nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XI.27.)
Hatályos:2016-01-01 -tól
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XI.27.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az adókötelezettség, az adó alanya


1.§

Adókötelezettség terheli a Htv.30.§.(1) bekezdés a) pontja szerinti magánszemélyt.


Az adó alapja és mértéke


2. §.

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.


Az adómentesség

 

3. §.

A Htv. 31. §-ában meghatározott adómentességen túl mentes az adókötelezettség alól a 70. életévét betöltött magánszemély.


Eljárási rendelkezések


4. §.

 (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet és az adózónak bizonylatot ad.


(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő személy adatait, megérkezésének, távozásának időpontját, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás jogcímének pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.


(3) A Htv. 31.§.-ában meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv-ben meghatározott adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.


Záró rendelkezések


5. §

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Pusztamérges község Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 7/l996./XII.l9./ önkormányzati rendelete és az ezt módosító 6/1998. (IV.15.) és 9/1999. (V.21.)  önkormányzati rendeletek.


Pusztamérges, 2015. november 26.

Dr. Papp Sándor

Erdélyi-Nagy Renáta

polgármester

aljegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. november 27.

Erdélyi-Nagy Renáta


aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!