nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-27 - 2017-12-31
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és az illetményalap meghatározásáról


Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (4) bekezdésében, a            237. §-ában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


  1. A rendelet célja


A rendelet célja – a Kttv. keretei között, - a Pusztakovácsi  Közös Önkormányzati Hivatal   (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselői részére a köztisztviselői illetményalap, valamint az illetménykiegészítés meghatározása, a  szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, támogatások keretjellegű megállapítása.


2. §


  1. A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban köztisztviselő).


3. §

  1. a köztisztviselői illetményalap meghatározása


A képviselőtestület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.000 Ft-ban határozza meg.

4.§


  1. Illetménykiegészítés


 A képviselőtestület a közös hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselője részére 2017. évre, egységesen az alapilletménye 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.


                                                                                                         5. §


                                                              Köztisztviselői életpálya elismerése                                                             


(1) A köztisztviselők feladatainak kiemelkedő teljesítéséért, valamint a hivatalnál és a Ktv. hatálya alá tartozó szerveknél folyamatosan eltöltött 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 és  45 év közszolgálati jogviszonya után pénzjutalom elismerésben részesül. Nem részesíthető elismerésben a köztisztviselő, ha fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy ellene fegyelmi eljárás folyik.


 (2) A pénzjutalom összege az alábbi:6. §


6.  A juttatások és a támogatások fedezete 


  (1)  A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a képviselő- testület a költségvetési       rendeletében a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között egy összegben állapítja meg.


(2)  Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselő-testület által a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret      kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelet  módosításával tehet eleget.


7. §


7.  A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása


(1)  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére nyújtandó juttatások tekintetében az egyes juttatások      mértékére, feltételeire, elbírálására és elszámolására, visszafizetésére vonatkozó részletszabályokat az Önkormányzat  Jegyzője az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére.


(2)  A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a Közszolgálati Szabályzatban       meghatározott módon, a kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni.


(3)  A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani.


(4)  Ha év közben a képviselő-testület a juttatások, és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a    felhasználás során előnyben kell részesíteni a (3) bekezdésében meghatározott, nyilvántartásban már szereplő   igényeket.

8.  Záró rendelkezések


(1)  E rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba és 2017. december 31. napján hatályát veszti.


  (2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti     Somogyszentpál  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK      európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
           dr. Halász Péter                                                                 dr. Berényi Sándor

                   jegyző                                                                               polgármester
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!