nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-02 - 2018-12-28
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

(1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

       a)  530 864 798 Ft költségvetési bevétellel,

       b)   612 976 876 Ft költségvetési kiadással,

       c)     82 112 078 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 26 354 471 Ft
      működési célú, 55 757 607 Ft felhalmozási célú.

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési és felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.


3. §

 (1)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1., 8.2., 8.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.

4. §

A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg. 

5. §

(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2)   A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


(3)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

7. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.) KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

8. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Járdánházai Közös Önkormányzati
   Hivatal útján, a 117/2013.(XII.19.) KT határozattal elfogadott 2014-2018. Ellenőrzési  
   Stratégiai Terv és a 110/2017.(XI.27.) KT határozattal elfogadott 2018. évi Belső
   Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
   biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1- től kell alkalmazni.


                                   Kovács Gábor                                        Dr. Tóth Rita

                                   Polgármester                                             Jegyző1.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

193 692 042

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 827 371

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 125 868

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

67 920 143

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 233 660

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 585 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

147 498 788

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

147 498 788

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

18 235 550

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

163 588 458

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 751 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

150 837 216

3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás

149 735 461

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

8 250 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 755 510

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

9 555 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 580 010

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

20 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

530 864 798

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

82 112 078

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

82 112 078

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

82 112 078

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

612 976 876

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2018. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

384 951 007

1.1.

Személyi  juttatások

199 580 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 086 307

1.3.

Dologi  kiadások

132 573 886

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 835 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 875 300

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 395 300

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

228 025 869

2.1.

Beruházások

208 226 869

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

201 036 566

2.3.

Felújítások

19 799 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

612 976 876

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

612 976 876
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-82 112 078

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

82 112 0781.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

193 692 042

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 827 371

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 125 868

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

67 920 143

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 233 660

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 585 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

147 498 788

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

147 498 788

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

18 235 550

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

163 588 458

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 751 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

150 837 216

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

149 735 461

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 250 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 755 510

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

9 555 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 580 010

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

20 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

530 864 798

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

82 112 078

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

82 112 078

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

82 112 078

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

612 976 876

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2018. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

384 951 007

1.1.

Személyi  juttatások

199 580 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 086 307

1.3.

Dologi  kiadások

132 573 886

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 835 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 875 300

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 395 300

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

228 025 869

2.1.

Beruházások

208 226 869

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

201 036 566

2.3.

Felújítások

19 799 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

612 976 876

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

612 976 876
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-82 112 078

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

82 112 0781.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)


4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

910 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

910 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

910 000

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

910 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2018. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

910 000

1.1.

Személyi juttatások

480 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

85 140

1.3.

Dologi kiadások

344 860

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

910 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

910 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
1.4 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 250 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 250 000

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

8 250 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek2018. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

8 250 000

1.1.

Személyi juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi kiadások

8 250 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

8 250 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

8 250 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
2.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethezI. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat


A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

185 012 238

Személyi juttatások

199 580 514

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

147 498 788

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 086 307

3.

2.-ból EU-s támogatás

18 235 550

Dologi kiadások

132 573 886

4.

Közhatalmi bevételek

8 250 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 835 000

5.

Működési bevételek

16 755 510

Egyéb működési célú kiadások

8 875 300

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 080 000

Tartalékok


7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

358 596 536

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

384 951 007

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)

26 354 471

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

26 354 471

Likviditási célú hitelek törlesztése


16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


17.

   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


21.

   Értékpapírok bevételei


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


22.

Váltóbevételek


Váltókiadások


23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

26 354 471

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

384 951 007

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

384 951 007

26.

Költségvetési hiány:

26 354 471

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-2.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethezII. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat


A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

150 837 216

Beruházások

208 226 869

2.

1.-ből EU-s támogatás

149 735 461

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

201 036 566

3.

Felhalmozási bevételek


Felújítások

19 799 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

12 751 242

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

8 679 8047.

8.

9.

10.

11.Tartalékok


12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

172 268 262

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

228 025 869

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

55 757 607

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

55 757 607

Hitelek törlesztése


15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


17.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

55 757 607

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

228 025 869

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

228 025 869

27.

Költségvetési hiány:

55 757 607

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó  hiány:

-

Bruttó  többlet:

-3. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2019.

2020.

2021.


A

B

C

D

E

1.

                                -     

2.

                                -     

3.

                                -     

4.

                                -     

5.

                                -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                                -     

                                -     

                                -     

                                -     


NEMLEGES!!4. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozForintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2018. évi előirányzat


A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

                 4 500 000   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                 4 600 000   

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

                      20 000   

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

                              -     

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                    250 000   

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

                              -     

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                 9 370 000   5. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiForintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása


A

B

1.2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -      NEMLEGES!!!6. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2017. XII. 31-ig

2018. évi előirányzat

2018. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Járdánházi Óvoda eszközbeszerzés

200 000

2018.


