nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 8/2014(IX.15.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-30 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 8/2014(IX.15.)önkormányzati rendelete
Köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 35.§-ában, és a 39 §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A RENDELET CÉLJA


1. § (1) Jelen rendelet célja:

a) Görcsönydoboka község lakosságának védelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a község szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék lehető legnagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetet kímélő ártalmatlanítása.

c)  E célok megvalósítása érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy

-  az a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet  terhelése és  igénybevétele csökkentjen;

- biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőégének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(2) A Képviselő- testület a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghatározza a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.


A RENDELET HATÁLYA


2.§ (1) E rendelet területi hatálya Görcsönydoboka község közigazgatási területére terjed ki.(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasználóra

b) a közszolgáltatóra.(3) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, szállítására, és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek között létrejött helyi közszolgáltatási szerződés alapján.


(4) A települési szilárd hulladék ártalmatlanításra és hasznosításra történő átadásának helye ( a települési szilárd hulladék átrakásának kizárólagos helye) a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Kezelésének Korszerű Megoldására elnevezésű Társulás (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) tulajdonában lévő Mohácsi Hulladékkezelő Központ. A Hulladékkezelő Központ üzemeltetője a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.(5) E rendelet tárgyi hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki.


(6) E rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki

- a termelési hulladékra,

- a háztartási veszélyes hulladék kivételével a veszélyes hulladék gyűjtésére, átvételére, 

   szállítására és kezelésére,

-  az állati eredetű hulladékra.

- építési-bontási hulladékokra.
(7) Görcsönydoboka község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosnál (birtokos, használó) keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.


(8) Görcsönydoboka község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális szilárdhulladék –gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Önkormányzati Konzorcium – a továbbiakban Konzorcium – tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez, és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.
(9) Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


    (10) Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ( a továbbiakban: Koordináló szerv) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megfelelőségét vizsgálja.     (11) A Koordináló szerv megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az  Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltaknak és arról véleményt állít ki. Amennyiben a közszolgáltató a Ht.-ben meghatározott határidőre nem rendelkezik megfelelőségi véleménnyel, úgy az önkormányzat e határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.


FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK


3.§ A rendeletben használt fogalmakra a Ht., illetve a végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári törvénykönyv fogalom meghatározásait – a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom alapján értelmezve – kell alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése esetén – amennyiben nem a Ptk., kogens fogalmairól van szó – a Ht., illetve a végrehajtási rendeletei szerinti fogalom meghatározás és értelmezés irányadó.


II. FEJEZET


A KÖZSZOLGÁLTATÁS


A KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA


4.§ (1) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására,

 b) az ingatlanon képződő zöldhulladék összegyűjtésére és elszállítására

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött papír- és műanyag- és fém csomagolási hulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására,

d) az ingatlanon képződő és a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására,

e) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban, hulladékgyűjtő ponton (hulladékgyűjtő sziget) gyűjtött hulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására, 

f) hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvar, átrakóállomás és komposztálótelep üzemeltetésére.(2) A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező és a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékokra, amelyek gyűjtésére a közszolgáltató engedélye kiterjed, így különösen:

- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,

- elem-, és akkumulátor hulladék,

- gumiabroncs hulladék,

- fáradt olaj, étolaj, zsír hulladék,

- lom hulladék,

- biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére és kezelésére.A KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE


5.§ (1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzattal hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező Közszolgáltatóval a közszolgáltatás igénybevételére egyedi szerződést (a továbbiakban: közüzemi szerződés) köt.(2) A közüzemi szerződés a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az (1) bekezdésben foglaltak hiányában akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy ha a közszolgáltatás részére rendelkezésre áll. A rendelkezésre állás megállapítható,  ha az adott ingatlant a közszolgáltató begyűjtési útvonala érinti. 


(3) A közüzemi szerződés időbeli hatálya megegyezik a közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatályával.


