nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szentbékkálla Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(VI.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 -tól
Szentbékkálla Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(VI.17.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásárólSzentbékkálla község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. számú rendelet /R/ rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:


Bevezető rendelkezések


  1. §.


Jelen rendelet célja

a) Szentbékkálla község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) Szentbékkálla község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


  1. §.[1]

  2. §.[2]
                                                            Általános rendelkezések


  1. §.[3]


Szentbékkálla község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


                                        A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya


  1. §.


(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Szentbékkálla község közigazgatási területére terjed ki.


(2)[4] A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a Szentbékkálla község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.


(3) Az ingatlanhasználó[5] a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.


(4)[6], [7]  Szentbékkálla község önkormányzata a község közigazgatási területén a települési  hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a következő gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:

a) a települési hulladék összegyűjtése[8], elszállítása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.[9]

b) [10]a települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése[11], az elkülönítetten  gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

c) [12], [13]az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését[14] a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft bevonásával végzi.

d) [15], [16]az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik.

e)[17] Hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.


(5) [18], [19] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.


                  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

közszolgáltatás


  1. §.[20]


(1) A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e célra létrehozott Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként együttműködik a Társulás többi tagjával.


                                    A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma


  1. §.[21]


A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos

jogai és kötelezettségei


  1. §.[22]


(1)A közszolgáltató kötelezettsége

a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres összegyűjtése[23], elszállítása és kezelése;

   b) [24], [25]  az elkülönített hulladékgyűjtés céljára,

   ba) a gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres ürítése,

 bb) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi egy alkalommal történő

c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban;

d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak a összegyűjtése[26] és elszállítása;

e) a begyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése.

(2)[27]

(3)[28]

(4)[29]

(5)[30]


                                                       A közszolgáltatási szerződés


9.§.[31]


 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;

c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket


                                                           Közterületek tisztántartása

10.§.


(1)   A hulladékot nem lehet- a gyűjtés, összegyűjtés[32], lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


(2) [33]


(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott  ingatlanhasználók[34] kötelesek gondoskodni.


(4)[35] Építési, bontási munkálatok esetén az ezzel érintett ingatlan tisztántartásáról az építtető köteles gondoskodni.


(5)[36] Az önkormányzati tulajdonban levő utak, közterületek tisztántartásáról – beleértve a hó- és síkosság mentesítést – a (6) – (10) bekezdésben meghatározott kivétellel az Önkormányzat gondoskodik.


(6)[37] Az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, valamint a járdaszakaszhoz tartozó folyókák és víznyelő rácsok folyamatos tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is – az ingatlanhasználó gondoskodik.


(7)[38] Az üzletek és intézmények előtti járdaszakasz, közterület tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is - az üzemeltető, illetve az intézményvezető köteles gondoskodni.”


(8)[39]


(9) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.


(10)[40] Ha jármű üzemelése vagy bármely más tevékenység során közterület szennyeződik, akkor a szennyeződés okozója köteles azt haladéktalanul eltávolítani, illetve a közterületet megtisztítani.

11.§.


(1)  Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált  tárgyat   [41] elhelyezni, elszórni, eldobni.


(2)  Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat,  felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat.


(3)[42] Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas vagy a környezetet szennyező anyagot a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni..


(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves  vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.    [43] 

(5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem lehet. Az ilyen jellegű  hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.


Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei


12.§.(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett  hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.


(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – az üzemeltető[44] az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás  ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.


(3)[45]Alkalmi vásár, búcsú, közterületi- vagy mozgóárusítás, továbbá közterületet igénybevevő rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról, majd azt követően a megtisztításáról az árus, az egyéb célra közterületet foglaló, valamint a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.


Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei


13.§.(1) Az ingatlanhasználó[46] köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési [47] hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.


(2) Az ingatlanhasználót[48] nem terheli az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési   [49]  hulladék nincs, vagy nem keletkezik.


(3)[50],[51] Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(4)[52] Üdülőingatlanok esetében a (3) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 15-étől október 15-éig tart.