200 000


Közfoglalkoztatás útján megvalósuló beruházások

1 159 742

2018.


1 159 742


TOP-3.1.15-BO1-2016-0009. sz. pályázat

54 313 580

2017.-2018.

3 012 475

51 301 105


Eszközbeszerzés JKÖ

500 000

2018.


500 000


Területvásárlás közfoglalkoztatási programokhoz (önerő)

3 000 000

2018.


3 000 000


TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00009 sz.pályázaton belül megvalósuló beruházások

45 976 800

2018.-..


45 976 800


TOP-5.3.1.16-BO1-2017-00030 sz.pályázaton belül megvalósuló beruházások

1 273 000

2018.-…


1 273 000


Gyepes-patak lokális vízkárelhárítási fejlesztése TOP--2.1.3-16-B01-2017-00028

102 485 661

2018.-…


102 485 661


Közfoglalkoztatási pályázatok eszközbeszerzés önerő

2 330 561

2018.


2 330 561
ÖSSZESEN:

211 239 344


3 012 475

208 226 869
7. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


Forintban!

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2017. XII. 31-ig

2018. évi előirányzat

2018. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Ady Endre úti ravatalozó helyreállítása vis maior támogatásból

18 199 000

2017.-2018.


18 199 000


Kolozsvári út 415. hrsz. Felújítása

1 600 000

2018.


1 600 000
ÖSSZESEN:

19 799 00019 799 000
8.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.15-BO1-2016-0009
Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás

51 301 10551 301 105

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

51 301 105

0

0

51 301 105


Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések

51 301 10551 301 105

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

51 301 105

0

0

51 301 105EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-5.3.1.-16-BO-2017-00030
Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás

3 953 0003 953 000

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

3 953 000

0

0

3 953 000


Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések

1 273 0001 273 000

Szolgáltatások igénybe vétele

2 680 0002 680 000

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

3 953 000

0

0

3 953 000


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat


Támogatott neve

Hozzájárulás  (Ft)

Összesen:

08.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1.-16-301-2017-0009
Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás

49 151 80049 151 800

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

49 151 800

0

0

49 151 800


Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések

45 976 80045 976 800

Szolgáltatások igénybe vétele

3 175 0003 175 000

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

49 151 800

0

0

49 151 800EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-2.1.3.-16-B01-2017-00028
Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás

114 696 211114 696 211

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

114 696 211

0

0

114 696 211


Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések

102 485 661102 485 661

Szolgáltatások igénybe vétele

12 210 55012 210 550

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

114 696 211

0

0

114 696 211


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat


Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

08.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00023
Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás

170 000170 000

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:


0

0

170 000


Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek


0

0

Összesen:

0

0

0

0


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat


Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

09.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

193 692 042

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 827 371

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 125 868

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

67 920 143

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 233 660

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 585 000

1.6.

   Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

143 957 721

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 957 721

2.6.

   2.5.-ből EU-s támogatás

18 235 550

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

163 588 458

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 751 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

150 837 216

3.6.

   3.5.-ből EU-s támogatás

149 735 461

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 250 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 755 510

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

9 555 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 580 010

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

20 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

   Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

527 323 731

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 556 074

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 556 074

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 556 074

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

608 879 805

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

288 237 360

1.1.

Személyi  juttatások

127 938 520

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 180 000

1.3.

Dologi  kiadások

126 345 140

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 773 700

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 293 700

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

227 825 869

2.1.

Beruházások

208 026 869

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

201 036 566

2.3.

Felújítások

19 799 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

516 063 229

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

92 816 576

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

92 816 576

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

92 816 576

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

608 879 805
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1059.1.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

193 692 042

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 827 371

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 125 868

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

67 920 143

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 233 660

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 585 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

143 957 721

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 957 721

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

18 235 550

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

163 588 458

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 751 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

150 837 216

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

149 735 461

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 250 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 755 510

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

9 555 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 580 010

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

20 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

527 323 731

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 556 074

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 556 074

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 556 074

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

608 879 805

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

288 237 360

1.1.

Személyi  juttatások

127 938 520

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 180 000

1.3.

Dologi  kiadások

126 345 140

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 773 700

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 293 700

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

227 825 869

2.1.

Beruházások

208 026 869

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

201 036 566

2.3.

Felújítások

19 799 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

516 063 229

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

92 816 576

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

92 816 576

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

92 816 576

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

608 879 805
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1059.1.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

910 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

910 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

910 000

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

910 000

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

910 000

1.1.

Személyi  juttatások

480 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

85 140

1.3.