(4) A közüzemi szerződés tartalmi elemei:

- szerződő felek megnevezése

- szerződő felek azonosító adatai:

természetes személy ingatlanhasználó családi és utóneve, lakcíme, tartózkodási és értesítési címe, születési helye és ideje;

gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó neve, székhelye és telephelye, adószáma,

számlavezető pénzintézet neve;

- a közszolgáltatással érintett ingatlan címe vagy helyrajzi száma;

- a tárolóedényzet űrtartalma és darabszáma;

- a közszolgáltatás díjának megfizetése;

- a közszolgáltatás szüneteltetése;

- a változás bejelentésének szabályai;

- a közszolgáltatás időbeli hatálya;

- egyéb, a felek által lényegesnek tartott elemek. A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI


A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


6.§ (1) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi  Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdasági társaság, amely a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatást igénybe vevőtől összegyűjti, átveszi, elszállítja illetve gondoskodik annak kezeléséről.(2) A közszolgáltató feladatai:

     a.)a  Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;

     b.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer,  módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve a lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is;

     c.) a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények és a minősítő okirat folyamatos meglétének biztosítása;

    d.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;

    e.) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;

    f.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása;

    g.) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése a hatóságok valamint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ( a Továbbiakban: Koordináló szerv) részére;

     h.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése;

     i.) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;

j.) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala.

     k.) tájékoztatás adása az önkormányzat részére az elmúlt év tapasztalatairól;  

      l.) a tevékenység ellátásához szükséges biztosítás megléte;

     m.) közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készítése, és annak az önkormányzattal történő egyezteti,

n.) a vegyes hulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül történő választás lehetőségének biztosítása;

ny.) többlethulladék, és a zöldhulladék  elhelyezését szolgáló zsák biztosítására.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék begyűjtésének és szállításának rendjét – a képződő hulladék mennyiségének figyelembevételével meghatározza, és arról az ingatlanhasználót a változás hatályba lépését legalább 15 nappal  megelőzően tájékoztatja.


(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

  

 a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos (MSZ EN 840-1:2013) gyűjtőedényzetben kerül kihelyezésre, átadásra; 

         b) a gyűjtőedényben több hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, vagy a gyűjtőedény nem

    zárható le, és emiatt a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem  

    lehetséges,

         c) a többlethulladék vagy a zöldhulladék nem a közszolgáltató által e célra rendszeresített zsákban  

    került kihelyezésre, vagy

d)  megállapítható, hogy a gyűjtőedényben a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék került elhelyezésre (forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező vagy robbanó  anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag,) amely a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,


(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a megszüntetésről gondoskodni.


(6) A hulladék elszállításának (3) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.


(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba beszállított hulladék átvételét megtagadja, ha az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka van, és/vagy írásbeli közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.AZ INGATLANHASZNÁLÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS  KÖTELEZETTSÉGEI


7.§ (1) Az ingatlantulajdonos a 2012. évi CLXXXV. törvényben és a jelen rendeletben meghatározottak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.(2)  Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a közszolgáltató részére rendszeresen átadja.(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, nem elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának kezeléséről a Ht-ben foglaltak szerint gondoskodik, így e hulladékát a közszolgáltató részére is átadhatja.(5)  Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet.


(6) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződő hulladéka közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék gyűjtésére és tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos (MSZ EN 840-1:2013) gyűjtőedényt igénybe veszi. Az igénybe vehető szabványos gyűjtőedényzetek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A nem szabványos gyűjtőedényzet használatából eredően esetlegesen bekövetkező kárért való felelősségét a közszolgáltató jogosult kizárni.   (7) Az ingatlanhasználó  köteles továbbá a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét,  testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település épített és természetes környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

 Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező települési hulladék részét képező csomagolási papír, továbbá csomagolási műanyag és fém hulladékát a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.


(8) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére a közszolgáltatóval közüzemi szerződést köt. Amennyiben az ingatlanhasználó írásbeli közüzemi szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közszolgáltató – a használó egyidejű értesítése mellett – ingatlanonként 1 db 70 literes edényzet heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz addig az időpontig, amíg az ingatlanhasználó szerződéskötési kötelezettségének eleget nem tesz.


(9) Az ingatlanhasználó a személyében, személyes adataiban, az ingatlan tulajdoni helyzetében, a gyűjtőedényzet darabszámában vagy méretében bekövetkező változást, a változástól számított 15 napon belül a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti. A bejelentés elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket az ingatlanhasználó viseli.


(10) A közszolgáltatás díját a változás bejelentését követő hónap 1. napjától az ingatlan új használója megfizeti.