(5)[53], [54]

(6)[55],[56]

14.§.[57]


.


15.§.[58]Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

16.§.[59]


17.§.[60]


A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


18.§.


(1)[61] A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt létrehozza

a) a szerződés megkötése

b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy

c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre állása

hozza létre.

(2) [62]


(3)[63] A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni.


(4)[64]


(5)[65] Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött jogviszonyt érintő változás következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék mennyisége megváltozik.


(6)[66]19.§.[67]


A közszolgáltatás szünetelése


20.§.[68]

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.


(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell

a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által  leolvasottan „0” fogyasztást igazoló  közüzemi számla másolatát; vagy

b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.


(4) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki,  amennyiben a használaton kívüliség alapja

a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;

b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy

c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.


Hulladékszállítás rendje


21.§.[69]A háztartási hulladék összegyűjtése[70] és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontját és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az útvonal megváltozik, a Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatni.

Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása


22.§.[71](1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 50 liter űrtartalmú gyűjtőedényt igénybe venni.


(2) Az ingatlanhasználó a keletezett hulladékmennyiségnek megfelelően 50, 80 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt választhat, melyet neki kell beszereznie, és amelynek megfelelően kell a Közszolgáltatóval a szerződést megkötnie.


(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmi jelleggel meghaladja a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szerződött hulladék mennyiséget, az ingatlanhasználó a többlet hulladékot Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi el, melyet a Közszolgáltató köteles a 21. §-ban meghatározott alkalommal elszállítani.


      (4)[72], [73]Az intézményes települési hulladékszállítás

      a) a hulladékszállító járművel megközelíthető utcákra, köz- és magánterületekre; valamint 

b) a hulladékszállító járművel nem megközelíthető területre, különösen a külterületre vagy zártkertre terjed ki.


(5)[74] A hulladékszállító járművel nem megközelíthető területeken a terület használója a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit erre a célra kialakított hulladékgyűjtő ponton teljesíti, az erre szolgáló emblémás zsákban történő hulladék elhelyezésével.

(6)[75] A hulladékgyűjtő pont a település 062. helyrajzi számú ingatlanon kialakított zárt hely, melyhez az erre jogosult ingatlanhasználó részére az Önkormányzat kulcsot biztosít.


      (7)[76] Az Önkormányzat ellenőrzi

a) a kulcs átadáskor az ingatlan használati módjának megfelelő szerződés megkötését, valamint a megfelelő emblémás zsák beszerzését,

b) a hulladékgyűjtő pontról, a szolgáltató által heti egy alkalommal történő rendszeres szállítást,

      c) a hulladékgyűjtő pont szolgáltató szállítását követő rendezettségét, tisztaságát.23.§.


(1) Az ingatlanhasználó[77] köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.


(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója[78] míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék összegyűjtése,[79] szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.


A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


24.§.[80],[81]


(1) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(2) A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot szabad kihelyezni.


(3)[82] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 22. § (5)-(6) bekezdésében szabályozott hulladékszállítás esetén a hulladékgyűjtő ponton az emblémás zsákok az elszállítás napját megelőző második naptól elhelyezhetőek.
Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével,

tisztántartásával kapcsolatos előírások


25.§.[83]


 (1) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe csak háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit megrongálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

(4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy összefagyott vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.


26.§.[84], [85](1)[86] Az elkülönített gyűjtés céljára

 a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére,

       aa) melyek kialakítása jelzi rendeltetésüket, jelöléssel, felirattal ellátott vagy

       speciális kialakítású, így különösen más színű,

            ab) melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető.

            b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató

            ba) kerekes hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást

                igénybevevők részére,

            bb) emblémás zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők           

            részére.

 (2)[87]

(3) Az elkülönített gyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató feladata.

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások


27.§.[88]


Az építési törmelék elszállíttatásáról az építtető köteles gondoskodni.

A közszolgáltatási díj meghatározása


28.§.[89]


29.§.[90];[91]


30.§.[92]Általános jogi felelősség


31.§.[93]
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések


32.§.(1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik a 2/1992. (II.17) számú Ör és a  11/2003. (XII.09) számú Ör. rendelet.


