nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-26 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


E rendelet alkalmazásában:

         a) hivatali helyiség:        Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal illetve Szepetnek Községi Önkormányzat helyisége

b) hivatali munkaidő: Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.


2. §


E rendelet hatálya a Szepetnek község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.


3. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – díjat kell fizetni.


(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.


(3)       Az 1. mellékletben meghatározott díj 20%-ának megfelelő mértékű díjat kell fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha az lakásban vagy egészségügyi, szociális intézményben történik, és:

a)         a házasuló egészségi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali helyiségben megjelenni, vagy

b)         a házasuló közeli hozzátartozója mozgáskorlátozott és ez az állapot jelentősen megnehezíti számára a hivatali helyiségben történő megjelenést.


(4)       Az 1. mellékletben meghatározott díjat Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára történő befizetéssel az anyakönyvi eseményt megelőző napig kell megfizetni.

4. §


  1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés iránti kérelmet a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani.


(2)       A kérelemben meg kell jelölni:

a) a házasságkötés pontos helyszínét,

b) a házasságkötés időpontját,

c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak.5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 11/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet.

Szepetnek, 2015. november 24.

Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdetésre került: 2015. november 25.
Szalai-Gaál Mónika


jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!