(11) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényzetet beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott matricával ellátni.(12) A gyűjtőedényt az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles elhelyezni. Az edényzetet csak a szállítás napján szabad kihelyezni a gyűjtőjárat által megközelíthető módon az ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne akadályozza és a közterületben kárt ne okozzon. Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadályok nem teszik lehetővé (pl.: közökben) az edényzet átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.(13) Az ingatlan használója a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző nap 18 órától helyezheti ki a közterületre. A közszolgáltató a gyűjtőedényzetet oda helyezi vissza, ahova az ingatlanhasználó kihelyezte.
A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELÁTÁSÁNAK RENDJE


A vegyes hulladék gyűjtése


8.§ (1) A vegyes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetbe nem helyezhető el:


a) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely   veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét

b) települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen:

          - építési és bontási hulladék

                - állati tetem

                - hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék

- állati ürülék.

            c.) - száraz, vagy

        - folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó, vagy

         - más hulladékkal össze nem tapadó vagy ragadó műanyag-, üveg-, fém- és papírhulladék;

         - hulladékká vált ruhanemű és egyéb textília;

         - zöldhulladék.
(2) A gyűjtőedényzetet az ingatlanhasználó az ingatlan területén belül, vagy zárható helyen, tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek, állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőedényzetet közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező háztartási vegyes hulladékát a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített – egyedi azonosító emblémával ellátott – gyűjtőedényzetben illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén zsákban adja át. A közszolgáltató által rendszeresített jelzés nélküli edényzet ürítését a közszolgáltató jogosult megtagadni.


(4) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a szabványos tárolóedényzet használata kötelező. A közszolgáltató által rendszeresített – választható – gyűjtőedények jegyzékét, és a bennük tárolható hulladékok fajtáját és mennyiségét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló különböző méretű gyűjtőedényzetek közül a 60 literes edényzet választásának lehetőségét biztosítja annak a természetes személy ingatlanhasználónak, aki a lakóingatlant a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal által igazoltan egyedül és életvitelszerűen használja.


  (5)  A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és   építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján heti egy alkalom.


(6) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon mind a családi házas, mind a földhivatali nyilvántartásban társasházi lakásként, üdülőként bejegyzett ingatlanok esetén.(7) A szerződött űrtartalmú edényzetben elhelyezhető hulladékmennyiséget alkalomszerűen meghaladó egyes hulladék kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákban helyezhető el. A jelzett zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. Amennyiben a többlet vegyes hulladék elhelyezése nem a jelzéssel ellátott zsákban kerül kihelyezésre , úgy a közszolgáltató a többlethulladék elszállítását megtagadja. 


    (8) A közszolgáltató a vegyes hulladék begyűjtését zárt edényzet használata esetén pormenetes ürítéssel, a többlethulladékot tartalmazó zsák gyűjtőjármű zárt felületére történő szakadásmentes felrakásával, konténer esetén pedig zárt konténer biztosításával, ellenkező esetben a szállítás közbeni letakarásával  biztosítja. A gyűjtés, szállítás során elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata.


    (9) A közszolgáltató az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezésével a Cikói hulladékkezelő létesítménybe szállítja. Kétütemű szállítás esetén a vegyes hulladék a Mohácsi Hulladékkezelő Központ átrakóállomásán kerül elhelyezésre. Az átrakóállomáson elhelyezett hulladékot a közszolgáltató egy héten belül köteles a Cikói hulladékkezelő létesítménybe beszállítani.


Zöldhulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok


9.§ (1) A közszolgáltató a zöldhulladék begyűjtését és elszállítását az ingatlanhasználó részére biztosítja, amennyiben a vegyes hulladékgyűjtés és szállítás rendelkezésre áll és az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját megfizeti.(2) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladéka komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, az ingatlanán keletkező zöldhulladékot házhoz menő gyűjtés keretében elkülönítetten gyűjti úgy, hogy:

a) lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a közszolgáltatótól igényelhető lebomló zsákba,

b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötegelve, a zöldhulladék gyűjtés napján helyezi ki a begyűjtőjármű által megközelíthető közterületre.(3) A közszolgáltató jogosult a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát ellenőrizni. Amennyiben a zsákban nem zöldhulladék került kihelyezésre, vagy a zöldhulladék kihelyezése nem megfelelő, úgy a zöldhulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadja, és a hulladékot az ingatlantulajdonos köteles a közterületről elszállítani.


(4) Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítási gyakorisága évente 10 alkalom az alábbiak szerint:

- január hónapban kettő alkalom (tekitettel a közszolgáltató fenyőfa-gyűjtési kötelezettségére)

- április 1. és november 30. között havonta egy alkalom.