(3)  [94]

Jogharmonizációs záradék


33. §.[95]


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.Szentbékkálla, 2004. június 16.Csombó Lajos sk.                                                            Dr. Miklósy Gábor sk.

polgármester                                                                     körjegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.)  önkormányzati rendelet 20. § a.), hatálytalan 2013. november 13.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.)  önkormányzati rendelet 20. § a.), hatálytalan 2013. november 13.

[3]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[4]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. november 13.

[5]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos 2013. november 13.

[6]

Módosította 6/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályba lépés időpontja: 2011. január 1.

[7]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[8]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja,  hatályos: 2014. október 14. napjától

[9]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[10]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[11]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos: 2014. október 14. napjától

[12]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[13]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[14]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától

[15]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[16]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[17]

Kiegészítette: 7/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályba lépés időpontja: 2012. augusztus 1.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.)  önkormányzati rendelet 20. § b.), hatálytalan 2013. november 13.

[19]

  Beiktatta a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. október 09. napjától

[20]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[21]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. c.), hatálytalan 2013. november 13.

[22]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[23]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától

[24]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § e) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[25]

Módosította a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. október 09. napjától

[26]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától

[27]

Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától

[28]

Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától

[29]

  Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától

[30]

  Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától

[31]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[32]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától

[33]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. d.), hatálytalan 2013. november 13.

[34]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 15. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[35]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[36]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[37]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[38]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[39]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. d.), hatálytalan 2013. november 13.

[40]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[41]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. e.), hatálytalan 2013. november 13.

[42]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[43]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. f.), hatálytalan 2013. november 13.

[44]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[45]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[46]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 17. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[47]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. g.), hatálytalan 2013. november 13.

[48]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 17. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[49]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. g.), hatálytalan 2013. november 13.

[50]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. h.), hatálytalan 2013. november 13.

[51]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[52]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[53]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[54]

Hatályon kívül helyezte a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatálytalan 2014. október 14. napjától

[55]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[56]

Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 0.8) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától

[57]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.

[58]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.

[59]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.

[60]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. i.), hatálytalan 2013. november 13.

[61]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 9. §. (1) bekezdés,  hatályos: 2013. november 13.

[62]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. j.), hatálytalan 2013. november 13.

[63]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 9. §. (2) bekezdés,  hatályos: 2013. november 13.

[64]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. j.), hatálytalan 2013. november 13.

[65]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 9. §. (3) bekezdés,  hatályos: 2013. november 13.

[66]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. j.), hatálytalan 2013. november 13.

[67]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. k.), hatálytalan 2013. november 13.

[68]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 2-§-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[69]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 10. §-a,  hatályos: 2013. november 13.

[70]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától

[71]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-a,  hatályos: 2013. november 13.

[72]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[73]

Módosította a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától

[74]

Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától

[75]

Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától

[76]

Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától

[77]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[78]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a, hatályos: 2013. november 13.

[79]

Módosította a 9/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja, hatályos 2014. október 14. napjától

[80]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a,  hatályos: 2013. november 13.

[81]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[82]

Beiktatta a 12/2016. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2017. március 1. napjától

[83]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a,  hatályos: 2013. november 13.

[84]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a,  hatályos: 2013. november 13.

[85]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[86]

Módosította a 8/2016.(X. 08.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. október 09. napjától

[87]

Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja, hatálytalan 2016. október 09. napjától

[88]

Módosította a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a,  hatályos: 2013. november 13.

[89]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. l.), hatálytalan 2013. november 13.

[90]

Módosította 6/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályba lépés időpontja: 2011. április 1.

[91]

Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;

[92]

Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja, hatálytalan 2014. július 12. napjától

[93]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §.  n), hatálytalan 2013. november 13.

[94]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 20. §. o), hatálytalan 2013. november 13.

[95]

Kiegészítette:  10/2009. (IX.25.) ÖK. rendelet. Hatályos: 2009. október 1.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
20 KB
2. számú melléklet
20 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!