Dologi  kiadások

344 860

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

910 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

910 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 250 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 250 000

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Lekötött betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

8 250 000

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

8 250 000

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások

8 250 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

8 250 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

8 250 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás
Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 541 067

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 541 067

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 541 067

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

44 246 712

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

556 004

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 690 708

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

47 787 779
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 787 779

1.1.

Személyi juttatások

34 665 944

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 586 837

1.3.

Dologi kiadások

1 699 998

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 835 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

47 787 779
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.2.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 541 067

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 541 067

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 541 067

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

44 246 712

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

556 004

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 690 708

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

47 787 779
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 787 779

1.1.

Személyi  juttatások

34 665 944

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 586 837

1.3.

Dologi  kiadások

1 699 998

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 835 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

47 787 779
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.2.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

NEMLEGES!!9.2.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 300 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 300 000

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 300 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

3 535 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

3 535 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

4 835 000
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 835 000

1.1.

Személyi juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 835 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

4 835 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.3 melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás
Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

49 125 868

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

49 125 868

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

49 125 868
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 925 868

1.1.

Személyi  juttatások

36 976 050

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 319 470

1.3.

Dologi  kiadások

4 528 748

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások

101 600

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

200 000

2.1.

Beruházások

200 000

2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

49 125 868
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.3.1 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

49 125 868

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

49 125 868

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

49 125 868
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 925 868

1.1.

Személyi juttatások

36 976 050

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 319 470

1.3.

Dologi kiadások

4 528 748

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások

101 600

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

200 000

2.1.

Beruházások

200 000

2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

49 125 868
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.3.2 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

NEMLEGES!!9.3.3 melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

NEMLEGES!!10. melléklet a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:

Járdánháza Község Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma:55400118-16910276

Éves eredeti kiadási előirányzat: 612 976 876 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft


Forintban!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások


2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


6.

Egyéb tartozásállomány


7.

Összesen:Járdánháza, 2018. február …..


költségvetési szerv vezetője


  1. tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi tény

2017. évi várható

2018. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

170 959 000


193 692 042

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

62 328 000


60 827 371

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 548 000


49 125 868

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 319 000


67 920 143

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116 000


2 233 660

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 648 000


13 585 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

278 071 000


147 498 788

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

278 071 000


147 498 788

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás18 235 550

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

22 567 000


163 588 458

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások12 751 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22 567 000


150 837 216

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás149 735 461

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 034 000


8 250 000

4.1.

Építményadó, komm.adó

4 301 000


4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

2 733 000


3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 966 000


16 755 510

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 314 0005.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 662 000


3 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

8 480 000


9 555 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 866 000


2 580 010

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei20 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.

Egyéb működési bevételek

2 644 0006.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 066 0006.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 066 0006.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 150 000


1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 150 000


1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

500 813 000


530 864 798

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

123 889 00010.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

123 889 00010.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 705 000


82 112 078

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 705 000


82 112 078

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 353 00013.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 353 00013.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Lekötött betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

172 947 000


82 112 078

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

673 760 000


612 976 876


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi tény

2017. évi várható

2018. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

474 693 000


384 951 007

1.1.

Személyi juttatások

270 856 000


199 580 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 254 000


29 086 307

1.3.

Dologi kiadások

132 792 000


132 573 886

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 510 000


14 835 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 281 000


8 875 300

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések

3 498 0001.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre8 395 300

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

986 000


480 000

1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

22 727 000


228 025 869

2.1.

Beruházások

22 727 000


208 226 869

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás201 036 566

2.3.

Felújítások19 799 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

497 420 000


612 976 876

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

123 889 0004.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

123 889 0004.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 365 0006.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 365 0006.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

129 254 00011.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

626 674 000


612 976 876  1. tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

2018 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2018.

2019.

2020.

2020.
 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.

............................
3.

............................
4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.

............................
6.

............................
7.

Beruházási kiadások beruházásonként
8.

............................
9.

Felújítási kiadások felújításonként
10.

............................
11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.

............................
Összesen (1+4+7+9+11)
NEMLEGES!!  1. tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó9.

Magánszemélyek kommunális adója10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után11.

Idegenforgalmi adó épület után12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség16.

Egyéb kedvezmény17.

Egyéb kölcsön elengedése18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:


  1. tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


Előirányzat-felhasználási terv
2018. évreForintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 141 104

16 140 000

16 141 006

16 140 000

16 141 011

16 140 000

16 141 006

16 134 907

16 141 012

16 141 000

16 150 000

16 140 996

193 692 042

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

13 000 000

12 500 000

12 500 000

15 000 000

31 200 000

22 000 000

19 000 000

16 500 000

1 001 212

2 297 576

500 000

2 000 000

147 498 788

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

1 500 000

1 500 000

4 000 000

15 000 000

50 000 000

15 000 000

40 000 000

10 000 000

1 058 880

15 000 000

5 529 578

5 000 000

163 588 458

5.

