015. április 15. napjától

[2]

Megállapította 14/2015. (VI.19.) ör. 1.§-a Hatályos: 2015. július 1. napjától


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!