nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vid Község Önkormányzata
Hatályos:2013-09-01 -tól
Vid Község Önkormányzata
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelete

1.Általános rendelkezések1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Vid Község Önkormányzata tulajdonában álló 155. hrsz-ú köztemetőre, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására a vonatkozó kötelezettségét teljesít.


(2) A temető fenntartója és üzemeltetője Vid község önkormányzata, amely a feladat ellátásáról, temetkezési szolgáltatások biztosításáról, saját maga gondoskodik.


(3) Az önkormányzat az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával más gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat. Az eltemettető pedig más vállalkozó, vagy gazdasági szervezet egyes szolgáltatásait is igénybe veheti.


(4) A temető rendeltetésszerű használatához az alábbi tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítja az önkormányzat.

a.) a temető megközelítéséhez utat,

b.) a temető területén a belső közlekedési utakat,

c.) a ravatalozót,

d.) vízvételi lehetőséget,

e.) a temető területének parkosítását, fásítását,

f.) hulladéktárolót,

g.) gépjármű várakozó helyet.


2.Temetési hely gazdálkodási szabályai2.§ (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.


(2) Az üzemelő temetőkben a parcellák kialakítottak. A parcellákban elhelyezkedő sorokat (a temetési helyeket foglalják magukban) a már megkezdett, kialakult, temetési helyek távolsága szerint kell folytatni a kijelölésnél. Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretet elérő helyre is lehet kijelölni sírhelyet.
(3) A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell.

             

(4) Új parcella nyitásánál a temetési helyek egymástól való távolsága:


a) temetési helyek / sírok / oldaltávolsága 0,50 m.

b) a sírsorok közötti távolság 0,50 m.


(5) Új parcellát akkor nyit az üzemeltető, ha a megkezdettek megteltek.


(6) A gyermekek és a kettős sírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.


(7) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.


3. A temetési helyek használati ideje és megváltási díjai


3.§ (1) Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végzőknek, illetve hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.


(2) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.


(3) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.


(4) Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. Ez a díj az 5 évre eső díjnál kevesebb nem lehet.


(5) A temetési helyek használati joga nem örökölhető.


(6) A képviselő-testület sírhely díjat nem állapít meg, a sírhelyeket ingyen biztosítja.


4. A sírhely mérete


 4.§ (1) A sírhelyek mérete:


  1. felnőtt egyes sírhely (egyszemélyes) 250 cm hosszú, 150 cm széles, 160 vagy 200 cm

     mély.

b) felnőtt kettes sírhely (kétszemélyes) 250 cm hosszú, 250 cm széles, 160 vagy 200 cm  

     mély.

c) gyermeksírhely 130 cm hosszú, 100 cm széles, 160 cm mély.(2) A síremlék, a szegélykő nem terjedhet túl az erre a célra kijelölt területen.


5. A síremlékek


5.§ (1) Kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontását a polgármester rendelheti el.


(2) A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az önkormányzat ellenőrzi.


(3) Síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető a sírhely határain belül.


(4) A sírhely használati ideje alatt a síremléket /sírjelet/ eltávolítani vagy arról halott nevét törölni tilos.


(5) A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával és a kezelő hozzájárulásával lehet.


6. A temető használatának rendje, sírgondozás szabályai


6.§ (1) A temető tisztán tartása az önkormányzat feladata.


(2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


(3) A temetőben lévő utakat gépjárművel használni nem lehet, kivéve az alábbi indokolt  

     esetben:

a) temetkezési szolgáltatást végzők járművei,

b) mozgássérültek, egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek,

c) sírjelet elhelyező, építő tevékenységhez történő szállítás.


(4) A kegyeleti tárgyakat, a növényeket, és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani,

megrongálni, eltávolítani, valamint a temető egész területén szemetelni tilos.


(5) A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe vinni nem szabad.


(6) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad.


(7)            Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket 90 napon belül köteles helyreállítani.


(8) A temető területén csak a sírhelyek, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az önkormányzat előzetes engedélyével szabad. Sírhelyre fát ültetni nem szabad.


7.§ (1) A temetőben történő munkavégzést – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – az önkormányzatnak a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az önkormányzat ellenőrzi.
(2) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 10 napon belül el kell szállítani.


8.§(1) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.


(2) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az önkormányzat által kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kell tenni.


(3) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.


(4) A sírhely felett rendelkezésre jogosult kötelezhető a szabálytalanul ültetett növények eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az önkormányzat jogosult a túlnyúló növényrészek eltávolítására.


(5) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre, használni.


(6) A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható.


(7) A temető rendjének szabályait, egyéb temetkezéssel összefüggő hirdetéseket a

temetőben elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni.


(8) 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk okozott kárért a felügyeletükkel megbízott személy a felelős.


(9) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.


7. Záró rendelkezések


9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Vid, 2013. augusztus 30.
 Szabó Róbert                                                                                  Szlottáné Turi Edina

   polgármester                                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésének napja:

2013. augusztus 31.

                                                                    Szlottáné Turi Edina

                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!