nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 37.353.012 Ft-ban,

ezen belül:      

               - személyi jellegű kiadások                                            17.009.771 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                          3.305.925 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                    12.523.416 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                          1.820.782 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                      1.598.383 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.                 819.736 Ft

               - beruházások                                                                   274.999 Ft


b) bevételi főösszegét 54.155.061 Ft-ban

ezen belül:      

               - önkormányzatok működési támogatásai                      22.726.507 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                            12.348.208 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                   3.901.923 Ft,

               - működési bevételek                                                     3.457.267 Ft,

               - működési célú pénzeszköz átvétel                                   115.000 Ft,

               - előző évi maradvány igénybevétele                             10.859.845 Ft,

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                         746.311 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 127.775.356 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Gadány, 2017. május 29.                                       Ősz János                                                       Hajdu Szabina

                                      polgármester                                                          jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Gadány, 2017. május 30.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.74 KB
2. melléklet
13.17 KB
3. melléklet
10.23 KB
4. melléklet
10.43 KB
5. melléklet
10.71 KB
6. melléklet
10.66 KB
7. melléklet
13.11 KB
8. melléklet
13.17 KB
9. melléklet
11.76 KB
10. melléklet
11.76 KB
11. melléklet
12.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!