nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-27 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja Várkesző község építészeti, természeti öröksége mindazon elemeinek helyi védelme, az utókor számára megőrzése, amelyek értékük alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben.


A helyi védelem általános szabályai,

védetté nyilvánítási eljárás, védetté nyilvánítás megszüntetése


2. § (1) Helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését a helyi önkormányzat, illetve bármely, a településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő jogi személy, civil szervezet kezdeményezhet. A helyi védetté nyilvánítás kezdeményezésére vagy annak megszüntetésére a helyi önkormányzathoz javaslatot kell benyújtani. A védetté nyilvánításról a képviselő-testület rendelettel dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az építmény, növény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész),

c) az építmény, növény rövid ismertetését, leírását,

d) a kezdeményezés indokolását.

(3) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.

(4) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntését követő 30 napon belül értesíteni kell:

a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét,

b) az elsőfokú építésügyi hatóságot,

c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt,

d) a járási földhivatalt,

e) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.

(5) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének a tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(6) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik.

(7) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

(8) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, mely a következőket tartalmazza:

a) a védett érték megnevezése,

b) cím, helyrajzi szám,

c) fotódokumentáció,

d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése.


3. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt, növényzetet az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.


A tábla szövege:

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete védetté nyilvánította.

évszám"

(2) Védett növényzet esetében az (1) bekezdésben meghatározott táblán a növény magyar és latin megnevezését is fel kell tüntetni.


(3) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön eljárás nélkül - a polgármester gondoskodik.

(4) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.Előírások, eljárási szabályok


4. § A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti.5.§ (1) A védelem alatt álló értékek megóvása, megőrzése, felújítása érdekében – a vonatkozó építési jogszabályok keretei között – a képviselő-testület kötelezheti a védelem alatt álló, valamint védett területen található épületek, illetve építmények tulajdonosait, valamint használóit

a) a jó karbantartásra, fenntartásra vonatkozó kötelezettség teljesítésére,

b) a védett értéket vagy látványt rontó idegen részek eltávolítására,

c) a védett értékek hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére,

d) a védett növények fenntartására, ápolására és esetleges azonos fajtákkal való pótlására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkálatok elvégeztetésére a képviselő-testület bármely tagja is javaslatot tehet.

(3) A kötelezett (megbízottja), illetve a használó az ellenőrzést, a hatályos jogszabályok szerint, tűrni köteles.

(4) A kötelezettség teljesítésével összefüggő költségek viselése, valamint az ellenőrzés végrehajtása tekintetében az irányadó jogszabályokat kell figyelembe venni.

(5) A védelemmel érintett épületet lebontani, védett növényegyedet kivágni csak rendkívül indokolt esetben, a Képviselő-testület védettséget megszüntető rendelet-módosítását követően lehet.


6. § (1) A védett épület építészeti jellege megtartandó.


(2) A védett épület úgy bővíthető, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, kultúrtörténeti szerepe ne változzon. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.

(3) A védett épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben tartásával.

A helyi védelem alatt álló értékek


7. § (1) A helyi védettség alá tartozó építészeti értékeket e rendelet 1. melléklete

tartalmazza.


Záró rendelkezések


8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegyiné Böröcz Adél

Ferencz Dezső

jegyző

polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Várkesző, 2016. április 27.
Hegyiné Böröcz Adél

jegyző1. melléklet a 4/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethezA helyi védettség alá tartozó értékek


Sorszám

Megnevezés

Cím

Hrsz.

1.

Római katolikus templom

Kossuth Lajos u.

169.

2.

Lakóház

Petőfi Sándor u. 9.

51.

3.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 7.

79.

4.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 12.

14.

5.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 15.

83.

6.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 25.

88.

7.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 47.

111/3.

8.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 48.

166.

9.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 49.

112.

10.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 64.

158.

11.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 86.

146.

12.

Lakóház

Kossuth Lajos u. 89.

134.

13.

Útszéli kereszt (1834)

Kossuth Lajos u.

-

14.

Templomkereszt

Kossuth Lajos u.

169.

15.

Útszél kereszt (1910)

Kossuth Lajos u.

-

16.

Útszéli kereszt (1924)

Kossuth Lajos u.

-

17.

Szentháromság-szobor (1924)

Kossuth Lajos u.

169.

18.

Világháborús emlékmű (1940)

Kossuth Lajos u.

-Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!