nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-28 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő – testületének

8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól[1]


Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Első rész

Általános szabályok


 1. § (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Balatonberény község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.


(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és elérhetőségét, a szabályszegő nevét, címét vagy székhelyét, a cselekmény helyének, időpontjának és körülményének leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, a bizonyítékok csatolását.


(6) A közigazgatási hatósági eljárás

 1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 30 napon belül indítható.


(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.


(8) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.


(9)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható.


Második rész

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


 1. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások


 1. § (1) Aki a község jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


2. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások


 1. §(1)Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(4)Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.3. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások


4. §.

(1) Aki

 1. a közterületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, illetőleg a külön önkormányzati rendelet szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe;
 2. a közhasználatú közterületet a kerti építményeket, berendezéseket rendeltetésellenes használja, vagy tönkre teszi;
 3. a közhasználatú közterületek útjain, terein a forgalmat akadályozza;
 4. a közhasználatú közterületein a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki;
 5. a közhasználatú közterületein a fákat engedély nélküli kivágja, kivéve a lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását;
 6. a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja;
 7. a közhasználatú közterületein munkavégzés során a fákat, növényeket nem védi a sérülésektől;
 8. a közhasználatú közterületein olyan munkát, mely a növényzetben kárt okoz, engedély nélkül – a halasztást nem tűrő eset kivételével (élet, egészség, vagyonvédelmi okból) –végez és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
 9. a beépített építési telkek területének legalább a helyi építési szabályzatban meghatározott részén zöldfelületet nem alakít ki és azt nem tartja fent;
 10. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül használja belterületen a közterületet:

ja)  a közút területén nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez;

jb) közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó ipari, továbbá egyéb, szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén;

jc) útcsatlakozás létesítésekor;

jd) kapubejáró kivitelezése esetén;

je) telephelyre utaló reklámtábla tábla elhelyezése esetén;

jf) közterület területén kívüli területről csapadékvíz bevezetése a közút vízelvezető létesítményébe;

 1. a közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban előírtakat nem tartja be;
 2. aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve: az engedélyezett alkalmi rendezvényt, a vendéglátó-ipari előkertet, kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi rendezvényt, és minden év december 31. napján 20 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakot – közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


4.Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások

5.§ (1)[2] Aki

 1. közterületet közterület bérleti szerződéstől, közterület használati hozzájárulástól eltérően használ, vesz igénybe;
 2. közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegésével, illetve a közterület használati eljárásban meghatározott előírásokat figyelmen kívül hagyásával vesz igénybe;
 3. a közterület bérlőjeként az általa bérelt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról naponta nem gondoskodik;
 4. a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza;
 5. nem tartja be a vendéglátó ipari üzleti előkert létesítésére vonatkozó a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat;
 6. a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg;
 7. közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Balatonberény Község Önkormányzatának tulajdonosi, valamint a közútkezelői hozzájárulásával.
 8. roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen;
 9. roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen;
 10. a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, tevékenységével annak forgalmát veszélyezteti;
 11. olyan tevékenységet végez, vagy olyan készüléket, berendezést üzemeltet, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, és az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértékeket;
 12. A község bel- és külterületén szállásférőhelyet  ideiglenesen gépjárműre szerelt, gépjárművön vagy járműben elhelyezett, illetve kézben tartott hirdetőeszközzel reklámoz, és erre utaló tevékenységet folytat,  a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg;
 13. 3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet (gépjárműszerelvényt), pótkocsit, lakókocsit, utánfutót, büfé kocsit közterületen tárol;
 14. közparkban a zöldfelületre gépjárművel behajt, vagy ott parkol;
 15. közterületen sátorral, parkoló lakókocsival, vagy egyéb módon táborozik;
 16. a strand területére bármilyen állatot- őrkutyás biztonsági szolgálat és vakvezető kutya kivételével- bevisz;
 17. a községi strand területén horgászik;
 18. közterületen éget a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
5. Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások


6.§ (1) Aki

 1. a helyi közszolgáltatással ellátott területen a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe;
 2. [3]a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő edényzettel végzi, vagy a zöldhulladékot nem a rendeletben meghatározott módon és időben helyezi ki
 3. a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból kommunális hulladékot kivesz, és az szétszórja;
 4. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja;
 5. a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényébe helyez el;
 6. hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő időpontban helyez ki;
 7. a hulladékgyűjtő edénybe a hulladékot bedöngöli, tömöríti, a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben helyezi el;
 8. a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, maró lúg, forró hamu), a gyüjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét;
 9. háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben helyezi el;
 10. az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik;
 11. lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre lomtalanításkor;
 12. az adott övezetre meghatározottól eltérő napon helyezi ki az ingatlan elé az útpadkára, annak hiányában a közterületre a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyakat és egyéb lomokat;
 13. gazdálkodó szervezetként tevékenysége során keletkezett lomot helyez ki közterületre lomtalanításkor;
 14. a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szükség szerint nem gondoskodik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


6. Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások

7.§ (1)[4] Aki

 1. [5]az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási feladatokat, a fű folyamatos kaszálását, a károkozók és kártevők elleni védekezést,  a közterületre kihajló ágaknak, bokroknak az ingatlan határvonaláig történő folyamatos nyesését, visszavágását;
 2. ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal (május 15-ig, június 1-ig, július 1-ig, augusztus 5-ig) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
 3. [6]az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területet nem tartja tisztán, e területen a füvet május 1-je és szeptember 5-e között a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
 4. [7]az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, az útárok tisztán tartásáról, e területen a fű nyírásáról, a hó eltakarításáról, a síkosság elleni védekezésről nem gondoskodik;
 5. közterületi tárgyat, járdát, falat engedély nélkül feliratoz, festékkel vagy más anyaggal beszennyez, firkál;
 6. állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok megsértésével helyez el;
 7. az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetét reggel 8 óráig nem tisztítja meg, vagy folyamatosan nem takarítja;
 8. [8]az ingatlan tulajdonosa, vagy használója az általa az ingatlan előtti közterületre ültetett növényzet folyamatos karbantartásáról, annak nyeséséről nem gondoskodik;
 9. [9]belterületi ingatlanokon és a külterületi kertművelésű ingatlanokon június 1. és szeptember 15. között éget, vagy a megengedett időszakban megszegi az égetés szabályait a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


Avart és kerti hulladékot égetni nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett az országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott előírások betartásával csak szélcsendes időben és olyan helyen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális, állati, ipari eredetű, vagy veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. A füstképződés csökkentése érdekében nyers, megázott avar és kerti hulladék nem égethető.


