nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 3/2016 (III.10..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-29 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 3/2016 (III.10..) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


a temetőkről és a temetkezésről szóló

3/2016. (III.10.) számú KT. rendelete


- egységes szerkezetben -


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 40. § (2), (3) bekezdésében, 41. §  (3) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározatott feladatkörében eljárva  a következő rendelet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs Község Önkormányzat tulajdonában lévő mikepércsi 866/1. hrsz-ú köztemetőre (mely a ravatalozót és a tartalék temetőt foglalja magába), a Magyarországi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő mikepércsi 862/2. hrsz-ú, a Mikpércsi Református Egyházközség tulajdonában lévő mikepércsi 864. hrsz-ú, valamint a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő mikepércsi 862/1. hrsz-ú felekeztei temetőkre, valamint ezek fenntartásával és temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.


(2) Mikepércs Községi Önkormányzat a Magyarországi Zsidó Hitközséggel, a Mikepércsi Református Egyházközséggel, valamint a Római Katolikus Egyházzal kötött megállapodás alapján az (1) bekezdés szerinti temetők vonatkozásában a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.


(3) Személyi hatálya kiterjed minden olyan jogi és természetes személyre, aki az erendeletben foglalt feladatokat végzi, a feladat végzése során a rendeletben megjelölt szervezetekkel jogviszonyt létesít, a temetői szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve e rendelet előírásait megszegi.


2. §


(1) Mikepércs község közigazgatási területén a temetők létesítése, fejlesztése, bővítése Mikepércs Község Önkormányzatának feladata és joga.


(1a) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott temetők fenntartója és üzemeltetője a Mikepércs Községi Önkormányzat (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.).II. Fejezet

A temetési hely feletti rendelkezési jog

3. §


(1) A temetési helyet előre kell megváltani. A temetési helyet megváltó személyt a használati idő alatt a megváltott temetési hely tekintetében a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben meghatározott jogok (rendelkezési jog) illetik és kötelezettségek terhelik.


(2) A rendelkezési jog jelenti:


a) a temetési helybe helyezhető elhunyt személy(ek)nek meghatározását;

b) síremlék, sírjel állítását, állíttatását, felújítását, karbantartását, bontását;

c) a temetési hely újraváltását.


(3) A rendelkezésre jogosult köteles a temetési hely és közvetlen környezetének – állagmegóvására, díszítésére, növényzet ültetésére – gondozására, a síremlék, sírjel karbantartására.


(4) Az előre megváltott temetési hely használati jogát a rendelkezni jogosult kizárólag az üzemeltetőnek adhatja vissza, azt elidegeníteni, vagy más jogcímen harmadik fél részére átengedni nem lehet.


(5) A temetőben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) koporsós betemetés és rátemetés esetén, a betemetés illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) az urnafülke és urnasírhely esetén, az urna elhelyezésétől illetve ráhelyezésétől számított 10 év,

d) urnasírbolt esetén 20 év.


(6) Amennyiben a 3. § (5) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott időtartamon belül koporsós vagy urnás rátemetés történik, a rendelkezési jog jogosultja, az újabb 3. § (5) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott időre történő megváltási díjat a rátemetés előtt köteles megfizetni úgy, hogy az előző megváltási időszakból fennmaradó használati időre megfizetett megváltási díj arányos része csökkenti a rátemetés utáni használati időre fizetendő megváltási díj mértékét, amely megváltási időponttól kezdődik a 3. §  (5) bekezdés a) és c) pontban meghatározott időtartam.


(7) Amennyiben a temetési hely nyugvási ideje lejárt és az újraváltásról – a rendelkezésre jogosult vagy annak hiányában más személy felhívás ellenére – sírbolt esetében 5, egyéb temetkezési hely esetében 3 három éven belül nem gondoskodott, úgy az üzemeltető a temetési helyet felszámolhatja és az e rendeletben foglaltak szerint újra hasznosíthatja, feltéve, hogy írásban, évente egy alakalommal felhívta a rendelkezési jog jogosultját a fizetési kötelezettség teljesítésére.


(8) A temetési hely újraváltásának díja megegyezik a temetési hely megváltásának díjával.4. §.


