nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-05 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mesztegnyő Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


1,63. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését


356.516 ezer Ft bevétellel, és 356.516 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- intézményi működési bevételek                                                           25 640 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                              26 089 ezer Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                             820 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                               87 152 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                                40 160 ezer Ft

- támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről                         308 ezer Ft

- előző év költségvetési maradványának igénybevét.                   45 192 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezés                                                          5 788 ezer Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                                 88 885 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                            20 002 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                           85 813 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     32 478 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                 63 547 ezer Ft

- működési kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                                     355 ezer Ft

- általános tartalék                                                                       1 000 ezer Ft

- áh-n belül megelőlegezés visszafiz.                                            5 788 ezer Ft

                       

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                               13 681 ezer Ft

- sajátos felhalmozási bevétel                                                     6 186 ezer Ft

- ingatlan értékesítése                                                                5 500 ezer Ft


- intézményi beruházások                                                         29 491 ezer Ft

- felújítások                                                                             27 273 ezer Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                      1 884 ezer Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1000 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


7. § A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 9. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2014. február 05.
                    Nagy László Péter                                                         Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző
Záradék:

A rendelet 2014. február 06. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2014. február 06.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:


Mesztegnyő, 2014. július 14.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                          jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:


Mesztegnyő, 2015. május 04.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                          jegyző

A 6/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. május 05. napjától.


A 12/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2014. július 15. napjától.Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
11.54 KB
7. melléklet
10.96 KB
8. melléklet
11.57 KB
9. melléklet
14.9 KB
6. melléklet
11.21 KB
1. melléklet
17.63 KB
2. melléklet
13.47 KB
3. melléklet
12.96 KB
4. melléklet
12.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!