nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-25 - 2016-12-20
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésben és a  132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. Eljárási szabályok

1.§

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletében meghatározottak szerint.


(2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:

a) lakhatási támogatás,

b) ápolási támogatás,

c) gyógyszertámogatás,

d) temetési támogatás,

e)  rendkívüli települési támogatás,

f)  időskorúak születésnapi segélye.


(3) A lakhatási támogatás kizárólag természetbeni formában, míg a többi ellátás természetbeni és pénzbeli formában is nyújtható, az eljáró hatóság döntése alapján.


(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások (továbbiakban: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés d)–f) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.  A (2) bekezdés c) pontja szerinti ellátás rendszeres és eseti formában is nyújtható az e rendeletben szabályozottak szerint.


(5) A rendszeres ellátások havi együttes összege személyenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.


(6) Az e rendeletben meghatározott, a Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális feladat és hatásköröket a polgármester gyakorolja.


2.§


(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása, - az 1 § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kivétellel – kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni.

A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket.

(2) A kérelmet Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalánál 2523 Sárisáp, Fő utca 123. szám alatt lehet előterjeszteni.


(3) A (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.sarisap.hu)


(4) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.


(5) Rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény és természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.


3.§


(1) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a polgármesteri hivatal környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, és a gyermek családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.


(2) Az polgármester – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.


4.§


(1) A rendszeres ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani, az eseti ellátásokat 10 napon belül kell megállapítani.


(2) A pénzben folyósított támogatások kifizetése elsősorban banki átutalással, amennyiben a jogosultnak nincs bankszámlája, akkor postai úton, vagy kivételes, sürgős esetben készpénzben házipénztárból történik. A 2. § (4) bekezdés szerinti esetben, a polgármester döntése alapján a támogatást a kezdeményező képviselője is átveheti, aki az ellátásra jogosult érdekében történt felhasználását 30 napon belül átvételi elismervénnyel, vagy számlával köteles igazolni.


5.§


(1) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a)  a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult halálával,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.


(2) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.


(3) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot – az (1) bekezdés szerinti eseteken kívül – meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.


6.§


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociálpolitikai Kerekasztalt  működtet. A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 58/B. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a Karitász és a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetői.


II. Fejezet


PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


2. Lakhatási támogatás


7.§


(1) A polgármester lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.


(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.


(3) A lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti.


(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője;

b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona.


(5) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.


(6) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.


(7) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.


(8) Ha a háztartásban

a) (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (7) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

c) gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(9) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450,- Ft.


(10) Az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.


(11) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.


(12) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.


(13) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:


TM = 0,3-

 J-0,5 NYM
─────

 
x 0,15,


 NYM


ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.


(14) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.


(15) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(16) A (15) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


(17) Lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerint formanyomtatványon kell benyújtani. 


3. Ápolási támogatás


8.§


(1) A polgármester ápolási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú és cselekvőképes személynek, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg Sárisáp községben lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen is Sárisáp községben lakó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozója gondozását, ápolását végzi.


(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.


(3) A (2) bekezdés szerinti tényt az ápolt személy háziorvosa igazolja a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon.


(4) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) ápolási díjban részesül,

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 280%-át.

c) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

d) rendszeres pénzellátásban részesül vagy az arra való jogosultság megállapításához szükséges feltételekkel rendelkezik,

e) nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat,

f) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.


(5) Az ápolási és gondozási feladatok teljesítését – az eljáró hatóság felkérésére – az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézménye évente ellenőrzi.


(6) Az ápolást végző személynek – a polgármesterhez benyújtott kérelmére – a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, évente legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha

a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,

b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.


(7) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, hogy

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy kéri,

d) az ápolt személy meghal,

e) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogával felhagyott,

f) az ápolást végző az ápolási támogatásra való jogosultsága felülvizsgálatára irányuló eljárásban az eljáró hatóság felhívásának nem tesz eleget,

g) az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézménye egymást követő két alkalommal sem tudja ellenőrizni az ápolási, gondozási feladatok teljesítését,

h) a jogosultságot kizáró körülmény következik be.


(8) Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon – ide nem értve a (6) bekezdésben foglalt esetet – nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.


(9) Az ápolási támogatás havi bruttó összege az éves központi költségvetésben ápolási díjként meghatározott alapösszeg 80 %-a.


(10)  Az ápolási támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.


(11) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik.


