nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-01 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános, értelmező rendelkezések

1. §


(1) A szabályozás célja, hogy Regöly község területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés biztosítása érdekében; szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.

(3) A temetés módja lehet világi és egyházi.

(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.


2. §


(1) Jelen rendelet hatálya a Regöly község közigazgatási területén működő köztemetőre, továbbá a fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre, valamint azok folytatóira terjed ki.

(2) Regöly község közigazgatási területén működő köztemető: Regöly 158. helyrajzi szám.


3. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

a) köztemető: a rendelet 2.§ (2) bekezdésében jelölt ingatlan,

b) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző, törvényben meghatározott szolgáltató;

c) temető tulajdonosa: Tamási Római Katolikus Plébánia (7090 Tamási, Szabadság u. 25.)

d) a temető üzemeltetője, kezelője: Regöly Község Önkormányzata (7193 Regöly, Rákóczi u. 2).


2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése

4. §


(1) A temető üzemeltetője az üzemeltetési feladatokat, a temetkezési szolgáltatások körét a eltemettető által kiválasztott, a Tolna Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában szereplő, temetkezési szolgáltató látja el.

(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő–testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.


3. A temetkezési helyek kialakításnak szabályai

5. §


(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet a köztemető kezelője készíti, melyet a temető tulajdonosa hagy jóvá.

(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni.

(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.


6. §


(1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) A temetkezésre használt sírhelyek a koporsós és a hamvasztásos temetés esetén:

a) sírhelyek: egyes illetve kettős sírhely,

b) sírbolt helyek,

c) gyermeksírhelyek.

(3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. A hagyományos temetkezés céljára egyidejűleg legfeljebb kettő sor lehet nyitott, a sírboltok számára külön terület is kijelölhető.


4. A temetési helyek méretei

7. §


(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:

a) egyes sírhely: hossza 2,2 m, szélessége 1,0 m, mélysége legalább 2 méter,

b) kettős sírhely: hossza 2,2 m, szélessége 2,0 m, mélysége legalább 2 méter,

c) gyermeksírhely: hossza 1,6 m, szélessége 1,0 m, mélysége legalább 2 méter,

(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,5 méter.

(3)[1] A sírgödröt kifalazni nem megengedett. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzatának a föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.

(4) A sírbolt alapterülete az oldalfalak vastagságával együtt, amennyiben azt kettős sírhely fölé építik, legfeljebb öt négyzetméter lehet, három koporsóban egyidejűleg történő temetés esetén alapterületként hét és fél négyzetméter jelölhető ki.

(5) Urna földbetemetése esetén az urnafülke befogadó belső mérete legalább 30 x 30 x 30 cm, külső mérete legfeljebb 50 x 50 x 50 cm lehet

(6) Egy felnőtt sírhelyre az illetékes hatóság engedélyével, valamint a 7. §-ban foglaltak teljesítése után

a) még egy gyermek koporsó,

b) a sír mélyítése után még egy felnőtt koporsó;

c) a kettős sírhely egy-egy részébe az a) és b) pontokban meghatározottak szerint történhet rátemetés.

[2]d) legfeljebb 3 urna, kettes sírhelyre legfeljebb 6 urna helyezhető el rátemetéssel.


8. §


(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

(2) [3]A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremlék nem állítható.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.


6. A temetési helyek használati ideje és díja

9. §


(1) A temetési helyeket az eltemettetést végző(k)nek meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama: valamennyi sírhely esetén 25 év.

(3) A sírhelyek megváltását, valamint temetés esetén a sírhely kijelölését az üzemeltető által hivatalosan megbízott temetőgondnok intézi. A gondnok neve és elérhetősége a temető bejáratánál álló hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre.

(4) A rendelkezési jog az egyes pontok szerinti időtartammal meghosszabbítható, újraváltható, amennyiben a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.

(5) A (4) bekezdés szerinti használati idő korlátozása esetén, továbbá, ha a rendelkezésre jogosult a holttestet más, az (1) bekezdés szerint megváltott temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

(6) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha

a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár;

b) a temetési hely megszűnik;

c) a holtest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés);

d) a holttest elhamvasztásával, kivéve azt az esetet, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

(7) A megváltott, de temetkezésre igénybe nem vett sírhely megváltáskori díját – a megváltástól számított egy éven belül – a kezelési költség levonásával a jogosult vagy örököse kérelmére vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a temető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.

