nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-04 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
A közterületek rendjéről

1. §


Általános rendelkezések


[1][2](1) A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi adottságok figyelembevételével a közterületek használatának rendjére, a köztisztaságra, zöldterület kezelésre vonatkozó szabályokat, a közterület-használati hatósági szerződés megkötése iránti kérelem benyújtásának módját, és megállapítsa a közterület-használati díj mértékét.

(2) A rendelet tárgyi hatálya Kistarcsa Város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

[3](2a) A rendelet hatálya nem terjed ki a közművezetékek építésére, valamint a közművezetékek által elfoglalt közterületekre.

(3) A rendelet személyi hatálya a közterület tulajdonosára, használójára és igénybe vevőjére terjed ki.

[4](4) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterület rendeltetéstől eltérő, Kistarcsa Város Önkormányzata és intézményei által megvalósított használatára, továbbá a társasházakhoz telepített hulladékgyűjtő edények (konténerek) tárolására szolgáló építményekre.

[5][6][7](5) A rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hivatalból indult eljárásokat – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult lefolytatni.

[8][9][10](6) A közterület-használati hatósági szerződések megkötése és jóváhagyása iránti igényekben a polgármester jár el.


2. §


Fogalom-meghatározások


(1) E rendelet alkalmazásában

[11][12][13]1. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerint közterületnek minősülő területek;

2. Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

3. járda: a szilárd burkolattal ellátott, valamint a szilárd burkolattal nem rendelkező elsődlegesen vagy kizárólag gyalogos közlekedésre kijelölt terület;

4. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú Függelék II. a)-c) pontjai szerinti jármű, gépjármű és gépkocsi

[14].[15][16]5. közmű: vízvezeték és szennyvízcsatorna; villamosenergia-ellátást szolgáló földkábel; gázvezeték; hírközlési földkábel;

6. közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő művelődési házak, klubok, sportpályák és egyéb sportlétesítmények.

[17]7.


(2) Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése
Hatálytalan: 2013. július 1-től.


(3) Abban az esetben, ha nem egyértelmű a járda meghatározása egy adott területen, ott az utcafronton a kialakult és kialakított rend szerint az úttest és az ingatlanok határa között kell helyet biztosítani 1,5 méter széles szabad területen az ingatlan előtti teljes hosszban a szomszédos ingatlanok előtt található gyalogos közlekedésre kijelölt terület (járda) vonalában. Az utcafrontok vonatkozásában törekedni kell az utcánkénti egység szerinti járdakijelölésre.


[18]3. §


Járművek


(1) Kistarcsa Város közterületein tilos járművön védősátrat, védőponyvát elhelyezni.

[19][20](2)


[21](3) Üzemképtelen, és/vagy hatósági engedéllyel nem rendelkező jármű közterületen, közterület-használati hatósági szerződés birtokában legfeljebb 30 napig tárolható.[22]


[23](4) Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamon túl közterületen, közterület-használati hatósági szerződés birtokában legfeljebb 20 napig tárolható.[24]


[25][26](5) A (3) és (4) bekezdés alapján kiadott közterület-használati hatósági szeerződésben foglalt határidő lejárta után az üzembentartó vagy a tulajdonos a (3) és (4) bekezdésben meghatározott járművet saját költségén köteles haladéktalanul a közterületről eltávolítani.[27]


[28][29](6)


4. §


Köztisztaság, zöldterület


(1) A közterületen kialakított játszóterekre (5619, 3144/29, 1317/142, 649, 5770[30] hrsz.) kutyát bevinni, beengedni tilos.

(2) Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése
Hatálytalan: 2013. július 1-től.

[31][32](2) Az alábbi közterületeken, parkokban tilos kutyát a fűre engedni:


(3) Amennyiben a közterületen a növényzet bármilyen munkavégzés során megsérül, és ennek következtében kipusztulna, a kivitelező köteles az építés befejezését követő 2 hónapon belül a növényzetet pótolni.


(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles:

a) az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen (két ingatlan közötti gyalogos közlekedésre alkalmas, úttest nélküli terület vonatkozásában a két ingatlan közötti terület feléig tartó területen)

- a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a füvet kaszálni,

- a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a járda vonalába lógó fák és bokrok metszését elvégezni a járda széleitől számított 2,5 méter magasságban,

- [33][34]nevelt fát, bokrot, cserjét úgy metszeni, hogy annak lombozata az úttest síkjától számított 4,5 méter magas és az úttest szélétől számított 0,5 méter széles űrszelvénybe ne lógjon be, továbbá az elektromos szabadvezeték biztonsági övezetét ne érje el;

b) az ingatlan előtti járdaszakasz síkosság-mentesítéséről gondoskodni;

c) az ingatlan előtt húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkot karban tartani, onnan a hordalékot (földet) és szemetet eltávolítani, kiemelni, gaztól és egyéb szennyeződéstől mentesíteni;

d) Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése
Hatálytalan: 2013. július 1-től.


