nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelete
a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló  2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §. (1) (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a Karancsberény község közigazgatási területén történő
házasságkötésekhez kapcsolódó, e rendeletben megjelölt többletszolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.2. §


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:


a)   Hivatali helyiség: a Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal Karancsberényi Kirendeltségének 3137 Karancsberény, Petőfi út 67. szám alatti hivatali helyiségei.


b)   Hivatali munkaidő: a Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.


          c)  Többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  

          házasságkötés lebonyolítása3. §


A hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai


A hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet annak bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez az e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon.


4. §


A többletszolgáltatásért fizetendő díjak


(1) A házasságkötés


a) hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 10.000 Ft,


b) hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért 10.000 Ft,


c) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításért 20.000 Ft


       díjat kell megfizetni az önkormányzat részére.


(2) A díjat készpénz, átutalási megbízás vagy banki átutalás útján kell megfizetni, és ennek megtörténtét a 3. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.


(3)  Abban az esetben, ha a házasságkötés elmarad, és ezt az anyakönyvvezetőnek legkésőbb az esemény időpontja előtt 3 nappal bejelentik, a már megfizetett díj a kérelmező részére visszafizetésre kerül.


(4)  A kérelem elutasítása vagy a házasságkötés elmaradásának (3) bekezdésben meghatározott módon történő bejelentése esetén a kérelmező részére az általa megfizetett díj 8 napon belül kerül visszafizetésre.5. §


Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás


Amennyiben az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, őt a
4. §-ban meghatározott díj 50 %-a illeti meg.6. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 5/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Karancsberény, 2017. június 26.
                Csabainé Freistág Erzsébet                                           Lantos Ibolya

                            polgármester                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve:

Karancsberény, 2017. június 27.


                                                                                                     Lantos Ibolya

                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!