nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-08 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz átadásokra, támogatásokra, melyeket az önkormányzat ezen támogatásokról szóló rendeleteiben szabályozott.


2.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére nyújthat támogatást.

(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás kerül megállapításra,

b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be,

c) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.


3.§ (1)A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet;

b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,

c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el legkésőbb a kérelem benyújtását követő tervezett testületi ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testületi ülés időpontja között 8 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbírálásának határideje a kérelem beérkezését követő második tervezett testületi ülés.

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell :

a) támogatott nevét,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás célját,

d) a kifizetés módját.

(4)A támogatás kifizetése történhet:

a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában;

b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.


4.§ (1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) az elszámolás, beszámolás módját, idejét,

i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(3) Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.


5.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.

(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.

(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben  a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni. 

(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.


6. § Amennyiben a Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázatot ír ki, a 3. §- 5. §-ban meghatározott szabályokat megfelelően alkalmazni kell.


7. § Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.


8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!