Amennyiben a rendelkezésre jogosult 3. § (3) bekezdésében foglalt karbantartási és egyéb állagmegóvási kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy egyéb okból a temetési helyen emelt sírjel, sírbolt összeomlásától lehet tartani, az önkormányzat írásban felszólítja, hogy gondoskodjon annak helyreállításáról.


III. Fejezet


A temető tagolása


Sírhelytáblák (parcellák)


5. §


(1) A temetőt betűvel jelölt sírhelytáblákra (parcellákra), a parcellákon belül római számmal jelölt sírhelysorokra, azon belül pedig arab számmal jelölt temetési helyekre kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblák kialakítását, a temetési helyek beosztását, számozását, azok elhelyezését a temető üzemeltetője állapítja meg.


(2) A sírhelytáblák és a sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.


(3) A temető üzemeltetőjének a sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.


(4) A sírhelyek vonatkozásában a sorba temetés kötelező, kivéve

a) ha az elhunytnak a temetőben van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és kifejezett végakarata, hogy ezen temetési helyen helyezzék nyugalomba, illetőleg az eltemettetését intéző személy(ek) ekként rendelkeznek,

b) ha az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga,

c) ha a sorban, a sírhelyek között olyan fel nem használt terület van, amely alkalmas a 7. § (5) bekezdése szerinti sírhelyek kialakítására,

d) ha egy, a megváltási idő leteltét követően a rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott sírhelybe történik a betemetés.  


Temetési helyek


6. §


(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a temetőben kialakítható temetési helyek megoszlása a következő:


(a)  Koporsós temetési helyek:

 1. egyes sírhely;
 2. kettős sírhely;
 3. sírbolthely (kripta).


(b)  Hamvasztásos temetés esetén:

 1. urnasírhely;
 2. urnasírbolt.


(3) Sírboltok, sírok felnyitásához  az illetékes népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatal sírnyitási engedélye szükséges.


(4) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulása szükséges.


Koporsós temetési helyek


7. §


(1) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör, az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.


(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja, melyet a sírgödörbe helyezés előtt véglegesen le kell zárni.


(3) A sírgödör mélysége minimum 200 cm. A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes, a talajban lebomló anyaggal lehet burkolni.


(4) Oldalirányú üreggel (padmoly) ellátott sírhelyet létesíteni tilos. Tilos a sírhely felszín alatti oldalfalait befalazni, kibetonozni.


(5) Az 6. § (2) bekezdésében meghatározott sírhelyek az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, utakkal körülhatárolt sírhelytáblákban alakítható ki, az alábbi távolságok és mélységi előírások szerint:

a) felnőtt egyes sírhelyek hossza:                                                   2,10 m

b) felnőtt kettős sírhelyek hossza:                                                     2,10 mSírboltok (kripták)


8. §


(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét az abban elhelyezni kívánt koporsók száma határozza meg.


(2) Sírbolt a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  1. számú mellékletében foglaltak szerint építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az üzemeltető jelöli ki. Az üzemeltetőnek a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.


(3) Az üzemeltető hozzájárulása iránti kérelemhez csatolni kell:

a sírbolt építmény részletes tervét,

 1. a sírboltban elhelyezni kívánt koporsók számáról szóló nyilatkozatot,
 2. engedélyköteles sírbolt esetében, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott építési engedélyt,
 3.  amennyiben a kérelmező a temetőben rendelkezik megváltott temetési hellyel, akkor a temetési hely megváltását, valamint a megváltási díj befizetését igazoló dokumentumo(ka)t.


(4) A sírbolt belső méretei a következők lehetnek:

a) két koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt

 1. mélysége                                                           1,90 m
 2. belső hossza                                                      2,30 m
 3. belső szélessége                                               1,80 m

b) három vagy négy koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt

 1. (i) mélysége                                                     2,40 m
 2. (ii) belső hossza                                              2,30 m
 3. (iii) belső szélessége                                       1,80 m


(5) A sírbolt felszíni szélessége legfeljebb 2,50 m, felszíni hosszúsága legfeljebb 3 m, felszíni magassága legfeljebb 3 m lehet. A sírbolt még részeiben sem terjeszkedhet túl a (4) valamint jelen bekezdésben foglalt méreteken.