(5) A csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árokból az árok és az úttest közti padkára kiemelt hordalék (föld) elszállíttatásáról az Önkormányzat a helyi közút fenntartási, karbantartási munkálatai keretében, saját költségén gondoskodik.

(6) A közterületeken húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árok és az úttest közötti területre, padkára lombos növényzetet (fát, bokrot, cserjét), virágot telepíteni és nevelni a szabad vízlefolyás biztosítása érdekében tilos.

(7) Az útkereszteződések beláthatósága védelmében a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott területen – kivéve a (6) bekezdésben meghatározott területrészt –, amennyiben az ingatlan útkereszteződésben fekszik, oly módon lehet bokrosítani, fásítani, hogy a kereszteződés metszéspontjaitól számított úttest szélén mért 15 méter hosszú, és az úttest szélétől az ingatlan irányába számított 2 méter szélességű sávban 70 cm-nél magasabb bokor, cserje nem ültethető és nevelhető, illetve fa oly módon nevelhető, hogy annak ágai, lombozata a földtől számított 2 méternél alacsonyabbra ne lógjon be.

(8) A közút területének határától számított két méter távolságon túl, ill. egyéb közterületen fás szárú növény ültetéséhez a polgármester által – Kistarcsa Város Önkormányzatának, mint az érintett közterület tulajdonosának nevében – kiadott hozzájárulás szükséges.

[35](9) A hozzájárulás kiadására vonatkozó kérelmet – amely tartalmazza az elültetni kívánt fás szárú növény fajtáját, számát, valamint az ültetés pontos helyét – a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A kérelemben foglaltakat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája felülvizsgálja, szükség szerint a helyszínt ellenőrzi, és a bírálatra javaslatot tesz.


[36](10) Bármilyen jellegű műtárgy (szikla, autógumi, pózna stb.), vagy növényzet elhelyezése az úttest széle és az árok közötti területen, árok hiányában az úttest szélétől mért 1 méter távolságon belül tilos.


[37]5. §


A közterület-használatra vonatkozó általános szabályok


[38][39](1) Közterület-használati hatósági szerződést csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra, legfeljebb egy évre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – lehet megkötni.

(2) A közterület használója köteles az igénybe vett területet és környezetét folyamatosan tisztán és rendezett állapotban tartani és a keletkezett hulladék elszállíttatásáról gondoskodni. Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó ezen kötelezettségének a rendezvény befejezését követő 12 órán belül köteles eleget tenni.

[40](3) A közterület-használó köteles a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (igazolásokat) a helyszínen tartani és azokat az ellenőrzésre felhatalmazott személyek, szakhatóságok, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

[41](4)


[42][43](5) Tilos a szeszes ital fogyasztása közterületen, a városi tömegközlekedési járműveken, kivéve a közterület-használati hatósági szerződéssel rendelkező vendéglátó egységek közterületi fogyasztóterén nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel közterületen szervezett rendezvények idején.

(6) [44]

(9)[48] A közterület-használat befejezése után a közterületet eredeti állapotába kell helyreállítani.


6. §


[49][50]Közterület-használati hatósági megállapodás


[51] [52][53](1) Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeinek rendeltetéstől eltérő használata (továbbiakban: közterület-használat) a közterület-használati hatósági szerződés megkötése iránti kérelemnek a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtása, egyidejűleg a használati díj megfizetése ellenében lehetséges.

[54][55](1a) A közterületnek minősülő magánterületek tulajdonosai kötelesek Kistarcsa Város Önkormányzatával a magántulajdonban lévő terület közhasználatáról és a kapcsolódó jogok és kötelezettségek rendezéséről külön megállapodást kötni. A hivatkozott külön megállapodás megkötését követően a magántulajdonban lévő terület közhasználatú célra történő igénybevételére kizárólag a külön megállapodásban foglalt rendelkezésekkel összhangban kerülhet sor.

(1b) Az e rendelet alkalmazásában közterületnek minősülő magánterületnek a rendeltetésétől eltérő használata a közterület-használati hatósági szerződés megkötése iránti kérelemnek a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtása és a közterület-használati hatósági szerződés Önkormányzat általi aláírása után lehetséges. Az e bekezdés szerinti közterületi rendeltetéstől eltérő használat díjmentes.


