nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014.(XI.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-28 - 2019-05-09
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014.(XI.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 3/2014 (III.11.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1.§.


A rendelet 7.§ (9) bekezdés kiegészül f) ponttal:

A Kaposvári Járási Hivatal Hivatalvezetőjét2. §A rendelet 9.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő az Mötv 32.§  (2) bekezdésében meghatározottakon túl:3. §A rendelet 9.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megválasztásától, illetve annak keletkezésétől számított 30 napon belül megszüntetni és az a polgármesternek bejelenteni, igazoló dokumentumait az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló, Összeférhetetlenségi és Bizottságnak átnyújtani.4.§A 9.§ kiegészül (11) bekezdéssel az alábbiak szerint:


A képviselő megválasztásától számított 30 napon belül azt követően minden év január 31 napjáig vagyonnyilatkozatot tenni, melyet az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló, Összeférhetetlenségi Bizottságnak kell átadni, vagy tértivevényes levélben fenti időpontig megküldeni.5.§A 9.§ kiegészül (12) bekezdéssel az alábbiak szerint:


A képviselő köteles megválasztásától számított harminc napon belül kérelmezni felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba.


6. §


A 9.§ kiegészül (13) bekezdéssel az alábbiak szerint:


A méltatlansági eljárás lefolytatására az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Összeférhetetlenségi, bizottság jogosult, az összeférhetetlenségi eljárás szabályainak betartásával.7.§


A rendelet 11.§-a kiegészül a (6) bekezdéssel az alábbiak szerint:


A nyílt ülésen végig jelen van, és vágatlan anyagot készít a Nagybajomi Településfejlesztési Kft. által üzemeltetett Bajom Tv.8.§


A rendelet 30.§-a kiegészül (5) bekezdéssel az alábbiak szerint:


A bizottságok külsős tagja megválasztásától számított 30 napon belül azt követően minden második év június 30. napjáig vagyonnyilatkozatot tenni, melyet az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló, Összeférhetetlenségi és Bizottságnak kell átadni, vagy tértivevényes levélben fenti időpontig megküldeni.9.§


A rendelet 33.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi.10.§


A rendelet 36.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.11.§


A rendelet II. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.12.§A rendelet I. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.13.§


A rendelet hatálybalépése az elfogadást követően azonnal.
Nagybajom, 2014. november 28.
Czeferner Józsefné                                                                         dr. Schütz Nikolett

      polgármester                                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetésének napja:

Nagybajom, 2014. november 28.


                                                                                                          dr. Schütz Nikolett

                                                                                                                      jegyző

I. számú melléklet

A Képviselő-testület Bizottságainak feladatai


Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Vizsgáló, Összeférhetetlenségi Bizottság


a.) ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

b.) közreműködik az alakuló üléssel kapcsolatos teendők lebonyolításában

c.) közreműködik a titkos szavazás végrehajtásában

d.) figyelemmel kíséri az SzMSz és az Önkormányzati rendeletek hatályosulását

e.) ellenőrzi a képviselő-testületi döntések végrehajtását

d.) véleményezi az önkormányzati rendelettervezeteket

f.) véleményezi a Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívásokat

g.) lefolytatja az összeférhetetlenségi eljárást, vagyonnnyilatkozat-vizsgálati, méltatlansági eljárásokat

h.) a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén összehívja és vezeti a testületi ülést

i) intézményvezetői pályázat esetén meghallgatja a jelentkezőket


Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság


a.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit

b.) figyelemmel kíséri a költségvetés bevételeinek alakulását

c.) vizsgálja és véleményezi a hitelfelvétel indokait

d.) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását

e.) előzetesen véleményezi az Önkormányzat pénzügyi kihatású rendeleteit

f.) véleményezi az éves ellenőrzési tervet, végrehajtásának tapasztalatait

g.) kialakítja a helyi adókkal kapcsolatos koncepciót

h.) véleményezi a helyi önszerveződő közösségek által benyújtott támogatási igényeket


Egészségügyi-, Szociális Bizottság


a.) javaslatot dolgoz ki az önkormányzat szociálpolitikai tevékenységére

b.) figyelemmel kíséri a településen élő szociálisan hátrányos helyzetű lakosságának élet és munkakörülményeit, munkalehetőségeit, közfoglalkoztatási programokat

c.) véleményezi az önkormányzat szociális rendeletét

d.) átruházott hatáskörben dönt:

-  50.000,-Ft-ig önkormányzati segély ügyekben

- temetési célt szolgáló önkormányzati segély ügyben 15.000,-Ft-ig

- ápolási díj megállapítása tárgyában

- szociális tűzifa igénylés ügyekben

- Bursa Hungarica kérelmek ügyében


Nemzetiségi Bizottság


a.) figyelemmel kíséri a településen élő nemzetiségi lakosok  lakhatási, szociális, egészségügyi, munkaviszonyait, javaslattal él ezek javításának előmozdítására

b.) közreműködik a nemzetiséget érintő pályázatok figyelésében, elkészítésében, megvalósításában 

c.) együttműködik az önkormányzat kulturális intézményével, támogatja a nemzetiségi kultúra megismertetését

Szavazati arány: minősített többségMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!