(6) A sírboltok között legalább 1,2 m távolságot kell hagyni.


(7) A sírbolt alját, oldalfalait valamint fedőlapját akként kell elkészíteni, hogy az a vízbehatolásnak és földnyomásnak ellenálljon, illetve a fedőlapot légmentesen kell lezárni.


Díszsírok


9. §


(1) A díszsírhelyek a temető központi helyén fenntartott sírhelyek, amelyeket Mikepércs Község Önkormányzata adományoz térítésmentesen a „Mikepércs Község Díszpolgára” kitüntető címben részesült elhunyt személy részére.  


(2) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói kötelesek gondoskodni, hozzátartozó és örökös hiányában a síremlékek gondozásáról a Képviselő-testület megbízására és költségére az üzemeltető gondoskodik.


Síremlékek


10. §


(1) A temetési hely megjelölésére sírjel – így különösen fejfával ellátott hant, síremlék, sírkeret, emlékoszlop – használható, illetőleg létesíthető.


(2) A sírjel nem terjeszkedhet túl a 7. § (5) bekezdésében meghatározott sírhelyméretnél.


(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.


(4) Amennyiben a sírjel magassága meghaladja a 2 métert, abban az esetben a sírjel vázlattervét az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni. A terv 1 példányát az üzemeltetőnek meg kell őriznie.


(5) A sírkeret körül a temetési hely felett rendelkezni jogosult legfeljebb 30 cm széles járdát létesíthet.


Hamvasztásos temetési helyek

Urnasírhely,  urnasírbolt


11. §


(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnasírhely,  urnasírbolt, továbbá az urna koporsós temetési helyre rátemethető.


(2) Az urnasírhely méretei az alábbiak:


(3) Urnasírhelyben két  urna helyezhető el.


(4) Sírbolt (kripta) kizárólag urna elhelyezésére is kialakítható, melyre a 8. § rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a sírbolt belső mélysége legalább egy méter.


(5) A sírboltban elhelyezhető koporsók számával megegyező számú urna a 8. § (1) bekezdésben meghatározott sírboltban is elhelyezhető, amennyiben a sírbolt belső méretei és az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi.


(6) Két urna a 7. § (1) bekezdésben meghatározott sírhelyben is elhelyezhető, amennyiben az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi úgy, hogy az urna, a talaj szintjétől legalább 0,60 m mélységbe kerüljön.


(7) A temetőben elhelyezett urnát a rendelkezésre jogosult, avagy a rendelkezésre jogosult közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásával más személy kívánságára – az átvétel egyidejű igazolása mellett – a temető üzemeltetője köteles kiadni és a hamvak kiadásának megtörténtét a nyilvántartásban feljegyezni.


(8) Rendelkezésre jogosult hiányában a (8) bekezdésben foglalt hozzájárulást a Ptk. 685. § b) pontja szerinti sorrendben az elhalt legközelebbi hozzátartozójától kell beszerezni.


IV. Fejezet


A temető üzemeltetése


12. §


(1) A halott ravatalozóba történő kiszállításáról a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A halottvizsgálati bizonyítványt a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének be kell mutatni, aki a halottat nyilvántartásba veszi.  A halott folyamatos hűtéséről az üzemeltető gondoskodik.


(2) A holttestet a temetést megelőzően azonosítani kell.


(3) A ravatalozó használatáért külön díjat fizetni nem kell, a használat díját a temetkezési szolgáltatást végző által fizetendő 1. sz. melléklet szerinti létesítményhasználati díj tartalmazza. A halott hűtő igénybevételéért az 1. sz. melléklet szerinti díjat kell fizetni.


(4) A temetőnek és a ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. Az esetlegesen szükséges új beruházások, felújítások, karbantartások, kellékek beszerzése a temető tulajdonosát terhelik.


(5) A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét. A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. A temető területének fásítását, úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.


(6) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az üzemeltető köteles gondoskodni.


