nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IX.06.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-07 -tól
Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IX.06.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatás célú igénybevételéről

Szenna Község Önkormányzat képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) Szenna Község közigazgatási területén a közterület filmforgatási célú igénybevételére e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időszak alatt összességében a 3000 m2-t nem haladhatja meg.


2.§

(1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része

igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell engedélyes részére.

(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét,vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


3. §

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjak a használat célja szerint:

            a) Forgatási helyszín:    200 Ft/m2/nap

            b) Technikai kiszolgálás:           150 Ft/m2/nap

            c) Stáb parkolás:                     100 Ft/m2/nap.

(2) A fizetendő díj 10%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat a (2) bekezdés alapján nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.

(4) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a film fogatásának célja a település történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, a községben működő önkormányzati, és államigazgatási szervek tevékenységének, költségvetési szervek tevékenységének bemutatása.


4. §

(1) Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.


5. §

A Képviselő- testület a hatósági szerződés jóváhagyásával, és a 2. § (1), (3) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.


6. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.


7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!