nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 17/2016 (XI.3..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-05 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 17/2016 (XI.3..) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Balatonszabadi Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2016 (XI.3.) önkormányzati rendelete

                                                           a közművelődésről


(Egységes szerkezetbe foglalva, és lezárva 2017. július 05.)

Balatonszabadi község képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet

Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hatálya

                                                                                                                                    

1.§ (1) Balatonszabadi Község Önkormányzata a közművelődést olyan értékhordozó tevékenységnek tekinti, amely a lakósság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzat közművelődési feladatvállalását és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását. A közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtésével segíti a közművelődés résztvevőit, gondoskodik a már meglévő intézményi háttér fenntartásáról, felújításáról, törekszik azok fejlesztésére.


(2) A rendelet célja, hogy  Balatonszabadi község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási és finanszírozási formáit.


(3) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési intézményekre, és azok alkalmazottaira. 1. A település közművelődési tevékenységének célja2.§ A településen a közművelődési tevékenység megszervezése során az önkormányzat az alábbi célokat tartja kiemelkedőnek:


 1. a település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti tevékenység fejlesztése, hagyományőrző közösség életre hívásának ösztönzése és folyamatos működtetése. Az egészséges lokálpatriotizmus, a helyi értékek és a „gazdatudat” erősítése,


 1. az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése, a felnőtt és időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek szélesítése, közösségi életének támogatása, az életkori sajátosságoknak megfelelően e csoportok kulturális kapcsolatainak közelítése és színesebbé tétele,


 1. a település természeti, környezeti értékeinek megismertetése, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése, gyermek és felnőtt cseretáborok, találkozók megszervezése, biztosítása,


 1. a kultúra mindenki számára elérhetővé tétele,


 1. az amatőr művészeti mozgalom támogatása, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, a szórakozási, közösségi igények kielégítéséhez lehetőség biztosítása,


 1. a civil közösségek támogatása, az együttműködés ösztönzése.


 1. Fejezet

 Közművelődési feladatok megvalósítása


 1. Az önkormányzat közművelődési feladatai


3.§  Az Önkormányzat közművelődési feladatai a következők:

 1. az iskolán kívüli, önkéntes, önképző körök, kreatív színpad, néptánc, dalkultúra, művészi torna, nyelvtanfolyamok szervezése. Egészségvédelmi és egészségnevelési tanfolyamok szervezése,


 1. a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a helyi népszokások gondozása, és annak megtartása, helytörténeti kiállítások szervezése,


 1. együttműködés az önkormányzat és a település területén működő, annak kulturális életében szervesen részt vállaló művelődési körök, egyesületek, és egyéb civil szervezetek között,


 1. a közösség kulturális életének eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tételének biztosítása a helyi újságban és az Önkormányzat honlapján. A kiemelkedő személyiségek tevékenységének, életútjának, munkásságának bemutatása; életművük elismerése és méltatása.


 1. kapcsolattartás a határon túli testvértelepüléssel és kulturális egyesületekkel,


 1. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az élet minőségének gazdagításához, az esztétikai élmény megéléséhez művelődési alkalmak biztosítása (hangversenyek, kiállítások, irodalmi- és előadó estek, színpadi előadások szervezése),


 1. néptánccsoport, népdalkör, színpadi csoportok működésének elősegítése, bemutatók és találkozók szervezésének ösztönzése,


 1. különböző korosztályok eltérő szórakozási igényeinek megvalósulásához kulturált lehetőségek biztosítása,


 1. települési könyvtár támogatása és működtetése. A településen kettős funkciójú (községi és iskolai), könyvtár működik az általános iskola épületében.


 1. A település rendezvényei


4.§ (1) A település rendezvényei:

a) Magyar Kultúra Napja (január),

b) 1948/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója (március 15.),

c) Költészet Napja (április),

d) Gyermeknap (május),

e) Hősök Napja (május utolsó vasárnapja),

f) Trianoni Megemlékezés (június 4.)

g) Államalapító Szent István ünnepe (augusztus 20.),

h) Falunap (szeptember hó)

i) Aradi Vértanúk Emléknapja (október 6.)

j) 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja (október 23.),

k) Idősek Napja (november hó),

l) Adventi Ünnepség-sorozat (november-december hó)


(2)[1] A képviselő-testület jogosult dönteni azon rendezvények pontos időpontjairól, melyek az (1) bekezdésben nem kerültek rögzítésre.


 1. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei


5.§ (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait


 1. közművelődési intézmény fenntartásával,
 2. közművelődési feladatokat ellátó szervezetek támogatásával,
 3. közművelődési megállapodások megkötésével látja el.


 1. Az Önkormányzat Közművelődési feladatait a Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház), és a Kincskereső Általános Iskola intézményében működő kettős funkciójú (községi és iskolai) mozgó könyvtár keretén belül látja el.


