nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról

Malomsok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, 234.§ (4) bekezdésében  és 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Rendelet hatálya


1.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed a Marcaltői Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.

       (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre      munkaidő-arányosan kell alkalmazni.

       (3) A rendelet 4.§-ában meghatározott szabályokat a foglalkoztatási      jogviszonyban lévő polgármester tekintetében is alkalmazni kell.Illetménykiegészítés


2.§. (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


      (2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 10 %-ának  megfelelő  mértékű illetménykiegészítésre jogosult.Képzettségi pótlék


3.§. (1) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító szakképzettség, szakképesítés megszerzése esetén a köztisztviselő képzettségi pótlékra jogosult.

       (2) Képzettségi pótlékra jogosult munkakörök: adóügyi, gazdálkodási, pénzügyi munkakör, elismert szakképzettség pl. mérlegképes könyvelő államháztartási vagy vállalkozói szak.

      (3) A képzettségi pótlék mértéke:

a) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50 %-a,

b) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett képesítés, szakképzettség esetén az illetményalap

40 %-a,

c) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 30 %-aCafetéria juttatás


4.§.(1) A köztisztviselők cafetéria juttatásának mértékét a mindenkori költségvetési törvény és annak feltételeit a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény állapítja meg.

     (2) a cafetéria juttatás részlet szabályait a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm.rendelet alapján a Hivatal Közszolgálati szabályzata tartalmazza.


Bankszámla hozzájárulás


5.§.(1) A köztisztviselő havonta bankszámla hozzájárulásra jogosult az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékben.

     (2) A félévente fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2016.évben 1.000 Ft/hó, melyre a köztisztviselő 2016. január 1. napjától jogosult.


Illetményelőleg


6.§. A köztisztviselők illetményelőlegben részesíthetők.

a) Az illetményelőleg felvételét – a köztisztviselő kérelmére – a munkáltató engedélyezi.

b) Az illetményelőlegről évente az államigazgatásban érvényes illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg használható fel.


Jutalom


6.§. A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatának hosszabb időn át történő eredményes végzéséért pénz- vagy tárgyjutalomban részesíthető. A jutalomról jegyző esetében a közös hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei, a köztisztviselők tekintetében a jegyző intézkedik a Közös Hivatal költségvetési tartaléka terhére.


Záró rendelkezések


8.§.  (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.Fintáné Dóra Mária                                                            Hegyiné Böröcz Adél                                                                                                                                                        polgármester                                                                                   jegyző

                    

Kihirdetve:

Malomsok, 2016. február 16.


                                                                                              Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!