[56][57](2) A közterület-használati hatósági szerződés létrejön a szerződés mindkét fél általi aláírása napján, a szerződésben szereplő időszakra vonatkozóan.


(2) Hatályon kívül helyezte a 36/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a
Hatálytalan: 2013. augusztus 30-tól.

(3) Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése

Hatálytalan: 2013. július 1-től.

[58]

[59][60][61][62](4) Közterület-használati hatósági szerződés szükséges a közterület alábbi igénybevételeihez:

a) sajátos rendeltetésű eszközök, tárgyak (pl. mobil-wc, alapzatos zászlórúd stb.), továbbá köztárgyak (pl. pad, tartóoszlopok stb.) elhelyezésére,

b) árusító fülke (pl. hírlap árusító pavilon), üzletsor, üzlet elé árusítópult felállítására, árusított termékek közterületre történő kihelyezésére,

c) alkalmi és mozgó árusításra üzlettel nem rendelkező kereskedőknek, házaló kereskedőknek termékeik (pl. folyóirat, levelezőlap, könyv, virág, zöldség-gyümölcs, léggömb, pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, pirított tökmag; az egyes ünnepnapokhoz kapcsolódó alkalmi cikkek az adott ünnepet megelőző húsz napban, italok – szeszes ital kivételével –, sütőipari termékek, előre csomagolt sütemények, édességek stb.) árusítására

d) kiállítás, vásár, alkalmi vásár tartására, portrérajzolás, utcai zenélés, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység céljára az egyes ünnepnapokon, pl. karácsony, búcsú és a helyi rendezvényeken pl. Kistarcsai Napok alkalmával a rendezvények színhelyén;

e) játékfilm, tv-produkció és kereskedelmi célú reklám felvételre;

f) vendéglátó egységeknek terasz, kitelepülés, vendéglátó előkert létesítésére;

g) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére és árukirakodásra;

h) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl.: tüzelőanyag, tüzifa) ideiglenes tárolásához,

[63]i)

[64]j)

k) üzemképtelen, és/vagy hatósági engedéllyel, és/vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű tárolására

l) az a)-k) pontokban nem szereplő, attól eltérő, egyéb magáncélú területhasználat


[65][66](5) Közterület-használati hatósági szerződés szükséges a közterületet is érintő építési munkálatokkal kapcsolatosan, az alábbi esetekben:
a) Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése
Hatálytalan: 2013. július 1-től.
b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, építési konténer, – építési engedélyhez nem kötött – létesítmények elhelyezésre.


[67][68](6) A közterület-használati hatósági szerződés megkötése iránti kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet – e rendeletben foglalt szabályok szerint – használni kívánja.


(7) A közterület használatért az e rendelet 3. és 4. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.


[69] [70][71](8) A szerződést az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon, a közterület-használat tervezett kezdetét megelőzően legalább 5 nappal korábban kell kezdeményezni.


 1. (9)[72] [73] [74]

7. §


[75]Közterület-használati díj mértéke, megállapításának módja


(1) Az építési munkálatokkal kapcsolatos igénybevételek kivételével a közterület-használati díjak mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.


(2) A közterületet is érintő építési munkálatokkal kapcsolatos igénybevételek díját 4. számú melléklet határozza meg.


(3) Az építési munkaterület mérete a munkagödör vízszintes felületéből, a kiemelt föld tárolására és a munka egyéb céljaira, így különösen eszközeinek tárolására használt terület összességére értendő. Amennyiben a kérelmező nem adja meg csak a munkagödör vízszintes felületének méretét vagy a felbontott felület 1,5-szeresénél kisebb mértéket ad meg, akkor is a felbontott felület 1,5-szeresét kell a kiemelt föld tárolására és a munka egyéb céljaira felszámolni. Így a munkaterület mérete minimum a felbontott terület 2,5-szerese kell, hogy legyen.


(4) A közterület-használati díjak számításának minimum egységei a 3. és 4. számú mellékletekben meghatározott díjtételeknél megjelölt db, m2, óra, nap, hét és hónap egységek. Ezek felosztása, bontása nem lehetséges.


[76][77](5) A közterület-használati díjak Kistarcsa Város Önkormányzatát illetik, amelyeket a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Házipénztárában, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető csekken, vagy elektronikus úton kell megfizetni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek a közterület-használati díjat kizárólag elektronikus úton, Kistarcsa Város Önkormányzatának bankszámlaszámára történő átutalás útján kötelesek megfizetni.


[78](6)


8. §


Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a
Hatálytalan: 2013. július 1-től.


9. §


Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól


(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) ha a közterületet sport, kulturális, környezetvédelmi, egyházi, jótékonysági célú rendezvényekre veszik igénybe;

d) helyi közérdekű célok érdekében végzett tevékenység esetén.

