nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1995. (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:1995-01-26 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1995. (I.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról.

Jászapáti Városi Önkormányzat

1/1995 (I.26.)

rendelete


Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak

tiszteletdíjáról.


(Egységes szerkezetben)

2012. május 18.


Jászapáti város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.[1]


1.§


(1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület tagjaira, bizottságainak elnökeire és tagjára, a bizottságok nem képviselő tagjaira.

(2) Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjra jogosultság a megbízatás megszűnéséig jár.


2.§

A tiszteletdíj mértéke[2] [3]


(1)[4] A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj): 69.570 Ft/hó.

(2) Amennyiben a képviselő bizottság tagja a tiszteletdíj az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 45 %-a, azaz 31.306 Ft/hó.

(3) A bizottság elnökének havi tiszteletdíja az (1) bekezdés szerinti alapdíjon felül az alapdíj 90 %-a, azaz 62.613 Ft/hó.

(4) A bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a, azaz 31.306 Ft.


3.§


(1)[5] A kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenteni kell. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a képviselő:

- a munkaterv szerint ütemezett képviselő-testületi vagy bizottsági ülésről hiányzik,

- az ülés több mint a feléről elkésik vagy eltávozik.

(3) Amennyiben a nem képviselő bizottsági tag munkaterv szerint ütemezett bizottsági üléssel kapcsolatos (2) bekezdésben írt kötelezettségszegést követ el vele szemben az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(4)

a.) Az (1)-(3) bekezdésben érintett tiszteletdíj csökkentéséről a polgármester havonta utólag dönt a tiszteletdíjak kifizetésével egyidejűleg.

b.) Amennyiben a tiszteletdíj csökkentésével a képviselő, bizottsági tag nem ért egyet 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. A képviselő-testület döntéséig a polgármesteri intézkedés nem hajtható végre.

(5) A tiszteletdíj kifizetéséről utólag, havonta a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


3/A.§[6]


A 3.§-ban foglaltakat kell alkalmazni a rendkívüli képviselő – testületi és bizottsági üléseken való megjelenésre is abban az esetben, amennyiben a képviselő, bizottsági tag az ülés meghívóját és annak mellékleteit, az ülés előtt legalább két nappal korábban megkapja.


4.§[7]


Hatályon kívül helyezve.


5.§


(1) A tiszteletdíjban részesült képviselő, bizottsági tag ezen összeggel szabadon rendelkezik, azt jogosult alapítvány vagy egyéb közhasznú célra felajánlani.

(2)[8] Hatályon kívül helyezve.


6.§


Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 1995. január 1-től kell alkalmazni.Török Sándor sk.                                                                            Andrási Lászlóné sk.

   polgármester                                                                                            jegyző
[1]

Módosította a 12/2007.(VII.1.) ÖR. Hatályos 2007. július 1. napjától.

[2]

Módosította a 2/2010.(II.11.) ÖR. Hatályos 2010. február 11. napjától.

[3]

Módosította a 13/2010.(X.14.) ÖR. Hatályos 2010. október 15. napjától.

[4]

Módosította a 13/2010.(X.14.) ÖR. Hatályos 2010. október 15. napjától.

[5]

Módosította a 12/2007.(VII.1.) ÖR. Hatályos 2007. július 1. napjától.

[6]

Módosította 24/2011. IX.20) Ör. Hatályos 2011. október 1. napjától. 

[7]

Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (V.21.) Ör. Hatálytalan 2012. május 25. napjától

[8]

Hatályon kívül helyezte: 13/1996.(VI.27.) Ör.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!