nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a nevelési-oktatási intézményi térítési díjakat, és rendelkezzen ezek beszedéséről.A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya kiterjed az e rendelet 1. mellékletében felsorolt szolgáltatást nyújtó intézményekre és a szolgáltatást igénybevevőkre.Az intézményi térítési díj


3. § (1) Az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekeknek és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézmény tanulóinak gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az egyéb étkezési díjakat – vendégebéd – e rendelet 1. melléklete tartalmazza.4. § A térítési díjak beszedéséről az ellátást nyújtó intézmény vezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díj az ellátást nyújtó bevétele.Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csömend, 2015. szeptember 01.
                       Szabó István                                                   Károlyné Csobod Hajnalka

                       polgármester                                                                  jegyző


Záradék:


A rendelet 2015. szeptember 02. napján kihirdetésre került.Csömend, 2015. szeptember 02.                                                                                               Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                              jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2017. március 29.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2018. március 28.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!