nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-04-01 - 2018-12-14
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. § (11) bekezdés alapján a városban megvalósuló beruházások elősegítése céljából Jászapáti Város településfejlesztése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1. §


(1) E rendelet területi hatálya

a) belterületen lévő építési övezetek területeire terjed ki, amennyiben a meghatározott területen folyó építkezéssel, rendeltetésváltozással érintett építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, és az OTÉK 42. § (2) bekezdésében és a 4. sz. mellékletében előírt számú személygépkocsi-várakozóhely (továbbiakban: parkoló) kialakítására az építési telken, telkeken belül nincs lehetőség,

b) és az a) pontban meghatározott építési telkek, telkek 500 méteres körzetén belüli önkormányzati fenntartású közút, közterületi, közlekedési, építési terülteire.


(2) A városban a parkolók kialakítására szolgáló közterületi közlekedési, építési területi helyek /utcák/ az alábbiak: Róka u., Korona u., Kisjárási u., Lados u., Velemi Endre u. Lehel u. Temető u., Szabadság u., Nyárfás u., Új u., Busai u., Széchenyi u., Alkotmány u., Damjanich u., Jókai u., József Attila u.


2. §


(1) A rendelet 1. § (1) bekezdésben rögzített területen az építmények rendeltetésszerű használatához előírt mennyiségű, elhelyezendő parkolók eltérően biztosíthatók (építési telken, telken, önkormányztani fenntartású közterületi építési területen).


(2) Az építtető az (1) bekezdés alapján meghatározott parkolóhelyek építési telken, telken történő kialakításának kötelezettsége alól az építési telek, telek határától 500 méteres körzeten belül elhelyezkedő önkormányzati fenntartású közterületi, közlekedési, építési területein azonos számú parkolóhely építéssel  mentesül.


(3) Az önkormányzati fenntartású közterületi, közlekedési, építési területen történő parkolóhely igénylése céljából a kérelmet az építmény építési engedély iránti kérelemével egyidejűleg lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához.


(4) A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának szakmai előkészítése alapján készített szerződést a polgármester írja alá /a kérelem benyújtását követő 15 napon belül/.


(5) A hozzájárulás mellett a Polgármester által aláírt szerződést 2 példányban meg kell küldeni az építtetőnek, amely a parkolóhely lényeges pontjait is tartalmazza.  Az építtető köteles az egyik szerződéspéldányt aláírásával 8 napon belül visszaküldeni az Önkormányzat részére.


(6) A közterület közlekedési építési területén megépített parkolók az Önkormányzat tulajdonát képezik.


3. §


(1) A 2. § (3) bekezdés tárgyában benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

1) a kérelmező nevét, címét

2) az igényelt parkoló(k), helyek számát,

3) a folyamatban lévő építési hatósági eljárás ügyszámát,

4) a tervező nyilatkozatát a parkoló mérlegi adatokból, az építési telken elhelyezhető parkolók számáról,

5) azt a célt, amellyel összefüggésben a parkoló(k) helyet/helyeket igénylik.

6) a parkolók kialakítására szolgáló közterület közlekedési, építési terület helyét (címét, helyrajzi számát, útszelvényét)

7) kivitelező megnevezését


(2) Az Önkormányzat hozzájárulásának, szerződésének tartalmazni kell  a kialakítandó parkoló megépítésének feltételeit, többek között:

1) A parkolót a hozzá csatlakozó közútra vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően kell kialakítani.

2) A parkolók építését az építtető saját költségén köteles megvalósítani.


Záró rendelkezés

4. §


(1) A rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.


Kelt: Jászapáti Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. április 30-i ülésén.
Szabó Lajos sk.                                                                     Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2009. május 1. napján kihirdetésre került.                                                                                                          Andrási Lászlóné

                                                                                                                  jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!