nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-02 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésérőlIharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített, nettósított költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.2. Az önkormányzat összesített, nettósított 2016. évi költségvetése


2. § (1) A Képviselő-testület Iharosberény Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított  2016. évi költségvetési főösszegét 345.866 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített, nettósított  költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 269 165 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  340 571 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 71 406 ezer forint.


 

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     :            208 250   ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          4 221   ezer forint,

 c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 30 106   ezer forint,

     d) B4. Működési bevételek:                                                               23 843   ezer forint

 e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 390   ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              2 355  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          0  ezer forint,

      h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                             76 701  ezer forint

 i)    Bevételek összesen:                                                                        345 866   ezer forint


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                  262 467   ezer forint,

                        b) az önként vállalt feladatok bevételei:                          17 197  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                        66 202  ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                        264 313          ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                          4 611         ezer forint.(4) Az (1) bekezdés a) - b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket  a 8.számú melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 14.számú melléklet tartalmazza.


 

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:.............................................. 131 546 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó        28 621 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:.................................................... 74 389 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:.................................. 14 344 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:.............................. 74 330 ezer forint,

f) K6. Beruházások:.......................................................... 12 896 ezer forint,

g) K7. Felújítások:.............................................................. 4 445 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:.................................. 0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások............................................ 5 295 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:................................. 345 866 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásaiból:


a) a kötelező feladatok kiadás:                                230 062  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                     49 989  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                  67 722  ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:


a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                323 230    ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:             17 341    ezer forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, továbbá a felújítási kiadásokat felújításonként a 9.sz.melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 5. melléklet tartalmazza.


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetésében a Tartalékok összegét valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 10. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.


9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám   39  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám          39 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 17 fő.


 

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  58 917  ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12 730 ezer forint hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással             71 647   ezer forint,

b) külső finanszírozással                     0 ezer forint.(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen                                     0      ezer forint,

ebből:   

     aa) működési célú                                                   0      ezer forint,

     ab) felhalmozási célú                                                     0      ezer forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                   0      ezer forint,

ebből:   

     ba) működési célú                                                   0       ezer forint,

     bb) felhalmozási célú                                               0       ezer forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                     0       ezer forint,

ebből:   

     ca) működési célú                                                   0       ezer forint,

     cb) felhalmozási célú                                               0       ezer forint,

              d) egyéb finanszírozás összesen:                                     0       ezer forint,

ebből:   

     da) működési célú                                                             0       ezer forint,

     db) felhalmozási célú                                                 0       ezer forint.3. Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetése


 

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gesztenyevirág Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 33 284 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 33 284 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  33 284 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-  

zete 0 ezer forint.


12. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:...              0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                         33 284 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                          33 284 ezer forint.


(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                33 284  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                             0  ezer forint.


(3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat             33 284   ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:               0    ezer forint.


13. § (1) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 a) K1. Személyi juttatások:                                                           22 169   ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.....    5 876  ezer forint,

 c) K3. Dologi kiadások:                                                                     4 239 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                          1 000 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                  33 284 ezer forint.(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:             33 284   ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:            0   ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:         0  ezer forint.(3) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzata: 33 284 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:     0  ezer forint.


14. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :  7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:             7 fő.


(2) A Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.4. Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 67 722 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 67 722 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  67 722 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-  

zete 0 ezer forint.


16. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:...              0 ezer forint,

  c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    68 ezer forint,

   d) B4. Működési bevételek:                                                                    114 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      59 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                         67 481 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                          67 722 ezer forint.


(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                67 722  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                             0  ezer forint.


(3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat             67 722   ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:               0    ezer forint.


17. § (1) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 a) K1. Személyi juttatások:                                                            43 720   ezer forint,

   b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár. adó:          11 264   ezer forint,

   c) K3. Dologi kiadások:                                                                  12 230  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      0 ezer forint,

   f) K6. Beruházások:                                                                           508   ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                  67 722 ezer forint.(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:             67 722   ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:            0   ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:         0  ezer forint.(3) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzata:  67 214 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:    508 ezer forint.

 


18. § (1) A Képviselő-testület a Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :  16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:             16 fő.


(2) A Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


5. Az önkormányzat saját költségvetése

              

19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 345 086 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 268 683 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   239 565 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 29 118 ezer forint többlet.20. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           208 250     ezer forint,

   b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       4 221    ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 29 970    ezer forint,

   d) B4. Működési bevételek:                                                                    23 615    ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                            390    ezer forint,

   f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        2 237    ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         0    ezer forint,

 h) B8. Finanszírozási bevételek                                                        5 295    ezer forint,

i) Bevételek összesen:                                                                           268 683    ezer forint.(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                         251 600       ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 17 197       ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                      0        ezer forint.(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                           264 062       ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                           4 611      ezer forint.21. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                              65 657   ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:...    11 481  ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                    57 920  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         14 344 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     74 330 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  11 388 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                              4 445 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             .....      0        ezer forint,

i)  K9. Finanszírozási kiadások:                                                              105 521 ezer forint.

          j) Költségvetési kiadások összesen                                                         345 086 ezer forint


(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

                           a) a kötelező feladatok kiadásai:                       224 767           ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               49 989           ezer  forint,

                           c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                   0             ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                              223 732         ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                           15 833         ezer forint

             


22. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16  fő.


(2) Az önkormányzat költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 17 fő.


6. Adósságot keletkeztető ügylet


23. § A 2016. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a 11. melléklet tartalmazza.7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


24.§ (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

 2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(7) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(8) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-ig, október 10-ig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.

(9) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(10)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások illetve a beruházások megvalósítása előtt  egyeztetnek a polgármesterrel.

25. § (1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület  dönt.

26.§ (l) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.

27.§  A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

28. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.

29. § A polgármester 1 000 000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


30. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.


8. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


31.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.

32. § (1) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti, illetve kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

33. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinél  céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás)  összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

34. § (1) A Képviselő-testület 2016. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

35.§ A Képviselő-testület 2016. évre az alábbiakat határozza meg:

a) a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével bruttó 200.000 forint/év/fő.


10. Záró rendelkezések


36. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


37. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Zsirmon Endre sk.                                                       Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

   polgármester                                                                                 jegyző                         
Záradék:


A rendelet 2016.02.16. napján kihirdetésre került.

                                                                           Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-2016. melléklet
892.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!