Közhatalmi bevételek

100 000

200 000

2 000 000

1 000 000

200 000

150 000

250 000

750 000

2 000 000

550 000

800 000

250 000

8 250 000

6.

Működési bevételek

1 200 000

1 510 000

1 210 000

1 800 000

1 245 000

1 445 000

1 325 000

1 415 000

1 253 000

1 412 000

1 500 000

1 440 510

16 755 510

7.

Felhalmozási bevételek


8.

Működési célú átvett pénzeszközök
200 000


400 000280 000


200 000


1 080 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek

19 860 000
51 350 000

9 000 000


1 600 000302 078


82 112 078

11.

Bevételek összesen:

51 801 104

31 850 000

35 851 006

49 140 000

150 136 011

64 135 000

76 716 006

46 399 907

21 734 104

35 400 576

24 981 656

24 831 506

612 976 876

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

16 631 710

16 632 000

16 590 000

16 605 000

16 601 700

16 602 000

16 700 000

16 632 000

16 650 000

16 510 000

16 900 000

16 526 104

199 580 514

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 423 860

2 424 000

2 415 000

2 426 000

2 420 000

2 418 000

2 464 000

2 424 000

2 448 000

2 400 000

2 416 447

2 407 000

29 086 307

15.

Dologi kiadások

11 047 820

11 020 000

12 000 000

11 500 000

11 000 000

11 500 000

12 952 000

11 015 000

17 025 800

12 000 000

9 658 000

1 855 266

132 573 886

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

800 000

865 000

795 000

805 000

815 000

802 000

3 700 000

798 000

507 000

3 618 000

500 000

14 835 000

17.

 Egyéb működési célú kiadások

740 000

600 000

550 000

750 000

652 000

700 000

715 000

802 000

658 000

715 000

680 000

1 313 300

8 875 300

18.

Beruházások


500 000

200 000

25 000 000

15 000 000

1 000 000

55 000 000

6 000 000

75 000 000

9 000 000

19 826 869

1 700 000

208 226 869

19.

Felújítások

15 600 000
4 199 000
19 799 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások


22.

Kiadások összesen:

31 673 390

31 976 000

32 620 000

57 076 000

62 078 700

33 035 000

88 633 000

40 573 000

116 778 800

41 132 000

53 099 316

24 301 670

612 976 876

23.

Egyenleg

20 127 714

-126 000

3 231 006

-7 936 000

88 057 311

31 100 000

-11 916 994

5 826 907

-95 044 696

-5 731 424

-28 117 660

529 836
  1. tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként


adatok forintban

Jogcím

2018. évi támogatás összesen

A

B

I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

37 464 400

I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

11 512 983

I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

I.1.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

25 500

1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

5 500 288

I.6. Polgármester illetményének támogatása

324 200

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 125 868

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

28 833 000

III.3.c (1) Szociális étkeztetés

8 857 600

III.5. Gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatása

22 612 063

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

7 617 480


2 233 660

Összesen:

180 107 042  1. tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Járdánházi Polgárőr Egyesület

működési kiadások

200 000

2.

Járdánházi Nyugdíjas Egyesület

működési kiadások

150 000

3.

Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület

működési kiadások

30 000

4.

Almási Balogh Pál Kórház

felhalmozási kiadások

40 000

5.

Arany János Tehetséggondozó Pályázat

működési kiadások

60 000

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:


480 000

Nem kötelező!  1. tájékoztató tábla a 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

2020. évi

2021. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

195 002 050

197 050 000

199 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

140 000 000

138 000 000

135 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56 000 000

58 000 000

60 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 550 000

9 000 000

44 500 000

4.1.

Építményadó, komm.adó

4 700 000

5 000 000

5 200 000

4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 700 000

3 850 000

39 150 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

150 000

5.

Működési bevételek

17 010 000

17 150 000

17 352 000

6.

Felhalmozási bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 080 000

1 080 000

1 080 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

417 642 050

420 280 000

456 932 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 000 000

38 000 000

19 500 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

457 642 050

458 280 000

476 432 000


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi

2020. évi

2021. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai

381 642 050

379 280 000

394 432 000

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

76 000 000

79 000 000

 82 000 000

2.1.

Beruházások

56 000 000

58 000 000

60 000 000

2.2.

Felújítások

20 000 000

21 000 000

22 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

457 642 050

458 280 000

476 432 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

457 642 050

458 280 000

476 432 000Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2018. március 1. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2018. március 1.

                                                                                                                 Dr. Tóth Rita

                                                                                                                     Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!