(8) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, a jogosult halála esetén az az eltemettetőt illeti meg.

(9) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott temetőben megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket a képviselő-testület állapítja meg, s azt évente egyszer felülvizsgálja. A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(10) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, illetve az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

[4](10 a) A 7. §. (6) bekezdés szerinti rátemetés esetén a temetési hely utolsó megváltási időponttól a rátemetés időpontjáig terjedő időszakra kiszámított időarányos megváltási díjat meg kell fizetni. Az időarányos díj kiszámításánál minden megkezdett évet egész évnek kell tekinteni. Az időarányos megváltási díj kifizetésével, annak időpontjától újra indul a használati idő.

(11) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(12) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.7. A temető működési rendje

10. §


(1) Az önkormányzat gondoskodik a temető fenntartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátásáról, illetve gondoskodik a temető közüzemi díjainak megfizetéséről.


11. §


(1) A temetők nyitva tartási ideje

- november 3. napjától március 31-ig 6.oo – 18.oo óráig

- április 1. napjától november 2-ig    6.oo – 20.oo óráig

(2) A temető csak a nyitva tartási idő alatt látogatható, a nyitva tartási idő után külön felszólítás nélkül távozni kell.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(4) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben.


12. §


(1) Sírgondozás céljára a vízhasználat díjmentes.

(2) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem tárolható. A koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, sírdíszekből származó hulladékot az üzemeltető által kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temetőbiztonságos használatát ne veszélyeztesse.

(4) [5]

(5) [6]

(6)[7] A temető területén csak sírhelyek, sírboltok és síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. A temetési helyen túlterjeszkedő tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni nem megengedett.

(7)[8] A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni, a sírok közötti talajra zúzott követ elhelyezni nem megengedett.

(8) [9]A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urnahelyek bekerítése nem megengedett.


13. §


(1) [10]A temetőbe járművel behajtani, közlekedni nem megengedett. Ez alól kivételt képeznek azok a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, akik a behajtásra az üzemeltetőtől előzetesen írásbeli engedélyt kaptak, valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatók.

(2)[11] A temető területére kutyát – a vakvezető kutya kivételével – egyéb állatot bevinni nem megengedett.


14. §


(1) A temetőben végzendő munka időpontját – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

(2) A temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási tevékenységet végezni az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított három napon belül el kell szállítani. Az építésnél ömlesztett anyagot (betont, stb.) csak vaslemezen lehet előkészíteni.

(3) Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket április 1. és november 30. között 60 napon belül, december 1. és március 31. között 90 napon belül köteles helyreállítani.

(4) Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli felszólítást, majd ezt követően a temetőben való munkavégzés megtiltását vonja maga után.

(5) A hozzájárulás hiányában végzett munkálatok vagy attól való eltérés esetén, illetve a 12. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az üzemeltető

a) a temetési hely birtokosát határidő tűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,

b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti, és annak költségeit áthárítja a temetési helybirtokosára.

(6) A temető területéről lebontott, a sírhelyről eltávolított sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.

(7) A síremléképítés és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteleselszállítani.

(8) A temető tulajdonosa és üzemeltetője jogosult a 13. § (1) bekezdés és a 14. § (1) bekezdés alapján kiállított engedélyt a temetőben elkérni. Aki az engedély megmutatást megtagadja, úgy kell tekinteni, hogy engedélye nincs, és a temetőt haladéktalanul el kell hagynia.

(9) A temetőben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség sem a tulajdonost, sem az üzemeltetőt nem terheli.

(10) A temetkezési tevékenységet a szolgáltató esztétikus környezetben és eszközökkel, ruházattal, a kegyeleti követelmények megtartásával köteles végezni, végeztetni.

(11) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata.

(12) [12] A temetkezési szolgáltatás kivételével, a temető területén, vállalkozás tevékenység keretében végzett munkálatok a 3. melléklet szerinti temetőfenntartási hozzájárulás megfizetése esetén végezhető.

(13) [13]A (12) bekezdés szerinti temetőfenntartási hozzájárulás a munkát végző vállalkozó a Regöly Község Önkormányzat által kiállított számla ellenében köteles megfizetni a tevékenység elvégzését követően.

(14) [14]Temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás hirdetése az arra kijelölt helyen, előzetes bejelentés után helyezhető el a temetőben a 3. mellékletben szereplő hirdetési díj ellenében.