(2)[10]Aki belterületi ingatlanon a háztartás, az ingatlan-, és közterület karbantartás és építés körébe tartozó zajt keltő tevékenységet hétköznap és szombati napon nem 8-19 óra között, vasárnap és ünnepnap nem 9-12 óra között, valamint június 1. és augusztus 31. közötti időszakban vasárnap végez, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható


7. Állattartással kapcsolatos magatartások

8.§ (1)[11] Aki

 1. az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be;
 2. az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik
 3. az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik;
 4. a Balatonban és a Balatonba befolyó vízgyűjtők területéről befolyó vizek belterületi szakaszán állatot fürdet;
 5. a település területén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja;
 6. aki az ebet közterületen póráz nélkül sétáltatja és az állat ürülékét nem takarítja el, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg;


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható


8. Hirdető-berendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások


9. §.(1) Aki

 1. a hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során - ideiglenesen elhelyezhető megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével –nem a vonatkozó hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el;
 2. a hirdető- és reklámberendezések megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról a közterület-használati hozzájárulás jogosultjaként vagy annak hiányában annak üzemeltetőjeként nem gondoskodik;
 3. hirdető-berendezést helyez el

ca) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett és ragasztott kivitelben,

cb) közterületen álló fákon, padokon,

cd) emlékműveken,

ce) közterületen lévő közmű-tárgyakon,

cf) játszótéri berendezéseken,

 1. a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, közterületi szobrokra, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével helyez ki
 2.  közterületeken szórólapos reklámtevékenységet végez, akár kézbe adott, akár járművekre elhelyezett formában közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható


9.Temető használatával kapcsolatos magatartások


10.§.(1)Aki

 1. a köztemetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít;
 2. A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz;
 3. a  köztemetők üzemeltetőjén kívül sírásási tevékenységet végez;
 4. a temetőben a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül végez – kivéve a sírgondozást - munkát;
 5.  a munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozza, szükség esetén a munkavégzést nem függeszti fel;
 6. a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi;
 7.  a temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron és egyéb járművön közlekedik, a temető üzemeltetője e rendelkezés alól kivételes esetben (pl.: építési anyag be – és kiszállítása, mozgáskorlátozottak szállítása, stb.) felmentést adhat;
 8. a temető területén lévő vízvételi helyekből vizet vételez, kivétel ez alól a sírhelyek gondozása céljából történő víz-vételezés;
 9. a temetőben tűzveszélyes tevékenységet úgy végez, hogy a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be.
 10. a temető területén a sírhelyekről lekerülő hulladékon kívül egyéb hulladékot a temető területére visz, vagy a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen helyez el.
 11. a temető területén éget;
 12. a temető területére – a segítő kutya kivételével – állatot visz.
 13. a temetőben a sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat, valamint a temető létesítményeit, azok tartozékait, valamint környezetét beszennyezi, áthelyezi vagy eltávolítja.
 14. a temető területén reklám, hirdetési és árusítási tevékenységet végez,
 15. a temetőkről szóló helyi rendeletben meghatározott sírhelyre, építésre vonatkozó előírásokat nem tartja be, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható10. Építési tevékenységgel kapcsolatos magatartások

11.§ (1)[12]Aki

 1.  a védett természeti terület állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja;
 2.  felvonulási építményt az építési szabályzatban engedélyezettől eltérően hely ez el, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható


Harmadik rész


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§

(1)Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

(3)Hatályát veszti

 1. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet
 2.  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8.§-a.


                                                    Horváth László                                 Mestyán Valéria

                                                    polgármester                                címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. május 31-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző[1]

Módosította a 13/2020.(V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. május 28-tól

[2]

Kiegészítette a 13/2020.(V.28.) ör. 1.§-a. Hatályos 2020. május 28-tól.

[3]

Módosította a 13/2020.(V.28.) ör.2.§-a. Hatályos 2020. május 28-tól.

[4]

Kiegészítette a 13/2020.(V.28.) ör. 3.§ (6) bekezdése. Hatályos 2020. május 28-tól.

[5]

Módosította a 13/2020.(V.28.) ör. 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. május 28-tól.

[6]

Módosította a 13/2020.(V.28.) ör. 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2020. május 28-tól

[7]

Módosította a 13/2020.(V.28.) ör. 3.§ (3) bekezdése. Hatályos 2020. május 28-tól.

[8]

Módosította a 13/2020.(V.28.) ör. 3.§ (4) bekezdése. Hatályos 2020. május 28-tól.

[9]

Módosította a 13/2020.(V.28.) ör. 3.§ (5) bekezdése. Hatályos 2020. május 28-tól.

[10]

Módosította a 13/2020.(V.28.). ör. 3.§ (7) bekezdése. Hatályos 2020. május 28-tól.

[11]

Kiegészítette a 13/2020.(V.28.) ör. 4.§-a. Hatályos 2020. május 28-tól.

[12]

Módosította a 13/2020.(V.28.) ör. 5.§-a. Hatályos 2020. május 28-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!