[79](2) Az (1) bekezdés szerinti díjmentesség nem érinti a közterület-használati megállapodás iránti kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettséget.


9/A. §

Közigazgatási bírság


[80][81][82][83][84] [85]

[86][87](1) Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4.§ (2), (4), és (6)-(8) és (10) bekezdésében, 5.§ (2), (5) és (9) bekezdésében, 6.§ (1a)-(1b) és (4)-(5) bekezdésében foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2) A közigazgatási és helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.


[88](3a) A gépjárművezető távollétében a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a gépjármű üzembentartójával szemben kell megindítani.


(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.


9/B §.

A közterület filmforgatási célú használata[89](1) A mozgóképről szóló törvény (a továbbiakban: „Mgtv.”) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban, valamint az Mgtv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket az Mgtv. 35. § -ában foglalt módon kell előterjeszteni.

(2) A Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 60 nap időtartamot. A Filmforgatás céljából történő közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

[90](3) A filmforgatás céljára történő közterület-használatért fizetendő díj megegyezik az Mgtv. 3. számú mellékletében meghatározott legmagasabb díjtételeknek az Mgtv. 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint növelt, és Kistarcsa Város Önkormányzat honlapján minden aktuális évre vonatkozóan közzétett mértékével. A fizetendő díj 30%-al csökken, ha a film forgatásának célja Kistarcsa település történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek, turisztikai nevezetességeinek, vagy a Kistarcsai székhellyel működő önkormányzati és államigazgatási szervek tevékenységének bemutatása.

(4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után legfeljebb 3 munkanapon belül újra biztosítani kell.

(5) Turisztikailag kiemelt, központi közterületek:


- Ifjúság tér, közút (hrsz. 357/3),

- Hősök tere (hrsz. 354/1),

- Katolikus templom előtti sétány (hrsz. 66/3),

- Szent Imre tér (hrsz. 1290/2).

Az jelen paragrafusban meghatározott turisztikailag kiemelt központi közterületeken a filmforgatás céljából történő közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg az 1000 m2 területet, a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat pedig nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50%-át.

(6) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését Kistarcsa Város honlapján, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(7) A filmforgatás céljára történő közterület-használattal összefüggésben megkötendő hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(8) A filmforgatással érintett közterület elhelyezkedésétől függően külön megállapodás kötendő a hatósági szerződéshez a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedéssel érintett útvonal esetén a közlekedési szolgáltatóval.

(9) A filmforgatás során a szomszédos ingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival, tömegközlekedési eszközzel történő megközelíthetőségét a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(10) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez. Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(11) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

(12) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mgtv. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezései alkalmazandóak.


10. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közterületek rendjéről szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


[91]10/A. §

A 6. § (1a) bekezdésének hatályba lépése előtt is már közhasználatú célra igénybe vett, magántulajdonban lévő területek legkésőbb 2018. december 31. napjáig a 6. § (1a) bekezdése szerinti megállapodás megkötése nélkül is igénybe vehetőek közhasználatú célra.


[92]Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdésében, a 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében, és 37. § (4) bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
 4. számú melléklet a 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez


A közterületet is érintő építési munkálatokkal

kapcsolatos közterület-használatok díja


Közterület-használat módja

Fizetendő díj mértéke
  [93]
  1. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, termőföld, építési engedélyhez nem kötött létesítmények elhelyezése

  500,- Ft/m2/hét

  de a minimálisan fizetendő díj mértéke: 3.000,- Ft.

  1. építési konténer elhelyezése

  1.500,- Ft/db/hét
  [94]5. számú melléklet a 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez


  A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjak:


  [1]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.)) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. 04.01-től

  [2]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [3]

  Kiegészítette a 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályos 2016.02.01-től.

  [4]

  A rendelet szövegét a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

  [5]

  Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2016.04.01-től

  [6]

  A rendelet szövegét a 17/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016.07.01.-től

  [7]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [8]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.)) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [9]

  A rendelet szövegét a .17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [10]

  A rendelet szövegét a 24/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.28-tól

  [11]

  A rendelet szövegét a 3/2016 (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a  (1) bekezdésemódosította. Hatályos: 2016.02.01.-től

  [12]

  A rendelet szövegét a 42/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.01.01-től

  [13]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [14]

  A rendelet szövegét a 15/2014 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a kiegészítette. Hatályos: 2014. 07.01.-től

  [15]

  Hatályon kívül helyezte a 24/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.06.01-től

  [16]

  A rendelet szövegét a 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése módosította. Hatályos: 206.02.01. -től

  [17]

  Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja. Hatálytalan: 2018. 02.17-től

  [18]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [19]

  A rendelet szövegét a12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [20]

  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan: 2019.02.01-től

  [21]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.)) önkormányzati rendelet 4 § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [22]

  A rendelet szövegét a 15/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a 1. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.04.01.-től

  [23]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.04.01-től

  [24]

  A rendelet szövegét a 15/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.04.01-től

  [25]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [26]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [27]

  A rendelet szövegét a 15/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.04.01.-től

  [28]

  A rendelet szövegét kiegészítette a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.06.01-től.