A gyűjtési napról az érintetteket a közszolgáltató honlapján és hírlevél útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat. A közszolgáltató a begyűjtött zöldhulladékot komposztálásra a mohácsi Hulladékkezelő Központ komposztálójába szállítja.
(5) Az ingatlan használója az ingatlanán keletkező zöldhulladékot a mohácsi Hulladékkezelő Központ komposztálójába térítésmentesen maga is elhelyezheti. Ez esetben a lebomló zsák használata nem kötelező, azonban a saját gyűjtőedényzetben beszállított zöldhulladék ürítéséről a beszállító köteles gondoskodni.
(6) A zöldhulladék átvétele a hulladékudvar elkülönített pontján történik térítésmentesen. A természetes személy ingatlanhasználó által egy alkalommal elhelyezhető zöldhulladék mennyisége 1m3. A közterületeken és az önkormányzati tulajdonú területekről származó zöldhulladék térítésmentesen és korátlan mennyiségben elhelyezhető.(7) A zöldhulladék saját ingatanon történő elégetésére hetente egy napon, péntek 8 órától 18 óráig van lehetőség kivéve, ha tűzgyújtási tilalom van érvényben.


Lomtalanítás


10.§ (1) A lomhulladék az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladja. 
(2) A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a lomhulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató az általa meghirdetett időszak alatt évente egy alkalommal, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. (lomtalanítás).(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető lomhulladékot szállítja el.
(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából az ingatlanán gyűjti, a lomhulladék közterületre nem helyezhető ki. (5) Lomtalanítás keretében nem gyűjthető:

- építési és bontási hulladék

- gumiabroncs hulladék

- gépjármű-roncs vagy termékként tovább nem használható jármű

- az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék

- veszélyes hulladék

- háztartásokban keletkező vegyes hulladék

- elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék

- kerti biohulladék.


Amennyiben a lomtalanítás során az (5) bekezdésben felsorolt hulladékkal vegyes hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó a lomhulladékot tartalmazó vegyes hulladék begyűjtésének és elszállításának díját köteles megfizetni.


    (7) Az ingatlan használója az ingatlanán keletkező lomhulladékot a mohácsi Hulladékkezelő Központ hulladékudvarában nyitva tartási idő alatt, az ilyen hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben, térítésmentesen maga is elhelyezheti.


Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


10/A.§ (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező, a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém csomagolási hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtés keretében az alábbiak szerint külön (frakciónként) gyűjti úgy, hogy:

a) a papír csomagolási hulladékot külön, kék fedeles (vagy kék színű);

b) a műanyag-, és fém csomagolási hulladékot együtt sárga fedeles (vagy sárga színű) elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőedényzetbe helyezi.


(2) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtendő hulladék gyűjtésére és elszállítására a családi házas ingatlanhasználók számára 120 literes sárga illetve kék színű edényzetet biztosít.(3) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, és fém csomagolási hulladékokat tartalmazó gyűjtőedényzetek elszállításának gyakorisága családi házas övezetben kéthetente egy alkalom. A közszolgáltató az ürítések gyakoriságát igény szerint növelheti.


(4) A közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzet tartalmát. Amennyiben az edényzetben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék került elhelyezésre, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A közszolgáltató az edényzetben így elhelyezett hulladék elszállítását jogosult megtagadni.   (5) Ha a közszolgáltató (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a közszolgáltató észleli, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a települési jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.(6) A közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló sárga és kék fedelű, jelzésű gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik, amennyiben a javítás, pótlás vagy csere oka a közszolgáltató hibájából ered. Ellenkező esetben az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű edényzet javításáról, pótlásáról, cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(7) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott és a közszolgáltató valamint Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonát képező elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja a kárfelelősség egyidejű vállalásával.(8) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga/kék jelzésű edényzet rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.A településről történő elköltözés, illetve elhalálozás esetében az edényzet visszaadásáról köteles gondoskodni az ingatlanhasználó, illetve annak örököse.(9) A csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel, a közszolgáltató a kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlanhasználót a kár megtérítésére.


Elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok


11.§ (1) Az elektronikai hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – a külön közszolgáltatási díj, vagy egyéb ellenszolgáltatás felszámítása nélkül – gondoskodik.(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a természetes személy ingatlanhasználónál, a háztartásokban keletkező elektronikus hulladékot szállítja el.(3) Az elektronikai hulladékot a természetes személy ingatlanhasználótól elszállítás céljából a közszolgáltató az általa közzétett hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban veszi át.


Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvar


12.§ (1) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által üzemeltett lakossági hulladék-szigeteken közvetlenül elhelyezheti. A kijelölt gyűjtőszigeteket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.(2) A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban - a létesítésére kiadott engedélyben foglaltak szerint - a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint - a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - veszélyes hulladék összetevői gyűjthetők be. A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelet nem végezhető.


(3) A közszolgáltató által átvehető hulladékok jegyzékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.(4) Veszélyes hulladék esetén egy ingatlanhasználótól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék vehető át.(5) Gyűjtősziget és hulladékudvar használata esetén a hulladéknak elhelyezés céljára történő szállításáról az ingatlan használója gondoskodik.(6) Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési szilárd hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a szelektív gyűjtés jogszabályban meghatározott követelményeinek.

LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK


13.§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki

         a) az építési-bontási hulladékra,

         b) a veszélyes hulladékra, kivéve a 11.§ (2) bekezdésében foglalt veszélyes hulladékot.(2) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdésben megjelölt hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, illetve hasznosítására a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. üzemeltető szolgáltatását igénybe venni.


(3) A közszolgáltatás alá nem tartozó építési-bontási hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

Az ingatlanhasználó az építési-bontási hulladékot (építési törmelék; üvegalapú, szálas anyagok hulladékai; csomagolási üveghulladék; beton; tégla; cserép és kerámia; beton, tégla és cserép valamint kerámia keveréke; üveg; föld és kövek; talaj és kövek;) az e célra létesített inert hulladéklerakóban helyezheti el.(4) Építési-bontási hulladék e célra rendszeresített hulladéklerakóban történő elhelyezése díjköteles.A közterületen keletkező, az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékkal kapcsolatos rendelkezések


14.§ Ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről az Önkormányzat a közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik.
A települési hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása


15.§ A rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon gyűjtött települési hulladék és nagydarabos hulladék a cikói hulladékkezelő létesítményben, az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladék pedig a mohácsi hulladékudvarban és komposztálón kerül elhelyezésre.A közszolgáltatás díja, díjfizetés


16.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó  a települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat fizet.(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató

– a közszolgáltatást felajánlja, illetve

– a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


(3) A közszolgáltató teljesítésre rendelkezésre állása megfelelő igazolásának tekintendő, ha a meghatározott járatnapon a járat útvonala az ingatlanhasználó ingatlanát érinti.(4) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettségének felróható módon nem tesz eleget.(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése az (4) bekezdés szerint, ha a szolgáltatás nyújtásában a közszolgáltatót az időjárás vagy más elháríthatatlan külső ok akadályozta, és a közszolgáltató a mulasztását az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta. Ugyancsak nem tagadható meg a díjfizetés, ha az ingatlanhasználó a gyűjtési napon a gyűjtőedényt nem helyezte ki, és emiatt a közszolgáltatás meghiúsult.(6) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a közszolgáltatási díjat a változás közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követő pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(8) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagonkezelő Zrt. ( a továbbiakban: Koordináló szerv) részére negyedévente, a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.

A Koordináló szerv által kibocsátott számla alapján az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját:

- postai csekken, vagy

- a közszolgáltató ügyfélszolgálatán készpénzes befizetés útján teljesíti.
(9) A közszolgáltatás társasházi lakásban történő szüneteltetése esetén a Koordináló szerv a társasház részére csökkentett összegű közszolgáltatási díjról szóló számlát állít ki.
(10) Amennyiben a társasháznak nincs képviseletre feljogosított szerve, a Koordináló szerv a díjszámlát – egyedi közüzemi szerződés alapján – az ingatlanhasználó nevére állítja ki.
(11) A közszolgáltatási díjszámla adataival, összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szerv felé írásban kifogást emelhet. A kifogásra a Koordináló szerv annak kézhezvételét követő 15 napon belül válaszolni köteles.
(12) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozás. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat, valamint fizetési felszólításonként külön eljárási költség számítható fel.
(13) A közszolgáltatási díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-ban foglaltak irányadók.


A közszolgáltatás szüneteltetése


  17. § (1)  A közszolgáltatás szüneteltetése a közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban – az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével – a szünetelés kívánt kezdő időpontját megelőzően legalább 5 nappal kezdeményezhető a gyűjtőedényzetet azonosító matrica egyidejű leadásával.
(2) A közszolgáltatási jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 2 hónap lehet. A szüneteltetés csak a tárgyhónap első napjával kezdődhet és teljes hónapra vehető igénybe.