(7) A vízvételt a kiépített vízvezetékrendszer biztosítja, a szükséges karbantartásról az üzemeltető köteles gondoskodni.


(8) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.


(9) A temető üzemeltetője köteles a Tv.-ben és a Korm. r.-ben meghatározott kötelezettségeit teljesíteni, így különösen:

a) lehetővé tenni a temetkezési tevékenység és temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását,

b) a temetőben lévő épületek, az épületekben található technikai és egyéb berendezési tárgyak, növényzet és elhelyezett bútorzat állagmegóvásáról és karbantartásáról gondoskodni – ideértve a 4. §-ban meghatározottakat,

c) a ravatalozó épületét az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt méltó elbúcsúztatására alkalmas állapotban tartani, felújítani,

d) a ravatalozó épülete környezetében és az ahhoz vezető főúton közvilágítást biztosítani,

e) az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség érdekében tereprendezést végezni,

f) a temetőt parkosítani, fásítani, zöldterületeit kialakítani és kezelni,

g) a temetőt megfelelően, a helyi építési szabályzattal összhangban elkeríteni és a kerítés mellett fásítani,

h) a sírhelytáblákat határoló utakat kialakítani, karbantartani és tisztítani,

i) a gépjárművek számára parkolóhelyet létesíteni, a behajtás és a gépjármű forgalom rendjét meghatározni és az erről szóló tájékoztatást a temető látogatók számára a temető kapuján (hirdetőtábláján) elhelyezni,

j) a hulladékgyűjtés számára edényeket kihelyezni és azok ürítéséről, valamint a keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább hetenként egyszer gondoskodni,

k) a nyilvántartások teljeskörűségét a Tv.-ben foglaltak szerint biztosítani,

l) a temetővel és a temetkezésekkel kapcsolatos ügyek intézésére ügyfélfogadást tartani.


(10) A temető üzemeltetőjének kizárólagos joga a megváltható sírhelyek, sírbolthelyek (kripták) hasznosítása.


(11) A temető üzemeltetője sírhely megváltás jogcímén értékesíti a 3. § (5) bekezdésben meghatározott időtartamokra a temetési helyeket. A temetési helyek sírhely megváltási díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ha az elhunyt egyházfenntartói hozzájárulást fizetett, az 1. számú mellékletben meghatározott díj 3/5-öd részét kell megfizetni.A temető használatának rendje

13. §

(1) A temető

a) nyári időszámítás idején   06 – 20 óráig,

b) téli időszámítás idején      08 – 18 óráig

tart nyitva. Az üzemeltető a nyitvatartási rendtől a Mindenszentek ünnepe előtti és utáni két hétben eltérhet, melyről a temető kapuján (hirdetőtábláján) köteles a megváltozott nyitvatartási rendet megelőző legalább 3 nappal a látogatók számára tájékoztatást elhelyezni.


(2) A temető üzemeltetője köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos előírásokról szóló tájékoztatót elhelyezni a temető kapuján (hirdetőtábláján) a látogatók számára.


(3) A temető üzemeltetője köteles a temetőről vázrajz jellegű – a temető tagolását, kihasználtságát tartalmazó – térképet készíteni, melyet a temető bejáratánál köteles elhelyezni.


(4) A temetőben nem tanúsítható olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti.


(5) Tilos a temetőben

a) minden olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti a sírok és tartozékaik, valamint az egyéb felszerelési tárgyak állagát,

b) a hely illetőleg a kegyeleti jogok zavartalan gyakorlását sértő avagy zavaró magatartást tanúsítani,

c) – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – pihenőpadot elhelyezni, díszfát, fát, cserjét ültetni avagy kivágni,

d) maradandóan elhelyezett tárgyat – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – elmozdítani, elszállítani.


(6) A temető tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogatónak kötelessége. A hulladékot kötelesek a kihelyezett hulladékgyűjtő konténerekben elhelyezni. A temető területén hulladékot lerakni, összegyűjteni, elszáradt avart, virágot elégetni  tilos.


(7) A temető területén csak temetkezési helyek díszítésére szolgáló kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el.