  [29]

  Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan: 2019.06.28-tól

  [30]

  A rendelet szövegét a 15/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a 1. bekezdése 
  módosította. Hatályos: 2015.04.01.-től

  [31]

  Kiegészítette a 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016.02.01-től.

  [32]

  A rendelet szövegét a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

  [33]

  A rendelet szövegét a 15/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a  2. bekezdése módosította. Hatályos: 2015.04.01-től

  [34]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [35]

  A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016,11.01-től

  [36]

  A rendelet szövegét kiegészítette az 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.02.01-től

  [37]

  A rendelet szövegét kiegészítette a 15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. 07. 01-től

  [38]

  A rendelet szövegét a 12/2016 (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [39]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [40]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. 04.01-től

  [41]

  Hatályon kívül helyezte a .24/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2018.10.15-től

  [42]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.)) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [43]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet5. § (2) bekzdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [44]

  Hatályon kívül helyezte a 24/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.06.01.-től

  [45]

  Kiegészítette a 3/2016. önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2016.02.01.-től.

  [46]

  Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan: 2019.06.28-tól

  [47]

  Hatályon kívül helyezte a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5049/2015/4. számú határozata. Hatálytalan: 2016.02.05-től.

  [48]

  Kiegészítette a 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2016. 02.01.-től.

  [49]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [50]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [51]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [52]

  A rendelet szövegét a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. §-a módosította. Hatályos: 2018. 02.17-től

  [53]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [54]

  A rendelet szövegét kiegészítette a 17/2018. (V.31.) önkormányztai rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.06.01-től.

  [55]

  A rendelet szövegét a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

  [56]

  A rendelet szövegét kiegészítette a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016.04.01-től.

  [57]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től8

  [58]

  A rendelet szövegét a 15/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015.04.01.-től

  [59]

  A rendelet szövegét az 1/2017 (I.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017.02.01-től

  [60]

  A rendelet szövegét a 17/8.2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [61]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [62]

  A rendelet szövegét a 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.02.01-től

  [63]

  Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan: 2018.02.17-től

  [64]

  Hatályon kívül helyezte a 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan: 2019.02.01-től

  [65]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.)) önkormányzati rendelet 4 § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [66]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31. önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [67]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította . Hatályos: 2016.04.01-től

  [68]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [69]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.)) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [70]

  A rendelet szövegét az 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. 02.01-től

  [71]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [72]

  A rendelet szövegét a 43/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.XI.1-től

  [73]

  A rendelet szövegét az 50/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.01.01-től

  [74]

  Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (b) bekezdése. Hatálytalan: 2016.04.01-től

  [75]

  A rendelet szövegét a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

  [76]

  A rendelet szövegét a 39/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.01.01-től

  [77]

  A rendelet szövegét a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

  [78]

  Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (c) bekezdése. Hatálytalan: 2016.04.01-től

  [79]

  A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4 § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

  [80]

  A rendelet szövegét a 15/2014 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 07. 01-től

  [81]

  A rendelet szövegét a 15/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2015.04.01.-től

  [82]

  A rendelet szövegét a .30/2015 (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. június 26-tól

  [83]

  A rendelet szövegét a 3/2016. (I. 28.)) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.01-től

  [84]

  A rendelet szövegét az 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.02.01-től

  [85]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

  [86]

  A rendelet szövegét a 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.02.01-től

  [87]

  A rendelet szövegét a 22/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

  [88]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2018.06.01-től.

  [89]

  A rendelet szövegét a 24/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.28-tól

  [90]

  A rendelet szövegét a 26/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. 11.01-től

  [91]

  A rendelet szövegét a 17/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 8. §-a egészítette ki. Hatályos 2018.06.01-től

  [92]

  A rendelet szövegét a 22/2019. (VI. 27. önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

  [93]

  A rendelet szövegét az 50/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. § 2. bekezdése módosította. Hatályos: 2016.01.01-től

  [94]

  Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (d) bekezdése. Hatálytalan: 2016.04.01-től


  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  1. sz. melléklet
  28.19 KB
  3. sz. melléklet
  19.74 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!