(15) [15]A (14) bekezdés szerinti hirdetési díjat a bejelentő a Regöly Község Önkormányzat által kiállított számla ellenében köteles megfizetni a hirdetés kihelyezését megelőzően.


8. A temetkezési szolgáltatások

15. §


(1) Temetkezési szolgáltatások:

a) temetés felvétel,

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való- az egészségügyi szolgáltató halottkezelési körébe nem tartozó és az egészségügyi intézményeken kívül végzett- előkészítése,

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

d) a ravatalozás,

e) a sírhely megnyitása és visszahantolása,

f) a sírba helyezés,

g) a halottszállítás,

h) a hamvasztás és urnakiadás

i) urnaelhelyezés

j) [16]

k) az exhumálás,

l) az újratemetés

(2) A temetkezési szolgáltatás részben, vagy teljes körűen temetkezési szolgáltató igénybevételével végezhető.

(3) Az üzemeltető hatáskörébe tartozik a temetkezési szolgáltatások közül az elhunyt hűtése.

(4) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók e rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben történő temetkezési szolgáltatás esetén az 3. mellékletben szereplő hűtő használati és ravatalozó használati díjat kötelesek fizetni számla ellenében Regöly Község Önkormányzat számlájára, melyről az Önkormányzat számlát állít ki.

(5) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók részére az üzemeltető a ravatalozót teljes felszereltségével, valamint a halott hűtőt bocsájtja rendelkezésre, a temetési idő egyidejű pontosításával az üzemeltetővel egyeztetve. A halott hűtő telítettsége esetén a halott elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni. Minden egyéb eszközt a temetkezési szolgáltató maga köteles biztosítani.

(6) A köztemetők mindenkori üzemeltetőjének feladatai:

a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;

b) biztosítja a ravatalozóhelyiség és ennek technikai berendezéseit, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

c) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

d) a temetésekről adatot szolgáltat a temetők kezelőjének,

h) kijelöli a temetési helyeket;

l) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

m) összehangolja a temetéseket.

(7) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, hatóságokkal.


9. Nyilvántartások vezetése

16. §


A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése az üzemeltető feladata.


10. Átmeneti és zárórendelkezések

17. §


(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az aki:

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít,

b) engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető területére elrendelt gépjármű korlátozás rendjét vagy tilalmát megszegi,

c) a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz,

d) szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet,

e) a temetőbe engedély nélkül állatot visz be,

f) a növények ültetésére vonatkozó szabályokat megszegi,

g) a gyermekek temetőlátogatására vonatkozó szabályokat megszegi,

h) a sírgödröt kifalazza,

i) síremlékek létesítésére, bontására vonatkozó szabályokat megszegi,

j) lezárt temetőben sírboltot épít,

k) bejelentés vagy hozzájárulás nélkül végez munkát, kivéve a sírgondozást.

l) [17]kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszanyagokat bepiszkít, megrongál, vagy engedély nélkül eltávolít,

m) [18]bármely síremléken a kegyeletet vagy közízlést sértő feliratot, tárgyakat, vagy egyéb díszítést elhelyez.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

(3) Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, így betartását vagy betartatását elmulasztja, közigazgatási bírsággal sújtható.


18. §


Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.

               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 22.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző[1]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (1) bekezdése

[2]

Hatályba léptette a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (2) bekezdése

[3]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (3) bekezdése

[4]

Hatályba léptette a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (4) bekezdése

[5]

Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (V. 31.) Ör. 2. § (1) bekezdése

[6]

Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (V. 31.) Ör. 2. § (1) bekezdése

[7]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (5) bekezdése

[8]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (6) bekezdése

[9]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (7) bekezdése

[10]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (8) bekezdése

[11]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (8) bekezdése

[12]

Módosította az 5/2017. (IV. 28.) Ör 1.§ (1) bekezdése.

[13]

Módosította az 5/2017. (IV. 28.) Ör 1.§ (1) bekezdése.

[14]

Hatályba léptette a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (9) bekezdése

[15]

Hatályba léptette a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (9) bekezdése

[16]

Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (V. 31.) Ör. 2. § (1) bekezdése

[17]

Hatályba léptette a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (10) bekezdése

[18]

Hatályba léptette a 4/2019. (V. 31.) Ör. 1. § (10) bekezdése​


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
14.14 KB
1. számú melléklet
15.74 KB
3. számú melléklet
26.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!