nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 - 2017-11-23
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. § [1]

(1) Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25) BM rendelet alapján természetben nyújtott ellátásként legalább 1 m3 , legfeljebb 5 m3 mennyiségű tűzifát nyújthat háztartásonként téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez annak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és:

a) aktív korúak ellátásában részesül,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) lakhatást segítő támogatásban részesül,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) egyedül élő nyugdíjas,

g) fogyatékossági támogatásban részesül.

h) gyermekét egyedül nevelő szülő


(2) Egy kérelmező az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybe vételére. A támogatás megítélésekor az (1) a)-e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőket előnyben kell részesíteni.

(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.

(5) Az elbírálás során több azonos kategóriájú kérelem esetén a jövedelmi adatok irányadók.

3. §

(1)A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8878 Lovászi, Kútfej u. 112.) kell benyújtani az e rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon.

(2)[2] A kérelmeket minden év január 15. napjáig lehet benyújtani.

(3) A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat elsősorban az 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a részére megítélt támogatás és vállalt önrész erejéig tudja biztosítani.

(4) A kérelemhez a jogosultsági feltétel fennállását hitelt érdemlő módon kell igazolni.


4. §

A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az átvételről ezen rendelet 2. mellékletében foglalt átvételi elismervényt kell kitölteni.

5. §

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos hatáskörét az Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Lovászi, 2015. december 14.

                            Végh László                                                      dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve 2015. december 15.
                                                                                                      dr. Hercz Judit

                                                                                                            jegyző[1]

A rendelet szövegét a 11/2016 (X.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. november 01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 11/2016 (X.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2016.november 01.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1melléklet
25.5 KB
2. melléklet
23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!