nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-21 - 2017-09-22
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


97.184.205,- Ft bevétellel, és  97.184.205,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- működési bevételek                                                            3.891.000,-  Ft

- közhatalmi bevételek                                                         28.600.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      46.182.070,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       13.907.947,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    3.435.384,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                             952.644,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                         38.482.847,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                    7.808.560,- Ft

- dologi kiadás                                                                    35.470.154,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                        10.120.000,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             952.644,- Ft


- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                             0 Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                   215.160,- Ft


- beruházási kiadások                                                                       0  Ft

- felújítási kiadások                                                                            0  Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tapsony, 2017. szeptember 19.
        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. szeptember 20.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2017. szeptember 20.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
58.5 KB
2. melléklet
14.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!