(12) A polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátás további folyósításáról dönt.


4. Gyógyszertámogatás


9.§


(1) A polgármester gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek, akinek esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség) legalább 2 000,- Ft, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő személy  esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,

c) 80 év feletti személy  esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át.

d) tartósan beteg, ápolást, gondozást igénylő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át.


(2) Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásánál tartósan beteg, ápolást, gondozást igénylő személy  az, aki megfelel a 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak, és ezt a tényt az ápolt személy háziorvosa igazolja a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon. 


(3) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.


(4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(5) A gyógyszerköltséget a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a háziorvos valamint a gyógyszerész igazolja.


(6) Az (5) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni.


(7) A gyógyszertámogatás összege az igazolt költségek 20 %-a, de legalább havi 2.000 Ft és legfeljebb 5000.- Ft. 


5. Temetési támogatás


10.§


(1) A polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki elhunyt személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti  hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.


(2) Nem jogosult temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget.


(3) A temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg, összege nem haladhatja meg a temetés igazolt költségét, de legalább a helyben szokásos temetési költség 10 %-a.


(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget a következő évre vonatkozó temetési támogatás megállapításához a polgármester minden év december 31-éig a településen kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján temetést végző Kegyeleti Léthé Temetkezési Bt-től bekéri.


(5) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napos, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon.


(6) A temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.


6. Rendkívüli települési támogatás


11.§


(1) A polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek,

a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


(2) Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, családonként egy hónapban egy személy részére állapítható meg. A támogatás havonta legfeljebb egy, egy naptári évben legfeljebb öt alkalommal állapítható meg. Az alkalmanként adható rendkívüli település támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 2.000 Ft-nál, és nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot.


(3) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező  családjában az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg

    a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  280 %-át,

    b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 265 %-át. 


(4) Különösen indokolt és méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő esetben a a polgármester eltekinthet a (2) – (3) bekezdésekben foglaltaktól, és legfeljebb 100.000,- Ft  pénzbeli vagy természetbeni méltányos rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.


(5) Különösen indokolt, méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő esetnek tekintendő a) haláleset ügyintézéséhez útiköltség,

b) fűtési szezonban minimális szükséges tüzelőanyag megvásárlása,

c) szociális otthoni elhelyezés esetén a minimálisan szükséges ruhanemű megvásárlása,

d) váratlan kórházi kezelés,

e) súlyos betegség,

f)  elemi kár.


(6) Rendkívüli támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 


7. Időskorúak születésnapi támogatása


12.§


(1) A polgármester időskorúak születésnapi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak 85. és 90. születésnapját betöltő, valamint 90 év felett minden születésnapját betöltő személynek, aki Sárisáp községben állandó lakóhellyel rendelkezik.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a korhatár betöltésének napján alanyi jogon 15.000 Ft egyszeri pénzbeli támogatásra jogosultak.


(3) Az időskorúak születésnapi támogatását hivatalból kell megállapítani, és az elbíráláshoz jövedelmi viszonyokat nem kell igazolni.


8. Köztemetés


13.§


(1) A Szoc.tv. 48. §-a szerinti köztemetésekről a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti a kötelezettet:

a) a köztemetés költségének megtérítése alól részben mentesíthető a temetésre kötelezett személy

aa) amennyiben ingatlannal, vagy ingatlanrésszel nem rendelkezik,

ab) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi    nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

b) a köztemetés költségének megtérítése alól egészben mentesíthető a temetésre kötelezett személy

ba)  amennyiben ingatlannal, vagy ingatlanrésszel nem rendelkezik,

bb) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50 %-át.


III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9. Átmeneti és hatályon kívül helyező rendelkezések


14.§

E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

15.§


(1) 2015. március 1-jével meg kell szüntetni a 2015. március 1-je előtt megállapított méltányos ápolási díjra való jogosultságot.


(2) Az ápolási díj megállapítási iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben e rendelet ápolási támogatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


(3) Az önkormányzati segély megállapítása iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben a rendkívüli települési támogatás szabályait kell alkalmazni.


16.§

Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) a)-d) pontja, valamint a 4. § - 9. §.


           Kollár Károly                                                                           Tóthné Putz Erika

           polgármester                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
4.28 MB
2. melléklet
3.34 MB
3. melléklet
2.78 MB
4. melléklet
2.44 MB
5. melléklet
2.4 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!