nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-15 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Sonkád Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi

közszolgáltatásrólSonkád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A közszolgáltatás tartalma


  1. §  (1) Sonkád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.

  1. A rendelet hatálya


  1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sonkád község közigazgatási területén

a) a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan és

b) a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan

tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre.


3. A közszolgáltató és ártalmatlanító hely


  1. § (1) Sonkád község közigazgatási területén a közszolgáltatást az AGZA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: Mándok Kossuth u. 66. szám, a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A közszolgáltató által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által üzemeltetett fehérgyarmati szennyvíztelepen (Cím: Fehérgyarmat, Erdősor utca, hrsz: 023/6., 026/1., 026/2.) kell elhelyezni.


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított, a 3. § (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


5. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


5. § (1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani. Megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni.

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvíz hálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvízmennyiségről, eredetéről (cím, intézmény, cég megnevezése).

(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.


6. A közszolgáltatási szerződés


6. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésétre vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.


7. A közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének

módja és feltételei


7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű, engedélyezett egyedi szennyvízkezelési létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett – megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

(5) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, akinek a beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A közszolgáltató jogosult a bejelentett tény valóságtartalmát ellenőrizni, az ellenőrzést az ingatlantulajdonos tűrni köteles.

(6) Üdülő és időlegesen – évente összesen négy hónapot meg nem haladóan – használt ingatlanon a szolgáltatást évente legalább egy alkalommal igénybe kell venni.


8. A közszolgáltatási díj


8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. Az alkalmazható díj legmagasabb mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni.


9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok, valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


10. Záró rendelkezések


  1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
          Bandics Zsigmond s.k.                                                                 Szabó István s.k.

              polgármester                                                                                  jegyző


Záradék:


E rendelet kihirdetésének napja: 2014. május 14.Szabó István s.k.

jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
181.34 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!