nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-11 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a nevelési-oktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások napi személyi térítési díjának alapjául szolgáló intézményi térítési díjakat, rendelkezzen ezek beszedéséről.A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézmény, óvodai ellátásra.Az intézményi térítési díj3. § (1) Az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekeknek gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.4. § A térítési díjak beszedéséről az ellátást nyújtó intézmény vezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja az ellátást nyújtó bevétele.Záró rendelkezések5. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1/2008. (I.31.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2015. június 26.

                 Fábos István                                                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                 polgármester                                                                                    jegyző
Záradék:


A rendelet 2015.július 10. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2015. július 10.                                                                                                 Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!