(3) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, úgy e tényt az ingatlantulajdonos 3 napon belül köteles írásban a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenteni. (4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat az adott hónapra megfizetni. 
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


18.§ (1) a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet a Ht.-ben meghatározott adatok feltüntetésével. Az adatokat a közszolgáltatás ellátása, illetve ellenőrzése céljából kizárólag a közszolgáltató jogosult kezelni, illetve az Önkormányzat, mint ellátásra kötelezett jogosult megismerni.(2) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az Info. Tv. rendelkezéseinek megfelelően jár el.
(3) A közszolgáltató biztosítja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
III. Fejezet


KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK


19.§ (1)  A köztisztaság fenntartásában mindenki köteles hathatósan közreműködni. Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni.(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a járdák, udvarok, kertek, továbbá az ingatlanhoz tartozó valamennyi terület rendszeres tisztántartásáról, a lakóházak, illetőleg üvegfelületek gondozott megjelenése érdekében azok rendszeres tisztán - és karbantartásáról.


(3) Közterületeken keletkezett szemét eltakarításáról, összegyűjtéséről és a közszolgáltatóval kötött szerződés szerinti elszállíttatásáról, továbbá a közterületek tisztántartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.
(4) A síkosság elleni védekezésről a helyi önkormányzat gondoskodik, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet (továbbiakban: Szabályzat) mellékletében foglaltak alapján, valamint a IV-V  közútkezelési szolgáltatási kategóriákra vonatkozó előírásainak megfelelően.

(5) Az Önkormányzat köteles az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról és azok folyamatos üríttetéséről gondoskodni. Kivételt képeznek a kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint a vendéglátó helyek, amelyek tulajdonosai kötelesek az általuk működtetett ingatlan előtt hulladékgyűjtő edényt kihelyezni és azt rendszeresen üríteni.


(6) Az ingatlan előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni. A tisztántartási kötelezettség az ingatlan és a járda, a járda és a közút közötti üres, füves vagy virágos sávra is vonatkozik, ideértve a vízelvezető árkot is.


(7) Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanról a gyalogjáróra kinyúlt ágak, bokrok folyamatos nyeséséről gondoskodni.
(8) Az ingatlan előtt lévő járda tisztántartása során a szemetet tilos a vízelvezető árokba vagy az úttestre seperni. Az ingatlan belső területéről (udvar, stb.) havat, jeget a közterületre szállítani tilos, illetve csak kijelölt helyre szabad.
(9) Ha a kötelezett az ingatlan előtti járdaszakaszt az észleléstől számított 4 órán belül, de legkésőbb 17 óráig nem tisztítja meg a hótól, jégtől és nem teszi közlekedésre alkalmassá, az Önkormányzat a mulasztó költségére elvégeztetheti a tisztítást.

(10) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét saját tevékenységéből származik-e vagy sem. A zárás előtt köteles meggyőződni az előbb felsorolt helyiségek előtti területek tisztaságáról. Az áru lerakása következtében keletkezett szemetet (hulladékot) az üzemeltető köteles az áruszállítást követően haladéktalanul eltakarítani.(11) Az utcai, valamint egyéb elárusítóhelyek (bódék, pavilonok, stb) árusai kötelesek az árusítás során keletkező hulladékot összegyűjteni, az árusítóhelyek közvetlen környezetét tisztán tartani.


(12) Közterületen szennyezőanyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a közterületet ne szennyezze. Ha szállítás közben a közterület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője azt eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni köteles.


(13) A közterületről az állati hulla elszállítása- amennyiben az állat tulajdonosa nem állapítható meg, az Önkormányzat feladata, aki köteles nyomban intézkedni az erre a célra kijelölt állati eredetű hulladékgyűjtő helyre történő elszállításáról, valamint az állati eredetű hulladék ártalmatlanítása iránti intézkedések haladéktalan megtételéről.


Záró rendelkezések20.§  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  A rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti Görcsönydoboka Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többszörösen módosított 11/2009.(XII.21.) számú rendelete.             Troszt József .                                                           Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

            polgármester                                                                                jegyző                                                                                                                                    
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
11.06 KB
2. melléklet
5.89 KB
3.melléklet
220.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!