nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2008 (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-29 -tól
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2008 (XII.1.) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2008. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról (a módosítással egységes szerkezetben – 2015. 06. 29-i időállapot)

Nyim Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján a közművelődési és nyilvános könyvtári feladataira, annak formáira és azok ellátásának módjára az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§ A rendelet célja, hogy Nyim község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.


2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.


(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési színtereket működtet.


Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formái


3.§[1] (1) Az önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti:

  1. a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közösségi színteret nyújtó 8612 Nyim, Fő utca 28. szám, 211 hrsz. alatt található művelődési ház és
  2. a 8612 Nyim, Fő utca 65. szám, 116 hrsz. alatt található könyvtár

működtetését.


(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek, amelyeket intézményein keresztül támogat:

a)   az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése,

aa) mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése,

ab) aziskolaiképzéstkiegészítőlehetőségekközülanyelvi,számítástechnikai képességfejlesztő tanfolyamok szervezése,

b) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerés érdekében:

ba) településismertető kiállítások szervezése,

bb) műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,

bc) helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,

bd) turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása

c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, így:

ca) az iskolai művészeti oktatásban szerzett ismeretek bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése,

cb) önképző tevékenységet segítő, művelődési célú rendezvények (néptánc, vers és próza, népművészet, stb.) előkészítésének segítése,

d) szabadidő kulturális eltöltéséhez, egyéb művelődési lehetőségek kihasználása során:
da) sajtótermékek, zenei- és videó dokumentumok megtekintésének elősegítése, Internet, telefax-használati lehetőségének biztosítása a közművelődési könyvtáron keresztül,

e) a helyi civil szervezetek kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.


4.§ (1)[2] Az önkormányzat a könyvtári ellátás biztosítását a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.) kötött szolgáltatási szerződés útján biztosítja.


(2) A települési könyvtár

  1. gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
  2. közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
  3. helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.


5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

  1. az általa fenntartott intézménnyel,
  2. az alapfokú művészeti iskolával,
  3. kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
  4. egyházakkal,
  5. hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el nem látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.


A közművelődés finanszírozása


6. § Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek formája a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg, valamint a   különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.


(2) Az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.


Egyéb rendelkezések


9. §[3]


10. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Kajdi Tibor s. k.                                                                                                   dr. Fodor Zoltán s. k.

 polgármester                                                                                                                   körjegyző


Kihirdetési záradék: 2008. december 1.

                                         dr. Fodor Zoltán s. k.

                                                                                                                                                  körjegyző[1]

Módosította a 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. június 29. 10 óra 01 perctől.

[2]

Módosította a 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. június 29. 10 óra 01 perctől.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. június 29. 10 óra 01 perctől.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!