 1. Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
  1. a település oktatási intézményeivel,
  2. települési székhelyű, helyben működő, közművelődésű célú társadalmi szervezetekkel,
  3. közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
  4. egyházakkal,
  5. hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel,
  6. Siófok Város Önkormányzatával.


6.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kmt.) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.


(2) A közművelődési megállapodásra vonatkozó javaslatot a művelődési ház vezetője készíti elő a képviselő-testületnek jóváhagyásra.


(3) A közművelődési megállapodást a Kmt. 79. §. (2) bekezdés szerinti tartalommal kell megkötni.


(4) A Művelődési Ház használata során alkalmazandó bérleti díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


 1. Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása


7.§ A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

      a) központi költségvetési támogatás,

       b) pályázati úton elnyerhető támogatás,

       c) intézményi finanszírozás önkormányzati költségvetésből,

       d) saját bevétel,

       e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.

8.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatra fordítandó támogatás mértékét, valamint a Művelődési Ház költségvetését (személyi, dologi kiadások) a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.


 1. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


9.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladataival kapcsolatos jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház tekintetében:

       a) meghatározza az alapfeladatait,

       b) elfogadja az éves beszámolóját, munkatervét,

       c) jóváhagyja a fejlesztési tervét és az éves költségvetését,

 1. ellátja az intézmény fenntartásával, felügyeletével, irányításával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat,
 2. biztosítja a szükséges szervezeti, személyi, anyagi és tárgyi feltételeit,
 3. biztosítja, hogy a lakosság, az önszerveződő közösségek megfelelő rendszerességgel és időtartamban igénybe vehessék az intézmény szolgáltatásait.


(3)[2] A képviselő-testület figyelemmel kíséri a Művelődési Ház szakmai munkáját, feladatellátását.

 1. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések


10.§  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009.(V.28.) önkormányzati rendelete.


Balatonszabadi, 2016. november 03.                    Király Kálmán                                            dr. Töpler Eszter

                     Polgármester                                                     jegyző
Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. november 04. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                                       dr. Töpler Eszter

 jegyző


1. melléklet a  17/2016.(XI.3.) önkormányzati rendelethez3
Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Házának bérleti díjai
Helyiség: Színházterem
Megjegyzés: technika nélkül, a teakonyha használatával
AlkalomKaució összegeMeghatározott létszámIdőtartamBruttó bérleti díj fűtési idényben (Ft.-)Bruttó bérleti díj fűtési idényen kívül (Ft.-)
lakodalom vagy zenés táncos est, Balatonszabadi lakosok számára100.000max.112főpéntek 12:00-től hétfő 9-ig100.00080.000
lakodalom vagy zenés táncos est, NEM Balatonszabadi lakosok számára100.000max.112főpéntek 12:00-től hétfő 9-ig140.000100.000
civilek szervezésében bál, zárszámadó est (B.szabadi egyesület, szülői munkaközösségek, vagy önszerveződő B.szabadi csoport) évi 2 alkalom eseténnincsmax.112főpéntek 12:00-től hétfő 9-ig0 Ft0 Ft
civilek szervezésében bál, zárszámadó est (B.szabadi egyesület, szülői munkaközösségek vagy önszerveződő B.szabadi csoport) évi 2 alkalmon felülnincsmax.112főpéntek 12:00-től hétfő 9-ig40.00040.000
konferencianincsmax.112főeseti alkalmakkor40.00040.000
tréning, , képzések, nincsváltozóóradíj4.0003.000
eü.szűrések(bármilyen szűrés,kivétel a véradás)nincsnem relevánsóradíj3.0002.500
esküvői szertartás

alkalom5.0005.000
Helyiség: Kiállító terem (átriumos) és info(címer)terem eseteiben
AlkalomKaució összegeMeghatározott létszámidőtartamBruttó bérleti díj fűtési idényben (Ft.-)Bruttó bérleti díj fűtési idényen kívül (Ft.-)
konferencianincs50 főeseti alkalmakkor25.00020.000
tréning, képzések vagy egyéb rendezvénynincsváltozóóradíj3.0002500
eü.szűrések(bármilyen szűrés,kivétel a véradás)nincsnem relevánsóradíj2.0001.500
Helyiség: Sportterem 
AlkalomKaució összegeMeghatározott létszámidőtartamBruttó bérleti díj fűtési idényben (Ft.-)Bruttó bérleti díj fűtési idényen kívül (Ft.-)
minden csoport, aki a termet használja(jóga, hastánc, zumba, néptánc stb.)nincsmax. 30 főhavonta5.0005.000
A polgármester kérelemre indokolt esetben a táblázatban szereplő bérleti díjaktól eltekinthet, melyről a kérelemezőt a Kincskereső ÁMK vezetője írásban tájékoztatja.


3 Módosította a 13/2017.(VII.4) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től


[1]

Módosította a 13/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től

[2]

Módosította a 13/2017.(VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.07.05-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
17/2016.(XI.3.) közművelődési rendelet
1.86 MB
17/2016.(XI.3.) közművelődési rendelet egységes
63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!