nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-04 - 2017-07-03
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelete
a Nova Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.22) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelete

a Nova Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló

5/2017. (II.22) önkormányzati rendeletének módosításárólNova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 34. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Nova Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.22.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nova Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 398.664 e Ft-ban állapítja meg.”2. § (1) A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


 „3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi 398.664 e Ft bevételi előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú bevételek

380.544 e Ft,


aa) költségvetési bevételek

148.200 e Ft,aaa)

önkormányzatok működési támogatásai

2.022 e Ft,aab)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.392 e Ft,aac)

közhatalmi bevételek

103.096 e Ft,aad)

egyéb működési bevételek

24.290 e Ft,aae)

működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

400 e Ft,


ab) finanszírozási bevételek

        20.590 e Ft,aba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20.590 e Ft,

b) felhalmozási célú bevételek

229.874 e Ft,


ba) költségvetési bevételek

30 e Ft,baa)

egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 e Ft,bab)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

30 e Ft,


bb) finanszírozási bevételek

229.844 e Ft,bba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

229.844 e Ft.

(2) A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi 398.664 e Ft kiadási előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú kiadások

167.820 e Ft,


aa) költségvetési kiadások

167.740 e Ft,aaa)

személyi juttatások

28.942 e Ft,aab)

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.728 e Ft,aac)

dologi kiadások

91.516 e Ft,aad)

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.870 e Ft,aae)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4.621 e Ft,aaf)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.995 e Ft,aag)


aah)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

elvonások, befizetések

400 e Ft,


29.668 e Ft,


ab) finanszírozási kiadások

80 e Ft,aba)

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

80 e Ft,

b) felhalmozási célú kiadások

230.844 e Ft,


ba) költségvetési kiadások

230.844 e Ft,baa)

beruházások

73.059 e Ft,bab)

felújítások

           105.785 e Ft,bac)


bad)

egyéb felhalmozási kiadások (támogatások nyújtása államháztartáson kívülre)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

51.000 e Ft,


1.000 e Ft,


bb) finanszírozási kiadások

0 e Ft.


3.§ (1) A költségvetési rendelet 1.-5. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-5. melléklete lép.


(2) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.4. §    (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
                        Lendvai Jenőné s.k.                                                        Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyzőKihirdetés: 2017. július 3.                 Pallér Edina s.k.

aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6. melléklet Nova 9/2017. (VII.3.) önkormányzati rendeletéhez
367.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!