(8) A temetőben elhelyezett gyertyákat, mécseseket távozás előtt el kell oltani. Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a tűzveszély megelőzése az üzemeltető feladata.


(9) A sírokra és a sírok közé egy méternél magasabbra növő növényzet nem ültethető. E rendelkezés megszegőit a temető üzemeltetője 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a növényzet eltávolítására. A határidő eredménytelen eltelte után a temető üzemeltetője maga gondoskodik a növényzet eltávolításáról.


(10) A temetőbe állat –a vakvezető kutya kivételével – nem vihető be.


(11) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temető területén.


(12) A temető üzemeltetője a temető rendjének a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerinti betartását folyamatosan ellenőrizni köteles. A temető rendjének biztosítása és betartatása érdekében az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő temető gondnokot alkalmaz.V. Fejezet

Temetkezési és egyéb temetőben végzett szolgáltatás


14. §


A temetőben végzett temetkezési szolgáltatás


(1) A temetkezési szolgáltató a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott létesítményhasználati díj, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj ellenében végezhet temetkezési szolgáltatási tevékenységet a temetőben.


(2) Temetés csak munkanapon, a temető nyitvatartási ideje alatt végezhető.


(3) A temetés pontos időpontját az üzemeltető részére legkésőbb a temetés napja előtt két nappal be kell jelenteni, egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába be kell fizetni.


(4) A temető üzemeltetője feleős azért, hogy a különböző temetkezési szolgáltatók munkavégzése közötti összhangot biztosítsa.


(5) A temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel vehetik igénybe a temető létesítményeit.15. §


A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység(1) A temetőben egyéb, nem temetkezési szolgáltatás körébe tartozó vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység)  – így különösen síremlék és tartozékai, emlékoszlop építése, sírgondozás -  is végezhető.


(2) A temetőben végzett vállalkozási tevékenység után a tevékenységet végző temetőfenntartási hozzájárulást köteles fizetni, amelynek mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A temetőfenntartási hozzájárulást  a vállalkozási tevékenység megkezdése előtt kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.


(3) A  vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet a munkálatok végzését az érintett napo(ka)t megelőző legalább egy nappal az üzemeltető számára köteles bejelenteni.  Vállalkozási tevékenység csak munkanapokon és a temető nyitvatartási idején belül végezhető. Temetés ideje alatt vállalkozási tevékenység nem végezhető.


(4) A vállalkozó köteles

a) tevékenységét úgy végezni, hogy

(i) azzal a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltakat betartja, 

(ii) a szertartások rendjét és a látogatók kegyelet gyakorlását nem sérti,

(iii) a sírokban valamint a temető infrastruktúrális és egyéb létesítményeiben kárt nem tesz;

b) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék, törmelék elszállításáról a munka befejezését követően azonnal gondoskodni; továbbá

c) a tevékenység végzése során igénybevett területet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.


16. §


A temető területének gépjárművel történő igénybevétele


(1) A temető területére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -  gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos.


(2) Behajthat a temető területére a mozgáskorlátozott, idős, személyeket szállító gépjármű, valamint az üzemeltető részére előzetesen bejelentett  temetkezési szolgáltatást és az egyéb vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet.


(3)  A kerékpárral és motorkerékpárral történő behajtás a látgatók nyugalmának zavarása nélkül engedélyezett.


(4) A temetőbe való behajtás díjtalan.


VI. Fejezet

Vegyes és átmeneti rendelkezések

17. §


(1) A jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény valamint az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet előírásai irányadóak.


(2) A temető üzemeltetője köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből pontosan megállapítható az elhunytak eltemetési helye, az eltemetés időpontja, az eltemetés mélysége, a megfizetett sírhely megváltási díj mértéke és időpontja és az eltemetés módja.


VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

18. §.


(1) A rendelet 2016. március 11. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2010. (II. 01.) számú KT. rendelete.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tímár Zoltán sk.                    P.H.                        dr. Vántus Tamás sk.

           polgármester                                                                  jegyző
             Alaprendelet kihirdetve: 2016. március 10-én.Az alaprendeletet módosító 9/2016. (IV.28.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2016. április 28-án.


                                                                                            dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                          jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
75.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!