nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat KÉpviselő-testületének 10/2013. (IX.19.) rendelet
Hatályos:2013-09-19 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat KÉpviselő-testületének 10/2013. (IX.19.) rendelet
Önormányzati tulajdonba álló közterületek filmforgatási célú használatáról


Somogyszentpál  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban Mozgókép tv.) 34. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.


(2) E rendelet alkalmazásában önkormányzati tulajdonban álló közterület a 15/2004.(V.3.)  Közterület-használtról szóló Önkormányzati rendeletben meghatározott közterület.


(3) Filmforgatású célú közterület-használat alatt - figyelembe véve - a Mozgókép tv. 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat

a) forgatási helyszín által elfoglalt,

b) a filmforgatáshoz szükséges technikai jellegű tevékenységhez fűződő,

c) stáb parkolás miatt igénybe vett

közterület-használatot kell érteni.


2. § (1) A közterületek filmforgatási célú használati díjak felső határát az 1. § (3) bekezdés szerinti használati jogcímek szerint az 1. számú melléklet tartalmazza


(2) Az 1. számú mellékletben hivatkozott turisztikailag kiemelt jelentőségű területek meghatározását a 2. számú melléklet tartalmazza.


3. § (1) A közterület-használati díjat a 2. §-ban meghatározott mértékben kell megállapítani.


(2) A 2. §-ban meghatározott közterület-használati díjból 50 % díjkedvezményt kell biztosítani a 2 napot és 200 m2-t használt közterületet meg nem haladó közterület-használat esetén.


4. § Mentes a közterület-használati díjfizetési kötelezettség alól az oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása érdekében felmerülő közterület-használat.


5. § (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható közterület-használat meghiúsulása esetén az önkormányzat az akadály elhárítását követő 2 napon belül biztosítja a közterület-használat lehetőségét.(2) Ha a forgatást rendkívüli természeti esemény akadályozza, a rendkívüli természeti esemény esetén, ha az kárelhárítási tevékenységet nem igényel 1 napon belül, ha kárelhárítási tevékenység is felmerül, akkor e tevékenység ellátását követő 1 napon belül kell e közterület-használat lehetőségét biztosítani.


6. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat időtartama esetenként nem lehet több      7 egymást követő napnál.


(2) Filmforgatási célú közterület-használat nem engedélyezhető egymást követő  ünnepnapokon.


(3) Filmforgatási célú közterület-használat 21.00 óra - 7.00 között csak úgy engedélyezhető, hogy a következő napon filmforgatás az érintett időszakban nincs.


7. § (1) A 2. számú mellékletben meghatározott, turisztikailag kiemelt jelentőségi közterületek filmforgatási célú közterület-használata naponta nem haladhatja meg a 4 óra időtartamot.


8. § A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő a Mozgókép tv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


               Babina Sándor                                                                       Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                                    polgármester                                                   1. számú mellékletAz önkormányzat tulajdonában álló közterületek

filmforgatási célú közterület-használati díjainak felső határaA

B

C

Megnevezés

Turisztikailag kiemelt központi területek (2. számú melléklet) esetén

Turisztikailag nem kiemelt központi területek (A 2. számú mellékletben meghatározottakon kívüli területek) esetén

1.

Forgatási helyszín


200 Ft/m2/nap200 Ft/m2/nap


2.

Technikai kiszolgálás miatt igénybe vett terület


100 Ft/m2/nap100 Ft/m2/nap


3

Stáb parkolás miatt igénybe vett terület


100 Ft/m2/nap100 Ft/m2/nap2. számú melléklet


Az önkormányzat tulajdonában álló turisztikailag kiemelt központi közterületek1. Kossuth utca  39  számtól – 45  számig

2. Kossuth  utca 113. számtól

3. Kossuth  tér 1-18.


Szerkesztés...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!