nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
13/2017 (XI.20..)
Hatályos:2017-11-20 - 2019-11-04
13/2017 (XI.20..)
Gilvánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gilvánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének

13/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében,  48.§.(4) bekezdésében, 62.§.(2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról valamint egyéb szociális ellátásokról alkotott 4/2015. (II.28.)  rendeletét – a továbbiakban R – a következők szerint módosítja:

1.§

A  „R” 12. §-ának szövegét hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi szöveg lép.

12. § (1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, akik létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet  például a gyermek iskoláztatásához, mindennapi létszükségleteinek biztosításához, óvodáztatásához, iskolai utazási bérlet térítéséhez.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

 (4) A települési gyermeknevelési támogatást eseti vagy rendszeres jelleggel kell nyújtani.

(5) Tanévkezdéskor az óvodás korú lakosokat 6000 Ft, az általános iskolás 10000 Ft, középiskolai tanuló lakosokat  20.000 Ft,  a nappali tagozatos felsőoktatási intézményi hallgatókat 20.000 Ft támogatás illeti meg.

 (6) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege 10.000 Ft.

(7) Gilvánfa község valamennyi általános iskolai tanulmányokat folytató kiskorú lakosát a 2017/2018-as tanévtől kezdődően megilleti az ingyenes intézményi étkeztetés.

(8) A távolsági bérlet árával megegyező összegű bérlettámogatás alanyi jogon megilleti a Gilvánfa községben állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező középiskolás tanulót vagy felsőoktatásban  nappali tagozaton tanuló hallgatót.

(9) Középiskolai tanuló tanulói jogviszonyt, vagy felsőfokú nappali tagozaton fennálló hallgatói jogviszonyt iskolalátogatási bizonyítvánnyal kell igazolni.

(10) A gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő Gilvánfa községi óvodai ellátásban részesülő,  általános iskolai és középiskolai tanulmányokat folytató lakosát az intézményi étkeztetés 100% mértékű  támogatása illeti meg. A támogatás folyósítására utólag kerül sor, a támogatás megállapításának és folyósításának feltétele a térítési díj megfizetéséről szóló bizonylat bemutatása.

(11) A kérelemről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül dönteni kell.

(12) A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

2. §

Az önkormányzat rendelete 2017.  november 20-án lép hatályba.

Gilvánfa , 2017. november 17.                        Tóth László                                                                Bogdán László

                            jegyző                                                                      polgármesterRendelet kihirdetve: 2017.  november  20.


Tóth  László

      jegyző

                                                                     Csatolmányok

Megnevezés méret
Gilvánfa szociális mód 171120
14.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!