nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 13/2015 (IX.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-09 -tól
Újcsanálos község képviselő testületének 13/2015 (IX.8.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Újcsanálos Község Önkormányzata Képviselő- Testületének

13/2015. (IX.08.) önkormányzati rendelete


a talajterhelési díjról


Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:


A talajterhelési díj mértéke

1.§

(1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján 1.200 Ft/m3.


(2) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke 6 m3/fő/év.


(3) A  70 év feletti személyeket az átalánydíj megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.


A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2.§


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani,  bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Újcsanálos Község Önkormányzata 11600006-00000000-26615776 talajterhelési díj beszedési számlájára.A díjfizetési kötelezettség megszűnése

3.§


A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a közszolgáltatónak bejelenti. A kibocsátó a közszolgáltatóval megkötött szerződést 15 napon belül köteles bemutatni az önkormányzati adóhatóságnak.


Ellenőrzés, adatszolgáltatás

4.§


(1) A közszolgáltató a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsoló talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Zrt. szolgáltatót a háztartásonként szolgáltatott víz mennyisége valamint a szennyvízcsatorna hálózatra történt rákötések tekintetében. Az adatszolgáltatás tartalmazza a csatornadíj fizetők nevét, lakcímét, egyéb azonosítást szolgáló adatokat, és a rákötések időpontját.


(3) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi.


Vegyes és záró rendelkezések

5.§


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az talajterhelési díjról szóló 15/2006.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet.
Csáki Lajos sk.                                                                 dr. Szabó Zoltán sk.

  polgármester                                                                                 jegyző

    


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!