nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-27 - 2018-02-15
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonmáriafürdő községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26. ) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.2. Jogosultság feltételei


2.§  (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a  családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló, 70 év feletti személy esetén jövedelme  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és

c)[1]a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét legkésőbb 2018. január 31. napjáig benyújtja.


(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.


(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 10 %-kal haladja meg a 2.§ (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.


 (5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.


3.§  Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet.


4.§ A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a Településüzemeltetési Iroda útján gondoskodik legkésőbb 2018. február 15. napjáig.


Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 2018. február 15. napján hatályát veszti.


                                           Galácz György                                                 Mestyán Valéria

                                           polgármester                                                címzetes főjegyző   Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. október 26-án.
Mestyán Valéria

címzetes főjegyző[1]

Módosította: 16/2017.(XI.29.) ör. 1.§ -a, Hatályos: 2017. november 30. napjától​

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!