nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-20 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól

Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az avar és kerti hulladék égetése, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:


1. §
Általános rendelkezések


(1) A rendelet célja Tényő Község közigazgatási területén az emberi egészség védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő minőségének védelmét elősegítő szabályozás kialakítása a lakosság lehetőségeinek figyelembe vétele mellett.

(2) E rendelet területi hatálya Tényő község belterületeire, zártkertjeire terjed ki.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre.

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából avarnak minősül a fák és cserjék lehullott, elszáradt lombja, kerti hulladéknak minden növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs, egyéb növényi maradvány).


2. §
Az égetés szabályai


(1) Az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani (komposztálni) kell.

(2) Avar és kerti hulladék égetése:

  1. vasárnap és ünnepnapokon,
  2. erősen párás, ködös, szeles időben,
  3. tűzgyújtási tilalom idején

tilos.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben az avar és kerti hulladék égetése csak rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett lehetséges.

(4) Az avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, illetve a környéken élő lakók zavarása nélkül égethető el.

(5) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.

(7) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani.

(8) Az égetés, tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható.

(9) Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, valamint egyéb veszélyes hulladékot.

(10)  Az égetés gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.


3. §
Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

(2) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen műanyagot, gumit, vegyszert, festéket), valamint egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

(3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben elégethető.

(4) Háztartási energiatermelő berendezésekben kizárólag tűzifa, szén, földgáz, PB gáz, fűtőolaj égethető. Szilárd, illetve vegyes tüzelésű berendezést szabadban használni tilos.

(5) Kommunális és ipari hulladék háztartási tüzelőberendezésekben történő égetése tilos.


4. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba. 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!